Sri:
SrimathE raamaanujaaya nama:

thirumangaiyAzhvAr aruLisseytha

thirukkuRun^thANtakam


2032:
nithiyinaip pavaLath thooNai
 neRimaiyAl ninaiya vallAr,
kathiyinaik kancan mALak
 kaNtumun ANta mALum,
mathiyinai mAlai vaazhththi
 vaNangkiyen manaththu van^tha,
vithiyinaik kaNtu koNta
 thoNtanEn vituki lEnE (2)   1

2033:
kARRinaip punalaith theeyaik
 katimathi Lilangkai seRRa
ERRinai, imayam mEya
 azhilmaNith thiraLai, inpa
ARRinai amuthan^ thannai
 avuNanA ruyirai yuNta
kooRRinai, kuNangkoN tuLLam
 kooRun^ee kooRu mARE.     2

2034:
pAyirum paravai thannuL
 paruvarai thiriththu, vAnOrk
kAyirun^ thamuthang koNta
 appanai empi rAnai,
vEyirunsOlai soozhn^thu
 virikathi ririya ninRa,
mAyiruncOlai mEya
 main^thanai vaNangi NnEnE.   3

2035:
kEtkayA NnuRRa thuNtu
 kEzhalA yulakang koNta,
pookkezhu vaNNa nAraip
 pOtharak kanavil kaNtu,
vAkkinAl karuman^ thannAl
 manaththinAl siraththai thannAl,
vEtkaimee thUra vAngki
 vizhungkinER kiniya vARE.   4

2036:
irumpanan RuNta neer_pOl
 emperu mAnukku, enRan
arumpeRa lanpu pukkit
 tatimaipooN tuyn^thu pOnEn,
varumpuyal vaNNa NnArai
 maruviyen manaththu vaiththu,
karumpinin sARu pOlap
 parukinER kiniya lARE     5

2037:
moovaril muthalva nAya
 oruvanai yulakaNG koNta,
kOvinaik kutan^thai mEya
 kurumaNith thiraLai, inpap
pAvinaip passaith thEnaip
 paimponnai yamarar sennip
poovinai, pukazhum thoNtar
 ensollip pukazhvar thAmE?   6

2038:
immaiyai maRumai thannai
 emakkuvee tAki ninRa,
meymmaiyai virin^tha sOlai
 viyanthiru varangkam mEya,
semmaiyaik karumai thannaith
 thirumalai orumai yAnai,
thanmaiyai ninaivA renRan
 thalaimisai mannu vArE.    7

2039:
vAnitaip puyalai mAlai
 varaiyitaip pirasam eenRa,
thEnitaik karumpin sARRaith
 thiruvinai maruvi vAzhAr,
mAnitap piRavi yan^thO!
 mathikkilar koLka, than^tham
Unitaik kurampai vAzhkkaik
 kuRuthiyE vENti NnArE.     8

2040:
uLLamO onRil nillAthu
 Osaiyi Nnerin^in RuNNum
koLLimE leRumpu pOlak
 kuzhaiyumA lenRa NnuLLam,
theLLiyeer! thEvark kellAm
 thEvarA yulakam koNta
oLLiyeer, ummai yallAl
 ezhumaiyum thuNaiyi lOmE.   9

2041:
siththamum sevvai nillA
 thenseykEn theevi NnaiyEn,
paththimaik kanpu taiyEn
 AvathE paNiyA yan^thAy,
muththoLi maratha gammE!
 muzhangkoLi mukilvaN NA,en
aththa!nin Nnatimai yallAl
 yAthumon RaRiki lEnE.     10

2042:
thoNtellAm paravi ninnaith
 thozhuthati paNiyu mARu
kaNtu, thAn kavalai theerppAn
 AvathE paNiyA yen^thAy,
aNtamA yeNti saikkum
 AthiyAy neethi yAna,
paNtamAm parama sOthi!
 ninnaiyE paravu vEnE.     11

2043:
Aviyayai yarangka mAlai
 azhukkuram pessil vAyAl,
thUymaiyil thoNta NnEnn^An
 sollinEn thollai nAmam,
pAviyEn pizhaththa vARen
 RancinER kanca lenRu
kAvipOl vaNNar van^then
 kaNNuLE thOnRinArE      12

2044:
irumpanan RuNta neerum
 pOtharum koLka, enRan
arumpiNi pAva mellAm
 akanRana ennai vittu,
surumpamar sOlai soozhn^tha
 arangkamA kOyil koNta,
karumpinaik kaNtu koNten
 kaNNiNai kaLikku mARE     13

2045:
kAviyai venRa kaNNAr
 kalaviyE karuthi, nALum
pAviyE NnAka veNNi
 athanuLLE pazhuththo zhin^thEn,
thoovisEr annam mannum
 soozhpunal kutan^thai yAnai,
pAviyen pAvi yAthu      
 pAviyE NnAyi NnEnE!       14

2046:
munpolA irAva NanRan
 muthumathi Lilangkai vEviththu,
anpinA lanuman van^thaaNG
 katiyiNai paNiya ninRArkku,
enpelA muruki yukkit
 tennutai nenca mennum,
anpinAl NYAna neer_koN
 tAttuva Nnatiya NnEnE.     15

2047:
mAyamAn mAyas seRRu
 maruthiRa natan^thu, vaiyam
thAyamA paravai pongkath
 thatavarai thiriththu, vAnOrk
keeyumAl empi rAnArk
 kennutais soRka Lennum,
thooyamA mAlai koNtu
 soottuvan thoNta NnEnE     16

2048:
pEsinAr piRavi n^eeththAr
 pEruLAn perumai pEsi,
EsnAr uyn^thu pOnAr
 enpathiv vulakin vaNNam,
pEsinEn Esa mAttEn
 pEthaiyEn piRavi neeththaRku,
AsaiyO perithu koLka
 alaikatal vaNNar pAlE     17

2049:
iLaippinai yiyakkam neekki
 yirun^thumun Nnimaiyaik kootti,
aLappilaim pulana takki
 anpavar kaNNE vaiththu,
thuLakkamil sin^thai seythu
 thOnRalum sutarvittu, AngkE
viLakkinai vithiyil kANpAr
 meymmaiyE kANkiR pArE     18

2050:
piNtiyAr maNtai En^thip
 piRarmanai thirithan^ thuNNum,
uNtiyAn sApam theerththa
 oruvanoor, ulaka mEththum
kaNtiyUr arangkam meyyam
 kassipEr mallai enRu
maNtinAr, uyyal allAl
 maRRaiyArk kuyya lAmE? (2)  19

2051:
vAnavar thangkaL kOnum
 malarmisai ayanum, nALum
thEmalar thoovi Eththum
 sEvatis sengkaN mAlai,
mAnavEl kaliyan sonna
 vaNtamizh mAlai nAlain^thum,
Unama thinRi vallAr
 oLivisum pALvar thAmE (2)   20

thirumangaiaazhvaar thiruvadigaLE saraNam

Back to the Prabandham page.