sree:
periyaazhvaar thiruvadikaLE charaNam
sreemathE raamaan^ujaaya nama:

periyaazhvaar aruLichcheydha

thiruppallaaNdu


thiruppallaaNdu periyaazhvaar thirumozhikaLin dhaniyan_kaL

naathamunikaL aruLich cheythathu
 
gurumuka manadheethya praaha vEdhaanasEshaan
    narapathiparikluptham soolkamaadhaathukaamaha|
svasuramamaravandhyam ranganaathasya saakshaath
    dhvijakulathilakam tham vishNuchiththam namaami||


paaNdiya pattar aruLich cheythavai

iruvikaRpa nErisai veNpaa
 
minnaar_thadamathiLsoozh villipuththoorenRu orukaal
sonnaar_kazhaRkamalamsoodinOm - munnaaL
kizhiyaRuththaanenRuraiththOm, keezhmaiyiniRchErum
vazhiyaRuththOm nenchamE! vandhu
 
paaNdiyan_koNdaadap pattar_piraanvandhaanenRu
eeNdiyasangametuththoodha - vENdiya
vEdhangaLOdhi viraindhukizhiyaRuththaan
paathangaLyaamudaiyapaRRu.
 


kaappu
kuRaLveNsendhuRai
 
1:
pallaaNdupallaaNdu pallaayiraththaaNdu
palakOdin^ooRaayiram
mallaaNdathiN_thOLmaNivaNNaa! un
sevvadisevvithirukkaappu. (2)                    1.
 
aRuseerkkazhin^ediladiyaasiriyaviruththam

2:
adiyOmOdumn^innOdum pirivinRi_aayirampallaaNdu
vadivaayn^invalamaarbinil vaazhkinRamangaiyumpallaaNdu
vadivaarsOthivalaththuRaiyum sudaraazhiyumpallaaNdu
padaipOr_pukkumuzhangum appaanchasanniyamumpallaaNdE. (2)       2.

3:
vaazhaatpattun^inReeruLLeerEl vandhumaNNummaNamumkoNmin
koozhaatpattun^inReer_kaLai engaLkuzhuvinilpukuthalottOm
EzhaatkaalumpazhippilOmn^aangaL iraakkatharvaazh_ilangai
paazhaaLaakappadaiporuthaanukkup pallaaNdukooRuthamE.        3.

4:
Edun^ilaththil_iduvathanmunnamvandhu engaLkuzhaampukundhu
koodumanamudaiyeer_kaL varampozhivandhu_ollaikkooduminO
naadumn^akaramumn^an_kaRiya namOn^aaraayaNaayavenRu
paadumanamudaippaththaruLLeer! vandhupallaaNdukooRuminE.       4.

5:
aNdakkulaththukkathipathiyaaki asurariraakkatharai
iNdaikkulaththai_eduththukkaLaindha irudeekEsan_thanakku
thoNdakkulaththiluLLeer! vandhadithozhuthu aayiran^aamamsolli
paNdaikkulaththaiththavirndhu pallaaNdupallaayiraththaaNdenminE.   5.

6:
endhaithandhaithandhaithandhaithammooththappan Ezhpadikaalthodangi
vandhuvazhivazhi_aatcheykinROm thiruvONaththiruvizhavil
andhiyampOthilariyuruvaaki ariyaiyazhiththavanai
pandhanaitheerappallaaNdu pallaayiraththaaNdenRupaaduthamE.     6.

7:
theeyiRpolikinRasenchudaraazhi thikazhthiruchchakkaraththin
kOyiRpoRiyaalE_oRRuNdun^inRu kudikudi_aatseykinROm
maayapporupadaivaaNanai aayirandhOLumpozhikuruthi
paaya suzhaRRiya_aazhivallaanukkup pallaaNdukooRuthumE.       7.

8:
neyyidain^allathOrsORum niyathamum_aththaaNichchEvakamum
kaiyadaikkaayumkazhuththukkuppooNodu kaathukkukkuNdalamum
meyyidan^allathOrsaandhamumthandhu ennaiveLLuyiraakkavalla
paiyudain^aakappakaikkodiyaanukkup pallaaNdukooRuvanE.        8.

9:
uduththukkaLaindha ninpeedhakavaadaiyuduththuk kalaththathuNdu
thoduththathuzhaaymalarsoodikkaLaindhana soodum_iththoNdar_kaLOm
viduththathisaikkarumamthiruththith thiruvONaththiruvizhavil
paduththapain^n^aakaNaippaLLikoNdaanukkup pallaaNdukooRuthumE.    9.

10:
en^n^aaL_emperumaan un_thanakkadiyOmenRezhuththuppatta
an^n^aaLE adiyOngaLadikkudil veedupeRRu_uyndhathukaaN
sen^n^aaLthORRith thirumathuraiyuLsilaikuniththu aindhalaiya
pain^n^aakaththalaipaayndhavanE! unnaippallaaNdukooRuthumE.     10.

11:
alvazhakkonRumillaa aNikOttiyar_kOn abimaanathungan
selvanaippOlath thirumaalE! naanum_unakkuppazhavadiyEn
nalvakaiyaaln^amOn^aaraayaNaavenRu naamampalaparavi
palvakaiyaalumpaviththiranE! unnaippallaaNdukooRuvanE. (2)      11.

12:
pallaaNdenRupaviththiranaipparamEttiyai saarNGkamennum
villaaNdaan_thannai villipuththoorvittuchiththanvirumbiyasol
nallaaNdenRun^avinRuraippaar namOn^aaraayaNaayavenRu
pallaaNdumparamaathmanaich choozhndhirundhEththuvar_pallaaNdE. (2)  12.

periyaazhvaar thirumozhi
muthaRpaththu

muthal thirumozhi - vaNNa maadangaL
[kaNNan thiruvavathaarach chiRappu]

kaliviruththam

13:
vaNNamaadangaLsoozh thirukkOttiyoor
kaNNan_kEsavan nambipiRanthinil
eNNeysuNNam ethirethir_thoovidak
kaNNanmuRRam kalandhu_aLaraayiRRE. (2)       1.

14:
Oduvaarvizhuvaar ukandhaalippaar
naaduvaarn^ampiraan enkuththaanenbaar
paaduvaar_kaLum palpaRaikottan^inRu
aaduvaar_kaLum aayiRRu_aayppaadiyE.         2.

15:
pENichcheerudaip piLLaipiRandhinil
kaaNaththaampukuvaar pukkuppOdhuvaar
aaNoppaar ivann^ErillaikaaN thiru
vONaththaa _nulaKaaLumenbaar_kaLE.         3.

16:
uRiyaimuRRaththu uruttin^inRaaduvaar
naRun^eypaalthayir nanRaakaththoovuvaar
seRimen_koondhal avizhaththiLaiththu engum
aRivazhindhanar aayppaadiyarE.           4.

17:
koNdathaaLuRi kOlakkodumazhu
thaNdinar paRiyOlaichchayanaththar
viNdamullai yarumbannapallinar
aNdarmiNdippukundhu neyyaadinaar.         5.

18:
kaiyumkaalumn^imirththuk kadaaran^eer
paiyavaattip pasunchiRumanchaLaal
aiyan^aavazhiththaaLukku angaandhida
vaiyamEzhumkaNdaaL piLLaivaayuLE.         6.

19:
vaayuLvaiyakamkaNda madan^allaar
aayar_puththiranallan arundheyvam
paayaseerudaip paNbudaippaalakan
maayanenRu makizhndhanarmaadharE.         7.

20:
paththun^aaLumkadandha iraNdaan^aaL
eththisaiyum sayamaramkOdiththu
maththamaamalai thaangiyamaindhanai
uththaanamseythu ukandhanar_aayarE.        8.

21:
kidakkil thottilkizhiya_uthaiththidum
eduththukkoLLil marungaiyiRuththidum
odukkippulkil utharaththEpaayndhidum
midukkilaamaiyaal naanmelindhEnn^angaay.      9.

22:
sen^n^elaarvayalsoozh thirukkOttiyoor
mannun^aaraNan nambipiRandhamai
minnun^ool vittuchiththanviriththa ip
pannupaadalvallaarkku illaipaavamE. (2)      10.

iraNdaam thirumozhi - seethakkadal
[kaNNanathu thirumEniyazhakaip paathaathikEsaandhamaaka anubaviththal]

veNdaLaiyaal vandha kaliththaazhisai

23:
seethakkadal uLLamuthannathEvaki
kOthaikkuzhalaaL asOthaikkuppOththandha
pEthaikkuzhavi pitiththuchchuvaiththuNNum
paathakkamalangaL kaaNeerE
         pavaLavaayeer! vandhukaaNeerE. (2)  1.

24:
muththummaNiyum vayiramumn^anponnum
thaththippathiththuth thalaippeythaaRpOl engum
paththuviralum maNivaNNanpaathangaL
oththittirundhavaa kaaNeerE
         oNNudhaleer! vandhukaaNeerE.     2.

25:
paNaiththOLiLavaaychchi paalpaayn^dhakongai
aNaiththaara_uNdu kidandha_ippiLLai
iNaikkaalil veLLiththaLain^inRilangum
kaNaikkaal_irundhavaakaaNeerE
         kaarikaiyeer! vandhukaaNeerE.     3.

26:
uzhandhaaLn^aRun^ey OrOr_thadaavuNNa
izhandhaaLerivinaaleerththu ezhilmaththin
pazhandhaampaalOchchap payaththaalthavazhn^dhaan
muzhandhaaL_irundhavaakaaNeerE
         mukizhmulaiyeer! vandhukaaNeerE.   4.

27:
piRangiyapEychchi mulaisuvaiththuNdittu
uRanguvaanpOlEkidandha ippiLLai
maRangoLiraNiyan maarbaimun_keeNdaan
kuRanguvaLaivandhukaaNeerE
         kuvimulaiyeer! vandhukaaNeerE.    5.

28:
maththakkaLiRRu vasuthEvar_thammudai
siththampiriyaatha thEvakithanvayiRRil
aththaththinpaththaan^aaL thOnRiya_achchuthan
muththamirundhavaakaaNeerE
         mukizhn^akaiyeer! vandhukaaNeerE.   6.

29:
irungaimathakaLiRu eerkkinRavanai
parungippaRiththukkoNdu Oduparaman_than
nerungupavaLamum nErn^aaNummuththum
marungum_irundhavaakaaNeerE
         vaaNuthaleer! vandhukaaNeerE.    7.

30:
vandhamathalaikkuzhaaththai valiseythu
thandhakkaLiRupOl thaanEviLaiyaadum
nandhanmathalaikku nanRumazhakiya
undhi_irundhavaakaaNeerE
         oLiyizhaiyeer! vandhukaaNeerE.    8.

31:
athirumkadaln^iRavaNNanai aaychchi
mathuramulaiyootti vanchiththuvaiththa
patharappadaamE pazhandhaampaalaarththa
utharam_irundhavaa kaaNeerE
         oLivaLaiyeer! vandhukaaNeerE.     9.

32:
perumaavuralil piNippuNdirundhu angu
irumaamarudham iRuththa_ippiLLai
kurumaamaNippooN kulaaviththikazhum
thirumaarbu_irundhavaakaaNeerE
         sEyizhaiyeer! vandhukaaNeerE.     10.

33:
naaLkaLOrn^aalaindhu thingaLaLavilE
thaaLain^imirththuch chakadaththaichchaadippOy
vaaLkoLvaLaiyeyiRRu aaruyirvavvinaan
thOLkaL_irundhavaakaaNeerE
         surikuzhaleer! vandhukaaNeerE.    11.

34:
maiththadangaNNi yasOthaivaLarkkinRa
seyththalain^eelan^iRaththuch chiRuppiLLai
neyththalain^Emiyum sangumn^ilaaviya
kaiththalangaLvandhukaaNeerE
         kananguzhaiyeer! vandhukaaNeerE.   12.

35:
vaNdamar_poonguzhal aaychchimakanaakak
koNdu vaLarkkinRa kOvalakkuttaRku
aNdamumn^aadum adangavizhungiya
kaNdam_irundhavaakaaNeerE
         kaarikaiyeer! vandhukaaNeerE.     13.

36:
endhoNdaivaaychchingam vaavenReduththukkoNdu
andhoNdaivaayamu dhaadhariththu aaychchiyar
thamthoNdaivaayaal tharukkipparukum ich
chendhoNdaivaayvandhukaaNeerE
         sEyizhaiyeer! vandhukaaNeerE.     14.

37:
nOkkiyasOdhai nuNukkiyamanchaLaal
naakkuvazhiththu neeraattum_in^n^ampikku
vaakkumn^ayanamum vaayummuRuvalum
mookkum_irundhavaakaaNeerE
         moykuzhaleer! vandhukaaNeerE.     15.

38:
viNkoLamarar_kaL vEdhanaitheera mun
maNkoLvasuthEvar_tham makanaayvandhu
thiNkoLasuraraith thEyavaLar_kinRaan
kaNkaL_irundhavaakaaNeerE
         kanavaLaiyeer! vandhukaaNeerE.    16.

39:
paruvamn^irambaamE paarellaam_uyya
thiruvinvadivokkum thEvakipeRRa
uruvukariya oLimaNivaNNan
puruvam_irundhavaakaaNeerE
         pooNmulaiyeer! vandhukaaNeerE.    17.

40:
maNNummalaiyum kadalum_ulakEzhum
uNNundhiRaththu makizhn^dhuNNumpiLLaikku
vaNNamezhilkoL makarakkuzhaiyivai
thiNNam_irundhavaakaaNeerE
         sEyizhaiyeer! vandhukaaNeerE.     18.

41:
muRRilumthoothaiyum mun_kaimmElpoovaiyum
siRRilizhaiththuth thiritharuvOr_kaLai
paRRippaRiththukkoNdu Odumparaman_than
neRRi_irundhavaakaaNeerE
         nErizhaiyeer! vandhukaaNeerE.     19.

42:
azhakiyapaimponnin_kOl angaikkoNdu
kazhalkaLsathangai kalandhu_engumaarppa
mazhakanRinangaL maRiththuththirivaan
kuzhalkaL_irundhavaakaaNeerE
         kuvimulaiyeer! vandhukaaNeerE.    20.

tharavu kochchakakkalippaa

43:
suruppaar_kuzhali yasOdhaimun_sonna
thiruppaadhakEsaththaith thenputhuvaippattan
viruppaaluraiththa irupathOdonRum
uraippaar_pOy vaikundhath thonRuvar_thaamE. (2)      21.

moonRaam thirumozhi - maaNikkam katti
[kaNNanaith thottililittuth thaalaattuthal: thaalapparuvam]

kaliththaazhisai

44:
maaNikkam_katti vayiram_idaikatti
aaNipponnaalseytha vaNNachchiRuththottil
pENi_unakkup piramanviduthanthaan
maaNikkuRaLanE! thaalElO
       vaiyamaLandhaanE! thaalElO. (2)      1.

45:
udaiyaar_kanamaNiyOdu oN maathuLampoo
idaiviravikkOththa ezhil thezhkinOdu
vidaiyERukaapaali eesanviduthanthaan
udaiyaay! azhEl_azhElthaalElO
       ulagamaLandhaanE! thaalElO.        2.

46:
en_thampiraanaar ezhilthirumaarvarkku
sandhamazhakiya thaamaraiththaaLarkku
indhiran_thaanum ezhiludaikkiNkiNi
thanthu_uvanaayn^inRaan_thaalElO
       thaamaraikkaNNanE! thaalElO.       3.

47:
sanginvalampuriyum sEvadikkiNkiNiyum
angaichcharivaLaiyum naaNum_araiththodarum
angaNvisumbil amarar_kaLpOththandhaar
sengaNkarumukilE! thaalElO
       thEvakisingamE! thaalElO.         4.

48:
ezhilaar_thirumaarvukku ERkumivaiyenRu
azhakiya_aimpadaiyum aaramumkoNdu
vazhuvilkodaiyaan vayichchiravaNan
thozhuthu_uvanaayn^inRaan_thaalElO
       thoomaNivaNNanE! thaalElO.        5.

49:
Othakkadalin oLimuththinaaramum
saathippavaLamum sandhachcharivaLaiyum
maathakkavenRu varuNanviduthandhaan
sOthichchudarmudiyaay! thaalElO
       sundharaththOLanE! thaalElO.       6.

50:
kaanaarn^aRundhuzhaay kaiseythakaNNiyum
vaanaarsezhunchOlaik kaRpakaththinvaasikaiyum
thEnaarmalarmEl thirumangaipOththanthaaL
kOnE! azhEl_azhElthaalElO
       kudandhaikkidandhaanE! thaalElO.     7.

51:
kachchodupoRsurikai kaambu kanavaLai
uchchimaNichchutti oNthaaLn^iraippoRpoo
achchuthanukkenRu avaniyaaLpOththanthaaL
nachchumulaiyuNdaay! thaalElO
       naaraayaNaa! azhElthaalElO.        8.

52:
meythimirumn^aanappodiyOdu manchaLum
seyyathadangaNNukku anchanamumsindhuramum
veyyakalaippaaki koNdu_uvaLaayn^inRaaL
ayyaa! azhEl_azhElthaalElO
       arangaththaNaiyaanE! thaalElO.      9.

tharavu kochchakak kalippaa

53:
vanchanaiyaalvandha pEychchimulaiyuNda
anchanavaNNanai aaychchithaalaattiya
sencholmaRaiyavarsEr puthuvaippattan_sol
enchaamaivallavarkku illai_idar_thaanE. (2)        10.

naan_kaam thirumozhi - than mukaththu
[chandhiranai azhaiththal; ambulipparuvam]

kalin^ilaiththuRai

54:
thanmukaththuchchutti thoongaththoongaththavazhndhupOy
ponmukakkiNkiNiyaarppap puzhuthiyaLaikinRaan
en_makan_kOvindhan_kooththinai iLamaamathee!
nin_mukam_kaNNuLavaakil nee_ingEn^OkkippO. (2)       1.

55:
en_siRukkuttan enakkOrinnamuthu_empiraan
than_siRukkaikaLaal kaattikkaattiyazhaikkinRaan
anchanavaNNanOdu aadalaada_uRuthiyEl
manchilmaRaiyaathE maamathee! makizhndhOdivaa.       2.

56:
suRRum_oLivattam soozhndhusOthiparandhengum
eththanaiseyyinum enmakanmukamn^Erovvaay
viththakanvEnkatavaaNan unnaiviLikkinRa
kaiththalamn^OvaamE ambulee! kadithOdivaa.         3.

57:
sakkarakkaiyan thadangaNNaalmalaravizhiththu
okkalaimElirundhu unnaiyEsuttikkaattumkaaN
thakkathaRithiyEl chandhiraa! salamseyyaathE
makkatpeRaatha maladanallaiyElvaakaNdaay.          4.

58:
azhakiyavaayil amuthavooRaltheLivuRaa
mazhalaimuRRaatha_iLanchollaal unnaikkoovukinRaan
kuzhakan_sireetharan koovakkoovan^eepOthiyEl
puzhaiyilavaakaathE nin_sevipukarmaamathee!         5.

59:
thaNdodusakkaram saarngamEndhumthadakkaiyan
kaNthuyilkoLLakkaruthik kottaavikoLkinRaan
uNdamulaippaalaRaakaNdaay uRangaavidil
viNthanilmanniya maamathee! viraindhOdivaa.         6.

60:
paalakanenRu paribavamseyyEl paNdorun^aaL
aalinilaivaLarndha siRukkanavan_ivan
mElezhappaayndhu pidiththukkoLLumvekuLumEl
maalaimathiyaathE maamathee! makizhndhOdivaa.        7.

61:
siRiyanenRu_enniLanchingaththai ikazhElkaNdaay
siRumaiyinvaarththaiyai maavaliyidaichchenRukEL
siRumaippizhaikoLLil neeyum_un_thEvaikkuriyaikaaN
niRaimathee! nedumaal viraindhu_unnaikkoovukinRaan.     8.

62:
thaazhiyilveNNey thadangaiyaaravizhungiya
pEzhaivayiRRempiraan_kaNdaay unnaikkoovukinRaan
aazhikoNdu_unnaiyeRiyum aiyuRavillaikaaN
vaazhavuRuthiyEl maamathee! makizhndhOdivaa.        9.

63:
maiththadangaNNi yasOthaithanmakanukku ivai
oththanasolli uraiththamaaRRam oLipuththoor
viththakanvittuchiththan viriththathamizhivai
eththanaiyumsollavallavarkku idarillaiyE. (2)        10.

aindhaam thirumozhi - uyyavulaku
[thalaiyain^imirththu mukaththai asaiththu aaduthal; sengeeraipparuvam]

eNseerkkazhin^ediladiyaasiriyaviruththam

64:
uyya_ulakupadaiththuNdamaNivayiRaa!
    oozhithORoozhipala_aalinilaiyathanmEl
paiya_uyOkuthuyilkoNdaparamparanE!
    pangayan^eeLn^ayanaththu_anchanamEniyanE!
seyyavaLn^innakalamsEmamenakkaruthich
    chelvupolimakarakkaathuthikazhn^dhilaka
aiya! enakku_orukaal_aadukasengeerai
    aayar_kaLpOrERE! aaduka_aadukavE. (2)      1.

65:
kOLariyinnuruvangoNdu_avuNanudalam
    kuruthikuzhambiyezhakkoorukiraalkudaivaay!
meeLa_avanmakanai meymmaikoLakkaruthi
    mElaiyamarar_pathimikkuvekuNduvara
kaaLan^anmEkamavaikallodu kaalpozhiyak
    karuthivaraikkudaiyaakkaalikaLkaappavanE!
aaLa! enakku_orukaal_aadukasengeerai
    aayar_kaLpOrERE! aaduka_aadukavE.        2.

66:
nammudain^aayakanE! naanmaRaiyinporuLE!
    naaviyuLn^aRkamalan^aanmukanukku orukaal
thammanaiyaanavanE! tharaNithalamuzhuthum
    thaarakaiyinnulakumthadavi_athanpuRamum
vimmavaLarn^dhavanE! vEzhamum_Ezhvidaiyum
    viraviyavElaithanuLvenRuvarumavanE!
amma! enakku_orukaal_aadukasengeerai
    aayar_kaLpOrERE! aaduka_aadukavE.        3.

67:
vaanavar_thaammakizhavan_sakadamuruLa
    vanchamulaippEyin nanchamathu_uNdavanE!
kaanakavalviLavin_kaayuthirakkaruthik
    kanRathukoNdeRiyumkarun^iRa_en_kanRE!
thEnukanummuranumthiN_thiRalven^n^arakan
    enbavar_thaammadiyachcheruvathirachchellum
aanai! enakku_orukaal_aadukasengeerai
    aayar_kaLpOrERE! aaduka_aadukavE.        4.

68:
maththaLavumthayirumvaar_kuzhaln^anmadavaar
    vaiththanan^eykaLavaalvaarivizhungi orungu
oththa_iNaimarutham_unniyavandhavarai
    oorukaraththinodum_undhiyavendhiRalOy!
muththiniLamuRuvalmuRRavaruvathanmun
    munnamukaththaNiyaarmoykuzhalkaLalaiya
aththa! enakku_orukaal_aadukasengeerai
    aayar_kaLpOrERE! aaduka_aadukavE.        5.

69:
kaayamalarn^iRavaa! karumukilpOluruvaa!
    kaanakamaamaduvilkaaLiyanuchchiyilE
thooyan^adam_payilumsundhara_en_siRuvaa!
    thungamathakkariyin_kombuPaRiththavanE!
aayamaRindhuporuvaan_ethirvandhamallai
    andharaminRiyazhiththaadiyathaaLiNaiyaay!
aaya! enakku_orukaal_aadukasengeerai
    aayar_kaLpOrERE! aaduka_aadukavE.        6.

70:
thuppudaiyayaar_kaLthamsolvazhuvaathu_orukaal
    thooyakarunguzhaln^althOkaimayilanaiya
nappinaithan_thiRamaan^alvidaiyEzhaviya
    nallathiRaludaiyan^aathanum_aanavanE!
thappinapiLLaikaLaiththanamikusOthipukath
    thaniyoruthEr_kadaviththaayodukoottiya en
appa! enakku_orukaal_aadukasengeerai
    aayar_kaLpOrERE! aaduka_aadukavE.        7.

71:
unnaiyum_okkalaiyilkoNduthamilmaruvi
    unnoduthangaLkaruththaayinaseythuvarum
kanniyarummakizhakkaNdavar_kaNkuLirak
    kaRRavar_theRRivarappeRRa_enakku_aruLi
mannukuRungudiyaay! veLLaRaiyaay! mathiLsoozh
    sOlaimalaikkarasE! kaNNapuraththamuthE!
ennavalamkaLaivaay! aadukasengeerai
    Ezhulakummudaiyaay! aaduka_aadukavE.      8.

72:
paalodun^eythayir_oN_saandhodusaNpakamum
    pangayamn^allakaruppooramumn^aaRivara
kOlan^aRumpavaLachchendhuvarvaayinidaik
    kOmaLaveLLimuLaippOlsilapallilaka
neelan^iRaththazhakaaraimpadaiyinn^aduvE
    nin_kanivaayamudham_iRRumuRindhuvizha
ElumaRaipporuLE! aadukasengeerai
    Ezhulakummudaiyaay! aaduka_aadukavE.      9.

73:
sengamalakkazhalilsiRRidhazhpOlviralil
    sEr_thikazhaazhikaLumkiNkiNiyum araiyil
thangiyaponvadamumthaaLan^anmaathuLaiyin
    poovoduponmaNiyummOdhiramumkiRiyum
mangala_aimpadaiyumthOlvaLaiyumkuzhaiyum
    makaramumvaaLikaLumsuttiyum_oththilaka
engaLkudikkarasE! aadukasengeerai
    Ezhulakummudaiyaay! aaduka_aadukavE.      10.

74:
annamummeenuruvum_aaLariyum_kuRaLum
    aamaiyumaanavanE! aayar_kaLn^aayakanE!
en_avalam_kaLaivaay! aadukasengeerai
    Ezhulakummudaiyaay! aadukavaadukavenRu
annan^adaimadavaaL_asOthaiyukandhaparisu
    aanapukazhppudhuvaippattanuraiththathamizh
innisaimaalaikaL_ippaththumvallaar ulakil
    eNthisaiyumpukazhmikku_inbamatheythuvarE. (2) 11.

aaRaam thirumozhi - maaNikkakkiN_kiNi
[kaikotti viLaiyaaduthal : sappaaNipparuvam]

veNdaLaiyaal vandha kaliththaazhisai

75:
maaNikkakkiN_kiNiyaarppa marunginmEl
aaNipponnaalseytha aayponnudaimaNi
pENippavaLavaay muththilanga paNdu
KaaNikoNdakaikaLaalsappaaNi
    karunguzhalkuttanE! sappaaNi. (2)      1.

76:
ponnarain^aaNodu maaNikkakkiN_kiNi
thannaraiyaadath thanichchuttithaazhn^dhaada
ennaraimEln^inRizhindhu ungaLaayar_tham
mannaraimElkottaaysappaaNi
    maayavanE! kottaaysappaaNi.         2.

77:
panmaNimuththu inpavaLampathiththanna
enmaNivaNNan! ilangupoRREttinmEl
ninmaNivaaymuththilanga ninnammaithan
ammaNimElkottaaysappaaNi
    aazhiyangaiyanE! sappaaNi.         3.

78:
thoon^ilaamuRRaththE pOndhuviLaiyaada
vaanilaa_ambulee! chandhiraa! vaavenRu
neen^ilaan^inpukazhaan^inRa aayar_tham
kOn^ilaavakkottaaysappaaNi
    kudandhaikkidandhaanE! sappaaNi.      4.

79:
puttiyilsERum puzhuthiyumkoNduvandhu
attiyamukki akampukkaRiyaamE
sattiththayirum thadaavinilveNNeyum_uN
pattikkanRE! kottaaysappaaNi
    paRpan^aabaa! kottaaysappaaNi.       5.

80:
thaariththun^ooRRuvar thandhaisolkoLLaathu
pOruththuvandhu pukundhavarmaNNaaLa
paariththamannar_padap panchavarkku anRu
thEruyththakaikaLaalsappaaNi
    thEvakisingamE! sappaani.          6.

81:
parandhittun^inRa padukadal thannai
irandhittakaimmEl eRithiraimOtha
karandhittun^inRa kadalaikkalanga
sarandhottakaikaLaalsappaaNi
    saarngaviRkaiyanE! sappaaNi.        7.

82:
kurakkinaththaalE kuraikadalthannai
nerukki_aNaikatti neeLn^eerilangai
arakkar_aviya adukaNaiyaalE
nerukkiyakaikaLaalsappaaNi
    nEmiyangaiyanE! sappaaNi.          8.

83:
aLandhittathooNai avanthatta aangE
vaLarn^dhittu vaaLukirchchingavuruvaay
uLandhottiraNiyan oNmaarvakalam
piLandhittakaikaLaalsappaaNi
    pEymulaiyuNdaanE! sappaaNi.         9.

84:
adaindhittu_amarar_kaL aazhkadalthannai
midaindhittu mandharammaththaakan^aatti
vadamsuRRivaasuki van_kayiRaaka
kadaindhittakaikaLaalsappaaNi
    kaarmukilvaNNanE! sappaaNi.         10.

tharavu kochchakakkalippaa

85:
aatkoLLaththOnRiya aayar_thangOvinai
naatkamazhpoompozhil villipuththoorppattan
vEtkaiyaalsonna sappaaNi_eeraindhum
vEtkaiyinaalsolluvaar vinaipOmE. (2)        11.

Ezhaam thirumozhi - thodarsangilikai
[thaLar nadai nadaththal; thaLar nadaip paruvam]

aRuseerkkazhin^ediladiyaasiriyaviruththam

86:
thodar sangilikaisalaarbilaarennath thoonguponmaNiyolippa
padumummathappunalsOra vaaraNam_paiyan^inRu_oorvathupOl
udankoodikkiNkiNiyaaravaarippa udaimaNipaRaikaRanga
thadandhaaLiNaikoNdusaarngapaaNi thaLarn^adain^adavaanO. (2)  1.

87:
sekkaridain^unikkombilthOnRum siRupiRaimuLaipOla
nakkasendhuvarvaayththiNNaimeethE naLirveNpalmuLaiyilaka
akkuvadamuduththu_aamaiththaalipooNda anandhasayanan
thakkamaamaNivaNNanvaasuthEvan thaLarn^adain^adavaanO.     2.

88:
minnukkodiyum_OrveNthingaLum soozhparivEdamumaay
pinnalthulangum_arasilaiyum peethakachchiRRaadaiyodum
minnilpolindhadhOr_kaarmukilpOlak kazhuththiNilkaaRaiyodum
thannilpolindha_irudeekEsan thaLarn^adain^adavaanO.      3.

89:
kannaRkudamthiRandhaloththooRik kaNakaNasiriththuvandhu
munvandhun^inRumuththamtharum enmukilvaNNan_thirumaarvan
thannaippeRRERkuththanvaayamudhamthandhu ennaiththaLirppikkinRaan
thanneRRumaaRRalar_thalaikaLmeethE thaLarn^adain^adavaanO.   4.

90:
munnalOrveLLipperumalaikkuttan modumoduviraindhOda
pinnaiththodarndhathOr_karumalaikkuttan peyarndhadiyiduvathupOl
panniyulakamparaviyOvaap pukazhppaladhEvanennum
thann^ambiyOdappin_koodachchelvaan thaLarn^adain^adavaanO.   5.

91:
orukaalilsangu_orukaalilsakkaram uLLadipoRiththamaindha
irukaalumkoNdu_angangu_ezhuthinaaRpOl ilachchinaipadan^adandhu
perukaan^inRa_inbaveLLaththinmEl pinnaiyumpeythupeythu
karukaarkkadalvaNNan_kaamar_thaathai thaLarn^adain^adavaanO.  6.

92:
padar_pangayamalarvaayn^ekizhap panipadusiRuthuLipOl
idangoNdasevvaayooRiyooRi iRRiRRuveezhan^inRu
kadunchEkkazhuththinmaNikkuralpOl udaimaNikaNakaNena
thadandhaaLinaikoNdusaarngapaaNi thaLarn^adain^adavaanO.    7.

93:
pakkamkarunchiRuppaaRaimeethE aruvikaLpakarndhanaiya
akkuvadamizhindhERiththaazha aNiyalkulpudaipeyara
makkaLulakinilpeydhaRiyaa maNikkuzhaviyuruvin
thakkamaamaNivaNNanvaasuthEvan thaLarn^adain^adavaanO.     8.

94:
veNpuzhuthimElpeythukoNdaLaindhathOr vEzhaththin_karunganRupOl
theNpuzhuthiyaadiththirivikkiraman siRupukar_padaviyarththu
oNpOdhalar_kamalachchiRukkaaluraiththu onRumn^OvaamE
thaNpOdhukoNdathavisinmeethE thaLarn^adain^adavaanO.      9.

95:
thirain^eerchchandhiramaNdalampOl sengaNmaalkEsavan than
thirun^eermukaththuththulangusutti thikazhndhengumpudaipeyara
perun^eerththiraiyezhukangaiyilum periyadhOr_theerththabalam
tharun^eer siRuchchaNNamthuLLamsOrath thaLarn^adain^adavaanO. 10.

96:
aayar_kulaththinilvandhuthOnRiya anchanavaNNan_thannai
thaayarmakizha_onnaar_thaLarath thaLarn^adain^adandhadhanai
vEyar_pukazhvittuchiththan seeraalviriththana_uraikkavallaar
maayanmaNivaNNan_thaaLpaNiyum makkaLaippeRuvaar_kaLE.      11.

ettaam thirumozhi -- ponniyal
[aNaiththukkoLLa azhaiththal: achchOpparuvam]

kaliththaazhisai

97:
ponniyalkiN_kiNi suttipuRamkatti
thanniyalOsai salansalanenRida
minniyalmEkam viraindhethirvandhaaRpOl
ennidaikkOttaraa_achchOvachchO
        emperumaan! vaaraa_achchOvachchO. (2) 1.

98:
sengamalappoovil thEnuNNumvaNdEpOl
pangikaLvandhu unpavaLavaaymoyppa
sanguvilvaaLthaNdu sakkaramEndhiya
angaikaLaalEvandhu_achchOvachchO
        aaraththazhuvaa vandhu_achchOvachchO. 2.


99:
panchavar_thoodhanaayp paarathamkaiseythu
nanchumizhn^aakamkidandha naRpoykaipukku
anchappaNaththinmEl paayndhittu_aruLseytha
anchanavaNNanE! achchOvachchO
        aayar_perumaanE! achchOvachchO.     3.

100:
naaRiyasaandham namakkiRain^alkenna
thERi_avaLum thiruvudambilpoosa
ooRiyakooninai uLLEyodunga anRu
ERavuruvinaay! achchOvachchO
        emperumaan! vaaraa_achchOvachchO.   4.

101:
kazhalmannarsoozhak kathir_pOlviLangi
ezhaluRRumeeNdE irundhu_unnain^Okkum
suzhalaipperidhudaith thuchchOthananai
azhalavizhiththaanE! achchOvachchO
        aazhiyangaiyanE! achchOvachchO.    5.

102:
pOrokkappaNNi ippoomippoRaitheerppaan
thErokkavoorndhaay! sezhundhaarvisayaRkaay
kaarokkummEnik karumperunkaNNanE!
aaraththazhuvaavandhu_achchOvachchO
        aayar_kaLpOrERE! achchOvachchO.     6.

103:
mikkaperumpukazh maavalivELviyil
thakkathithanRenRu dhaanamvilakkiya
sukkiran_kaNNaith thurumpaalkiLaRiya
sakkarakkaiyanE! achchOvachchO
        sangamidaththaanE! achchOvachchO.   7.

104:
ennithumaayam? ennappan_aRindhilan
munnaivaNNamEkoNdu aLavaayenna
mannun^amusiyai vaanilsuzhaRRiya
minnumudiyanE! achchOvachchO
        vEngadavaaNanE! achchOvachchO.     8.

105:
kaNdakadalum malaiyum_ulakEzhum
muNdaththukkaaRRaa mukilvaNNaavO! anRu
iNdaichchadaimudi eesan_irakkoLLa
maNdain^iRaiththaanE! achchOvachchO
        maarvilmaRuvanE! achchOvachchO.    9.

106:
thunniyapEriruL soozhndhu_ulakaimooda
manniyan^aanmaRai muRRummaRaindhida
pinnivvulakinil pEriruLn^eenga anRu
annamathaanaanE! achchOvachchO
        arumaRaithandhaanE! achchOvachchO.   10.

tharavu kochchakakkalippaa

107:
nachchuvaarmunniRkum naaraayaNan_thannai
achchOvarukavenRu aaychchiyuraiththana
machchaNimaadap puthuvaikOnpattan_sol
nichchalumpaaduvaar neeLvisumpaaLvarE. (2)       11.

onbathaam thirumozhi - vattan^aduvE
[than mudhukaik kattikkoLLumpadi kaNNanai azhaiththal]

veNdaLaiyaalvandha kaliththaazhisai

108:
vattun^aduvE vaLar_kinRa maaNikka
mottun^unaiyil muLaikkinRamuththEpOl
sottuchcottennath thuLikkaththuLikka en
kuttanvandhu_ennaippuRampulkuvaan
        kOvindhan_ennaippuRampulkuvaan. (2)   1.

109:
kingiNikattik kiRikatti kaiyinil
kangaNamittuk kazhuththilthodar_katti
than_kaNaththaalE sathiraan^adandhuvandhu
en_kaNNan_ennaippuRampulkuvaan
        empiraan_ennaippuRampulkuvaan.     2.

110:
kaththakkathiththuk kidandhaperunchelvam
oththupporundhikkoNdu uNNaadhumaNNaaLvaan
koththuththalaivan kudikedaththOnRiya
aththanvandhu_ennaippuRampulkuvaan
        aayar_kaLERu_enpuRampulkuvaan.      3.

111:
naandhakamEndhiya nampisaraNenRu
thaazhndha dhananchayaRkaaki tharaNiyil
vEndhar_kaLutka visayanmaNiththiNthEr
oorndhavan_ennaippuRampulkuvaan
        umbar_kOn_ennaippuRampulkuvaan.     4.

112:
veN_kalappaththiram kattiviLaiyaadi
kaNpala seytha karundhazhaikkaavin_keezh
paNpalapaadip pallaaNdisaippa paNdu
maNpalakoNdaanpuRampulkuvaan
        vaamanan_ennaippuRampulkuvaan.     5.

113:
saththiramEndhith thaniyorumaaNiyaay
uththaravEdhiyil ninRa_oruvanai
kaththiriyar_kaaNak kaaNimuRRumkoNda
paththiraakaaranpuRampulkuvaan
        paaraLandhaan_enpuRampulkuvaan.     6.

114:
poththavuralaikkavizhththu adhanmElERi
thiththiththapaalum thadaavinilveNNeyum
meththaththiruvayiRaara vizhungiya
aththanvandhu_ennaippuRampulkuvaan
        aazhiyaan_ennaippuRampulkuvaan.     7.

115:
mooththavaikaaNa mudhumaNaRkunRERi
kooththu_uvandhaadik kuzhalaal_isaipaadi
vaayththamaRaiyOr vaNanga imaiyavar
Eththavandhu_ennaippuRampulkuvaan
        empiraan_ennaippuRampulkuvaan.     8.

116:
kaRpakakkaavu karudhiyakaadhalikku
ippozhudhu_eevadhenRu indhiran_kaavinil
niRpanaseythu nilaaththikazhmuRRaththuL
uyththavan_ennaippuRampulkuvaan
        umbar_kOn_ennaippuRampulkuvaan.     9.

tharavu kochchakakkalippaa

117:
aaychchiyanRaazhippiraan puRampulkiya
vEyththadandhOLisol vittuchiththanmakizhndhu
eeththathamizhivai eeraindhumvallavar
vaayththan^anmakkaLaippeRRu makizhvarE. (2)       10.