sri:
srimathE rAmAnujAya nama:

sri maNavALa mAmunigaL aruLiccheytha

thiruvAymozhi nooRRandhaathi


thaniyan

allum pagalum anubavippaar thangatkuch,
sollum poruLun^ thogutthuraitthaan, - nalla
maNavaaLa maamunivan maaRan maRaikkuth,
thaNavaan^ooR Ranthaathi thaan.

mannu pugazhsEr maNavaaLa maamunivan,
thannaruLaa lutporuLgaL thammudanE - sonna,
thiruvaay mozhin^ooRRan^ thaathiyaan^ thEnai,
oruvaa tharunthun^enchE! uRRu.


uyarvE paranpadiyai yuLLthellaan^ thaankaNdu,
uyarvEdha nErkoN duraitthu, - mayarvEdhum
vaaraamal maanidarai vaazvikkum maaRan sol,
vEraaga vEviLaiyum veedu. (2)     (1)

veeduseydhu maRRevaiyum mikkapugaz naaraNanRaaL,
naadun^alath thaaladaiya nan_guraikkum, - needupugaz
vaNkurugoor maaRaninth maan^ilatthOr thaam vaazhap,
paNbudanE paadiyaruL patthu. (2)    (2)

'patthudaiyOrk kenRum paraneLiya NnaampiRappaal,
mutthitharu maan^ilattheer! mooNdavanpaal, - patthiseyum'
enRuraittha maaRanRan insollaaR pOm, nedugach
senRapiRap paamaNY siRai.     (3)

anchiRaiya putkadamai 'aazhiyaa Nnukku,neer
enseyalaich sollum' enavirainthu, - vincha
nalangiyathum maaRaningE naayaganaith thEdi,
malangiyathum patthu vaLam.     (4)

vaLamikka maalperumai mannuyirin Ranmai
uLamuRRaNG kooduruva vOrnthu, - thaLarvuRRu
neengan^inai maaRanaimaal needilagu seelatthaal,
paangudanE sErtthaan parinthu.    (5)

parivathilee sanpadiyaip paNpudanE pEsi,
ariyanalan aaraa thanaikkonRu, - urimaiyudan
OthiyaruL maaRan ozivitthaa Nnivvulagil
pEdhaiyargaL thangaL piRappu.    (6)

piRaviyaRRu nILvisumpiR PErinpa muykkum,
thiRamaLikkuNY sIlath thirumaal, - aRaviniyan
pa_RRumava_rk kenRu pakarmaaRan paathamE,
uRRathuNai yenruLamE! Odu.    (7)

OdumanaNY cheykaiyurai yonRinillaa thaarudanE,
kUdin^edu maaladimai koLLun^ilai, - n^aadaRiya
OrnthavanRan chemmai yuraicheytha maaRanena,
Eynthun^iRkum vaazvaa mivai.    (8)

ivaiyaRinthOr thammaLavi lIsanuvan^ thaaRRa
avaiyavangka tORu maNaiyum - suvaiyathanaip
peRRaarvath thaanmaaRan pEsinachoRpEsa, maal
poRRaaLn^aNY chenni porum.    (9)

porumaazisangkudaiyOn poothalaththEvanthu,
tharumaaROrEthuvaRath thannai, - thiramaakap
paarththuraicheymaaRan pathampaNikaven_chenni,
vaazththidukavennudaiya vaay.    (10)

vaayunthirumaal maRaiyan^iRka, vaaRRaamai
pOyvinchimikka pulamputhalaay, - aaya
aRiyaathavaRRO daNainthazuthamaaRan,
cheRivaarain^Okkun^ thiNinthu.       (11)

thiNNithaamaaRan Rirumaalparaththuvaththai,
naNNiyavathaaraththE nan_kuraiththa, - vaNNamaRin^
thaRRaargaLyaava ravaradikkEyaangavarbaal,
uRRaaraimElidaa thoon.            (12)

UnamaRavEvan^ thuLkalan^thamaalinimai
yaanathu, anupaviththaR kaanthuNaiyaa,-vaanil
adiyaarkuzaangkooda vaasaiyuRRamaaRan,
adiyaarudan nenchE yaadu.         (13)

aadimakiz vaani ladiyaar kuzaangkaLudan,
koodiyinpa meythaak kuRaiyathanaal, - vaadimika
anpuRRaar than^n^ilaimai yaaynthuraikka mOkiththuth,
thunpuRRaan maaRananthO.          (14)

andhaamaththanpaa ladiyaargaLOdiRaivan,
vanthaaraththaan_kalantha vaNmaiyinaal,-- santhaapam
thIrnthasadakOpan thiruvadikkEn^encamE,
vaayn^thavanpai n^aadORumvai.        (15)

vaikunthan vanthu kalan^thathaRpin vaazmaaRan,
seykinRa naichchiyaththaich chinthiththu,-- naikinRa
thanmaithanaik kaNdunnaith thaanvidE NnenRuraikka,
vanmaiyadain^ thaan_kEsa van.        (16)

kEsavanaalenthamargaL kIzmE lezupiRappum
thEsadainthaa renRu siRanthuraiththa, -- vIsupukaz
maaRan malaradiyE mannuyirkkel laamuykaikku,
aaRenRun^enchE yaNai.            (17)

aNainthavarka dammudanE yaayanarut kaaLaam,
kuNan^thanaiyE koNdulakaikkootta,--iNangimiha
maasilupa thEsancey maaRan malaradiyE,
vIsa pukazemmaa vIdu.            (18)

emmaavI dumvENdaa venRanakkun RaaLiNaiyE,
ammaa vamaiyumena vaaynthuraiththa,--n^ammudaiya
vaazmuthalaa maaRan malarththaa LiNaisoodik,
kIzmaiyaRRu nencE kiLar.          (19)

kiLaroLisEr kIzuraiththa pERu kidaikka,
vaLaroLimaal sOlai malaikkE, --thaLarvaRavE
nencaivaiththuch sErumenu nIdupukaz maaRanRaaL,
mun_seluththu vOmem mudi.          (20)

mudiyaar thirumalaiyil muNdun^inRa maaRan,
adivaaran^ thannil azhagar - vadivazhagaip
paRRi, mudiyum adiyum padikalanum,
muRRum anubavitthaan mun.    (21)

munnam azhagarezhil moozhguNG kurugaiyarkOn,
inna_aLa venna enakkarithaayth - thenna,
karaNak kuRaiyin kalakkatthai,kaNNan
orumaip padutthaan ozhinthu.    (22)

ozhivilaak kaalam udanaagi manni,
vazhuvilaa aatseyya maalukku, - ezhusigara
vEngadatthaip paarittha mikkan^alaNY sErmaaRan,
poongazhalai nenchE! pugaz.    (23)

pugazonRu maalep poruLkaLun^ thaanaay,
nigazginRa nErgaatti niRka - magizmaaRan,
engum adimaiseya icchitthu vaasigamaay,
angadimai seythaanmoym paal.  (24)

moympaarum maalukku munnadimai seythuvappaal,
anbaalaat seybavarai yaatharitthum, - anbilaa
moodarain^in^ thitthum mozhintharuLum maaRanpaal,
thEdariya patthin^enchE! sey.    (25)

seyya paratthuvamaaych seeraar viyoogamaay,
thuyya vipavamumaayth thOnRivaRRuL, -eythumavark
kin^n^ilatthil arccaava dhaaram eLithenRaan,
pannuthamizh maaRan payinRu.    (26)

payilun^ thirumaal pathanthannil, nencham
thayaluNdu niRkun^ thathiyarkku - iyalvudanE
aaLaanaark kaaLaagum maaRan adiyadhanil,
aaLaagaar sanmamudi yaa.     (27)

mudiyaatha aasaimiga muRRugara NangaL,
adiyaardham maivit tavanpaal - padiyaa,on
RonRin seyalvirumba uLLathellaan^ thaamvirumbath,
thunniyathE maaRanRan sol.   (28)

'sonnaavil vaazpulaveer! sORukoo Raikkaaga,
mannaadha maanidarai vaazhtthuthalaal, - ennaagum?
ennudanE maadhavanai Etthum' enungurukoor,
mannaruLaan maaRuncan mam.   (29)

'sanmam palaseythu thaaniv vulagaLikkum
nanmaiyudai maalguNatthai naadORum, - immaiyilE
Etthuminbam peRREn' enumaa Ranaiyulageer,
naatthazumba Etthumoru naaL.   (30)

orunNaa yagamaay ulagukku, vaanOr
irunNaattil ERiyuykkum inbam - thiramaagaa,
mannuyirppO gandheedhu maaladimai yEyinidhaam,
panniyivai maaRanuraip paal.         (31)

baalaraippOR cheezhgip paranaLavil vEtkaiyaal,
kaalaththaaR REsaththaaR kaikazhindha, - saala
aridhaana pOgaththil aasaiyuRRu naindhaan,
kurugooril vandhudhiththa kO.        (32)

kOvaana eesan kuRaivellaanN theeravE
Ovaatha kaalath thuvaadhithanai, - mEvik
kazhiththadaiyak kaattik kalandhaguNa maaRan,
vazhuththudhalaal vaazhndhadhindha maN.   (33)

maNNulagil mun_kalandhu maalpirigai yaal,maaRan
peNNilaimai yaaykkaadhaR piththERi, - eNNidil mun
pOlimudha laana poruLaiyava Nnaayn^inaindhu, 
mElvizhundhaan maiyaldhanin veeRu.      (34)

veeRRirukkum maalviNNil mikka mayalthannai,
aaRRudhaRkaath thanperumai yaanadhellaam, thORRa vandhu
nanRukalak kappORRi nan_gugandhu veeRuraiththaan, 
senRa thuyarmaaRan theerndhu.        (35)

theerppaa rilaathamayal theerak kalanthamaal,
Orppaadhu minRi yudanpiriya, - nErkka
aRivazhindhuR Raarum aRakkalanga, pErkEt
taRivupeRRaan maaRansee lam.         (36)

seelamigu kaNNan thirunNaamath thaaluNarndhu,
mElavanRan mEnikaNdu mEvudhaRkuch, - chaala
varundhiyira vumpagalum maaRaamaR kooppit,
tirundhananE then_kurugoor ERu.       (37)

'ERu thiruruvudaiya eesa Nnugappukku,
vERupadi lennudaimai mikkavuyir, - thERungaal
enRanakkum vENdaa' enumaaRan thaaLainNenchE,
naNthamakkup pERaaga naNNu.         (38)

naNNaathu maaladiyai naanilaththE valvinaiyaal
eNNaaraath thunbamuRu mivvuyirgaL, thaNNimaiyaik
kaNdirukka maattaamaR kaNkalangu maaRanaruL,
uNdunNamak kuRRathuNai yonRu.        (39)

'onRumilaith thEviv vulagam padaiththamaal,
anRi'ena yaaru maRiyavE, - nanRaaga
moodhaliththup pEsiyaruL moymagizhOn thaaL thozhavE,
kaadhalikku mennudaiya kai.         (40)

kaiyaarum sakkaraththOn kaadhalinRik kEyirukkap,
poyyaagap pEsum puRanuraikku, - meyyaana
pERRai yubagariththa pEraruLin Ranmaithanaip
pORRinanE maaRan polinthu.          (41)

poliga poligavenRu poomagaLkOn RoNdar,
malivuthanaik kaNduganthu vaazhththi - ulagil
thirunthaathaar thammaith thiruththimaa Ransol,
marunthaagap pOgumana maasu.         (42)

maasaRu sOthikaNNan vandhukala vaamaiyaal,
aasai migunthupazhik kanchaamal, - EsaRavE
maNNil madaloora maaRan orumiththaan,
uNNadungath thaanpiRantha oor.        (43)

oora ninaindhamada looravumoN Naadhapadi,
kooriruLsEr kanguludan koodinNinRu, - pEraamal
theethusey maaRan RiruvuLaththiR senRathuyar,
OdhuvadhiNG gengnganE yO?          (44)

`engnganE neermuniva thennaiyini? nambiyazhagu,
ingnganE thOnRukinRa thenmun'ena,-angngan
uruveLip paadaa vuraiththathamizh maaRan,
karuthumavark kinbak kadal.         (45)

kadalNYaalath theesanaimun kaaNaamal nonthE,
udanaa anusarikka luRRuth,- thidamaaga
vaaynthavanaayth thaanpEsum maaRan uraiyathanai
aaynthuraippaa raatseyanNOR Raar.      (46)

`nORRanNOn paathiyilEn nunRanaivit taaRRagillEn,
pERRuk kubaayamunRan pEraruLE-saaRRukinREn,
ingennilai' ennum ezhilmaaRan solvallaar,
angamarark kaaraa amudhu.          (47)

aaraa amuthaazhvaar aathariththa pERugaLaith
thaaraamai yaalE thaLarndhumigath - theeraatha
aasaiyudan aaRaamai pEsi alamanthaan,
maasaRuseer maaRanem maan.          (48)

maa_nalaththaal maaRan Riruvalla vaazhpugappOyth,
thaaniLaiththu veezhnthavvoor thannarugil - mEnalangith
thunbamuRRuch chonna solavukaRpaar thangaLukkup
pinpiRakka vENdaap piRa.           (49)

'piRanthulagaNG kaaththaLikkum pErarutkaN Naa!un
siRanthakuNath thaaluruguNY seelath - thiRanthavirththu,
sErnthanuba vikkun^ilai sey' enRa seermaaRan,
vaaynthapathath thEmanamE! vaigu.      (50)

`vaigalthiru vaNvaNdoor vaikum iraamanukku,en
seygaithanaip puLLinangaaL!seppum'enak-kaikazhintha
kaathaludan thoothuviduNG kaarimaa Ran_kazhalE,
mEdhiniyeer! neervaNangu min.          (51)

minnidaiyaar sEr_kaNNan meththenavan^ thaanenRu,
thannilaippOyp peNNilaiyaayth thaanRaLLi,-`unnudanE
koodEn?'en RooduNG kurugaiyarkOn thaaLthozhavE,
naadORum nenchamE! nalgu.            (52)

nallavalath thaaln^ammaich chErtthOnmun NnaNNaarai,
vellum viruththa viboothiyanenRu, - ellaiyaRath
thaanirunthu vaazhththun^ thamizhmaaRan solvallaar,
vaanavarkku vaayththakuravar.          (53)

`kuravaimutha laankaNNan kOlach cheyalgaL,
iravupaga lennaama lenRum, - paravumanam
peRRen!'en REkaLiththup pEsum paraangusanRan,
soRREnil nenchamE! thuvaL.           (54)

thuvaLaRuseer maalthiRaththu thonnalaththaal, naaLum
thuvaLaRuthan seelamellaaNY chonnaan, - thuvaLaRavE
munnam anubavaththil moozhgin^inRa maaRanathil,
mannumuvap paalvantha maal.          (55)

maaludanE thaan_kalanthu vaazhap peRaamaiyaal,
saalan^ainthu thannudaimai thaanadaiyak - kOliyE,
thaanikazha vENdaamaR Rannaividala solmaaRan,
oonamaRu seern^enchE! uN.           (56)

`uNNunchO Raathi yorumoonRum emperumaan
kaNNan'enRE neermalgik kaNNiNaikaL, - maNNulagil
mannuthiruk kOLooril maayanpaaR pOmaaRan,
ponnadiyE nanthamakkup pon.          (57)

ponnulagu boomiyellaam puLLinangat kEvazhangi,
`ennidarai maaluk kiyampum'ena - mannuthiru
naadu muthaRRoothu nalgividu maaRanaiyE
needulageer!pOyvaNangum neer.         (58)

neeraagik kEttavar_ka Nenchazhiya, maalukkum
Eraar visumbi lirupparithaa-, aaraatha
kaathaludan kooppitta kaarimaa Ransollai,
OthidavE yuyyum ulagu.             (59)

ulaguyamaal ninRa yuyarvENG kadaththE,
alarmagaLai munnit tavanRan, - malaradiyE
vansaraNaaych chErntha makizhmaaRan RaaLiNaiyE,
unsaraNaay nenchamE! uL.            (60)

'uNNilaa vaiva rudanirutthi yivvulagil,
eNNilaa maaya Nnenain^aliya, - eNNuginRaan'
enRun^inain^ thOlamitta inpugazhsEr maaRanenak,
kunRividu mEpavakkaNG kul.       (61)

kangul pagalarathi kaivinci mEgamuRa,
angadhanaik kaNdO rarangaraippaartthu, - 'ingivaLpaal
enseyan^ee reNNuginRa thennunilai sErmaaRan,
ancsoluRa nencuveLLai yaam. (62)

veLLiyan^aa mangEttu vittaganRa pinmOgam,
theLLiyamaal thenRiruppEr senRupuga, - uLLamangE
paRRin^inRa thanmai pagaruNY sadagOpaRku,
aRRavargaL thaamaazhi yaar. (63)

aazhivaNNan Ranvisaya maanavaimuR Rungaatti,
'vaazhithanaal!' enRu magizhnthun^iRka, - oozhilavai
thannaiyinRu pORkaNdu thaanuraittha maaRansol,
pannuvarE nallathukaR paar. (64)

kaRROr karuthum visayanga Lukkellaam,
paRRaam vipavaguNap paNbukaLai, - uRRuNarnthu
maNNiluLLOr thammizhavai vaaynthuraittha maaRan sol,
paNNilini thaanathamizhp paa. (65)

paamaruvu vEdham pagarmaal guNangaLudan,
aamazhagu vENdaRpaa daamavaRRaith, - thoomanatthaal
naNNiyava NnaikkaaNa nan_gurukaik kooppitta,
aNNalain^aN Naar_Ezhai yar. (66)

EzhaiyargaL nencai iLaguvikkum maalazhagu,
soozhavanthu thOnRith thuyarviLaikka, - aazhumanam
thannudanE avvazhakkaith thaanuraittha maaRanpaal,
mannumavar theevinaipOm maayndhu. (67)

maayaamal thannaivaittha vaisith thiriyaalE,
theeyaa visitthiramaayc sEr_poruLO, - dOyaamal,
vaayndhun^iR_kum maayan vaLamuRaitthu maaRanain^aam,
EnthuRaitthu vaazhumn^aaL enRu? (68)

'enRanain^ee yinguvaittha thEdhuk' kena,maalum
'enRanakku menRamarkku minbamadhaa, - nanRukavi
paada'enak kaimmaa Rilaamai, pagarmaaRan
paadaNaivaark kuNdaamin bam. (69)

inbak kavipaadu vitthOnai yindhiraiyOdu,
anbuRRu vaazhdhiruvaa RanviLaiyil, - thunbamaRak
kaNdadimai seyyak karudhiyamaa Ran_kazhalE,
thiNdiRalOr yaavarkkun^ dhEvu. (70)

dhEva NnuRaipathiyiR sErap poRaamaiyaal,
mEvumadi yaarvasanaam meyn^n^ilaiyum, - yaavaiyundhaan
aamn^ilaiyuNY sangith thavaitheLintha maaRanpaal,
maan^ilattheer! nangaL manam. (71)

nangarutthai nanRaaga naadin^iRkum maalaRiya,
ingivaRRi laasai yemakkuLathen? - sangaiyinaal,
thannuyirin maRRinasai thaanozhintha maaRanRaan,
an^n^ilaiyai yaayndhuraitthaan angu. (72)

angamarar pOna avarn^aduvE vaazhndhirumaRku,
ingOr parivarilai yenRanca, - engum,
parivaruLa rennaip payandheerndha maaRan,
varikazhaRRaaL sErndhavarvaazh vaar. (73)

vaaraamal acchamini maalthan valiyinaiyum,
seeraar parivarudan sErndhinaiyum, - paarumenath
thaanugandha maaRanRaaL saarn^encE! saaraayEl,
maanidava raiccaarndhu maay. (74)

maayan vadivazhagaik kaaNaatha valvidaa
yaay, athaRa vinci azhudhalaRRum, - thooyapugazh
uRRasada gOpanain^aam onRin^iRkum pOthupagal,
aRRapozhu thaanathelli yaam. (75)

'elli pagaln^adandha indhavidaay theerugaikku,
mellavandhu thaan_kalakka vENum' ena, - nallavargaL
mannukadith thaanatthE maalirukka maaRan_kaNdu,
in^n^ilaiyaic sonnaan irundhu. (76)

irundhavanRaan vandhiNG kivareNNa mellaam,
thirundha_ivar thandhiRatthE seydhu, - porundhak
kalandhiniya Nnaayn^iRk kaNdasada gOpan,
kalandhan^eRi katturaitthaan kaNdu. (77)

kaNNiRaiya vandhu kalandhamaal ikkalavi,
thiNNilaya vENumenac sindhitthu, - thaNNidhenum
aaruyiri NnERRam athukaatta aayndhuraitthaan,
kaaRimaa RanRan karutthu. (78)

karumaal thiRatthilOru kannigaiyaam maaRan,
orumaa kalavi yuraippaal, - thiRamaaga
an^n^iyaruk kaaga thavanRanakkE yaagumuyir,
in^n^ilaiyai yOrn^edi thaa. (79)

nedumaa lazhuguthanil neeLguNatthil, eedu
padumaa nilaiyudaiya patthar, - adimaithanil
ellain^ilan^ thaanaaga eNNinaan maaRan,athu
kollain^ila maanan^ilai koNdu. (80)

'koNdapeNdir thaammudhalaak kooRumuRRaar, kanmatthaal
aNinavar enRE avaraivittuth, - thoNdarudan
sErkkun^ thirumaalaic sErum, enRaan, aarkkum_idham
paarkkum pugazhmaaRan paNdu. (81)

paNdaiyuRa vaana paranaip puLingudikkE
kaNdu, 'enakkel laavuRavin kaariyamum, - thaNdaRan^ee
seydharuL' en REyirandha seermaaRan RaaLiNaiyai,
uythuNaiyen RuLLamE! Or. (82)

'Oraan^eer vEndinavai yuLLadhellaaNY seykinREn,
naaraa yananRO naan?' enRu, - pEruRavaik
kaattavavan seelatthiR kaalthaazntha maaRanaruL,
maattividum nammanatthu mai. (83)

maiyaar_kaN maamaarbin mannun^ thirumaalaik,
kaiyaazhi sangudanE kaaNaveNNi, - meyyaana
kaadhaludan kooppittuk kaNdugandha maaRanpEr,
Odhavuyyu mEyin Nnuyur. (84)

'innuyirmaal thOnRinathiNG kennencil' enRu,kaNNaal
anRavanaik kaaNaveNNi, aaNpeNNaayp, pinnaiyavan
thannain^inai vippavaRRaal thaan_thaLarndha maaRanaruL,
unnumark kuLLamuru kum. (85)

'urukumaal ennencam unseyalga LeNNip,
perugumaal vEtkai'enap pEsi, - maruvuginRa
innaap pudanavanseer Eyndhuraittha maaRansol,
ennaacchol laathiruppa dhengu? (86)

'engaadha lukkadimaal Eyndha vadivazhakenRu'
angaadhu paRRaasaa aangavanpaal, - engumuLLa
puLLinatthaith thoodhaagap pOgavidum maaRanRaaL,
uLLinarkkuth theengaiyaRuk kum. (87)

'aRukkumidar' enRavanpaal aanguvitta thoodhar,
maRitthuvarap paRRaa manatthaal, - aRappadhaRich
seyyathiru naavaayiR sollan^inain^ thaan,maaRan
maiyalinaaR seyvaRiyaa mal. (88)

malladimai seyyumn^aaL maalthanaik kEtta,avan
sollumaLa vumpaRRaath thonnalatthaal, - selkinRa
aaRRaamai pEsi alamandha maaRanaruL,
maaRRaagap pOgumenRan maal. (89)

'maalumadhu vaancaimuRRum mannumudam pinmudivil
saalan^aNNic seyvan'enath thaanugandhu - mElavanaic
seeraar kaNapuratthE sErum' ennuNY seermaaRan,
thaaraanO nandhamakkuth thaaL? (90)

thaaLadainthOr thangatkuth thaanE vazhindhuNaiyaam,
kaaLamE katthai gathiyaakki, - meeLudhalaam
Edhamilaa viNNulagi lEkaveNNum maaRanena,
kEdhamuLLa thellaam kedum. (91)

kedumidar vaigundhath thaikkitti NnaaRpOl,
thadamudaiya Nnanthapuran^ thannil, - padavaravil
kaNduyilmaaR kaatseyyak kadhalitthaan maaRan,uyar
viNdaniluL LOrviyappa vE. (92)

vEymaruthOL inthiraikOn mEvukinRa dhEsatthaith
thaanmaruvaath thanmaiyinaal thannaiyinnam - boomiyilE
vaikkumenac sangitthu maaltheLivik kattheLintha,
thakkapugazh maaRanengaL saarvu. (93)

saarvaaga vEyadiR Raanuraittha patthithaan,
seeraar balatthudanE sErnthathanaic, - sEraamal
kaNduraittha maaRan kazhaliNaiyE naadORum
kaNdukakku mennudaiya kaN. (94)

kaNNan adiyinaiyiR kaadhaluRu vaarseyalaith
thiNNamuRa vEsurungac seppiyE, - mannavarukkuth
thaanupathE sikkai thalaikkatti NnaanmaaRan,
aanapugazh sErdhan aruL. (95)

aruLaa ladiyi ledutthamaa lanpaal,
iruLaarndha thammudambai yicchitthu, - iruvisumbil
itthudan_koN dEkaviva risaivupaarth thEyirundha,
sutthisollum maaRanseNY sol. (96)

sencoR paranRanadhu seeraaru mEnithanil
vancitthuc seykinRa vaancaithanil, - vincuthalaik
kaNdavanaik kaaRkattik kaividuvith thukkoNda
thiNdiRalmaa Rann^am thiru. (97)

thirumaalthan paalviruppaNY seykinRa nErkaNdu,
'arumaayath thanRakalvip paanen?, - perumaaln^ee
inRenpaaR seyvaanen?' ennavittar uRRun^inRaan,
thunRupugazh maaRanaitthaan soozhndhu. (98)

soozhndhun^inRa maalvisumbil thollaivazhi kaatta,
aazhndhathanai muRRum anubavitthu, - vaazhndhaNG
kadiyaruda NnEyirundha vaaRRaiyurai seydhaan,
mudimagizhsEr NYaana muni. (99)

munimaaRan munburaisey muRRinbam neengith,
thaniyaagi ninRu thaLarndhu, - naniyaam
paramapatthi yaaln^andhu pangaiyarthaaL kOnai,
orumaiyuRRuc sErndhaan uyarndhu. (100)

nammaazhvaar thiruvadigaLE saraNam! maNavaaLa maamuni thiruvadigaLE saraNam!

Back to the Prabandham page.