sri:
srimadhE raamaanujaaya nama:

thirumazhisaiyaazhvaar aruLiccheydha

nNaanmugan thiruvandhaadhi


thaniyan

srIrAmappiLLai aruLichcheythathu

nErisai veNbA

(thirumazhisaippirAnadi vAzhththu)

nArA yaNanpadaiththAn nAnmuganai, nAnmuganuk
kErAr sivanpiRandhAn ennumsol - sIrAr
mozhiseppi vAzhalAm nencamE, moypU
mazhisaip paranadiyE vAzhththu


2382:
nAnmuganai nArA yaNanpadaiththAn, nAnmuganum
thAnmugamAych chankaranaith thAnpadaiththAn, - yAn mugamAy
anthAthi mElit taRiviththEn AzhporuLai,
sinthAmal koNminIr thErnthu (2)     1

2383:
thErunkAl thEvan oruvanE, enRuraippar
ArumaRiyAr avanperumai, Orum
poruLmudivu miththanaiyE eththavamsey thArkkum
aruLmudiva thAzhiyAn pAl    2

2384:
pAliR kidanthathuvum paNdarakam mEyathuvum,
AliR RuyinRathuvum AraRivAr, - NYAlath
thoruporuLai vAnavar_tham meypporuLai, appil
aruporuLai yAnaRintha vARu?   3

2385:
ARu sadaikkaranthAn aNdar_kOn RannOdum,
kURudaiyan enpathuvum koLkaiththE, - vERoruvar
illAmai ninRAnai emmAnai, epporutkum
sollAnaich chonnEn thoguththu  4

2386:
thoguththa varaththanAyth thOlAthAn mArvam,
vakirththa vaLaiyukirthOL mAlE, - ukaththil
orun^AnRu nIyuyarththi yuLvAnki nIyE,
arun^An_ku mAnAy aRi       5

2387:
aRiyAr camaNar ayarththAr pavuththar,
ciRiyAr civappattAr ceppil, veRiyAya
mAyavanai mAlavanai mAthavanai EththAr
InavarE yAthalAl inRu.     6

2388:
inRAga nALaiyE yAga, inichchiRithum
ninRAga ninnaruLen pAlathE, - nanRaaga
nAnunnai yanRi yilEn_kaNdAy, nAraNanE
nIyennai yanRi yilai      7

2389:
ilaithuNaimaR RennenchE Icanai venRa
cilaikoNda cenkaNmAl cErA - kulaikoNda
IrainN thalaiyAn ilangaiyai yIdazhiththa
kooramban allAl kuRai      8

2390:
kuRaikoNdu nAnmukan kuNdikain^Ir peythu
maRaikoNda manthiraththAl vAzhththi, - kaRaikoNda
kaNdaththAn cennimEl ERak kazhuvinAn
aNdaththAn cEvadiyai Angu    9

2391:
AngAra vAram athukEttu, azhalumizhum
pUngAr aravaNaiyAn ponmEni, - yAngANa
vallamE yallamE? mAmalarAn vAr_cadaiyAn
vallarE yallarE? vAzhththu  10

2392:
vAzhththukavAy kANkakaN kEtka sevimakudam
thAzhththu vaNangumin_kaL thaNmalarAl, - cUzhththa
thuzhAymannum nINmudiyen thollaimAl thnnai
vazhAvaNkai kUppi mathiththu  11

2393:
mathitthAypOy nAn_kin mathiyAr_pOy vIzha
mathiththAy mathikOL viduththAy, - mathiththAy
madukidantha mAmuthalai kOLviduppAn, Azhi
vidaRkirandum pOyiraNdin vIdu 12

2394:
vItAkkum peRRi yaRiyAthu meyvaruththik
kUdAkku ninRuuNdu koNduzhalvIr, - vIdAkkum
meypporuLthAn vEtha muthaRpporuLthAn, viNNavarkku
naRporuLthAn nArA yaNan     13

2395:
nArA yaNanennai yALi, narakaththuc
chErAmal kAkkum thirumAlthan, pErAna
pEsap peRAtha piNachchamayar pEsakkEttu
Asaippat tAzhvAr palar     14

2396:
palarthEva rEththap patikadanthAn pAtham
malarERa vittiRainci vAzhththa - valarAgil
mArkkaNdan kaNda vakaiyE varungaNdIr
nIrkkaNdan kaNda nilai     15

2397:
nilaimannum ennencam anNnNAnRu, thEvar
thalaimannar thAmEmAR RAga, - palarmannar
pOrmALa vengathirOn mAyap pozhilmaRaiya
thErAzhi yAlmaRaiththA rAl   16

2398:
Ala nizhaRkIzh aRanNeRiyai nAlvarkku
mElai yukaththuraiththAn meyththavaththOn,- NYaalam
aLanthAnai yAzhik kidanthAnai, AlmEl
vaLarnthAnaith thAnvaNangu mARu 17

2399:
mARAya thAnavanai vaLLukirAl mArviraNdu
kURakak kIRiya kOLariyai, - vERAka
Eththi yiruppaarai vellumE, maRRavaraich
chArththi yiruppaar thavam    18

2400:
thavamseythu nAnmukanAl peRRa varaththai
avamseytha AzhiyA yanRE, uvanthemmaik
kAppAyn^I kAppathanai yAvAyn^I, vaikuntham
IppAyu mevvuyirkkum nI     19

2401:
nIyE yulakelAm ninnaruLE niRpanavum
nIyE thavaththEva thEvanum, - nIyE
erisudarum mAlvaraiyum eNdisaiyum, aNdath
thirusudaru mAya ivai     20

2402:
ivaiyA pilavAy thiRantheri kAnRa
ivaiyA erivattak kaNkaL, - ivaiyA
eripongik kAttu mimaiyOr perumAn,
aripongik kAttum azhaku ?   21

2403:
azhakiyAn thAnE ariyuruvan thAnE
pazhakiyAn thALE paNimin, - kuzhaviyAyth
thAnE zhulakukkum than_kaikkum thanmaiyanE
mInA yuyiraLikkum viththu   22

2404:
viththu midalvENduNG kollO, vidaiyadarththa
paththi yuzhavan pazhampunaththu, - moyththezhuntha
kArmEka manna karumAl thirumEni,
nIrvAnam kAttum nikazhnthu. 23

2405:
nigazhnthAypAl ponpasuappuk kArvaNNam nAn_kum
ikazhnthA yiruvaraiyum vIyap, - pukazhnthAy
cinappOrc cuvEthanaich chEnA pathiyAy
manappOr mudikkum vakai    24

2406:
vakaiyAl mathiyAthu maNkoNdAy, maRRum
vakaiyAl varuvathon RuNdE, vakaiyAl
vayiram kuzhaiththuNNum mAvalithA Nnennum
vayira vazhakkozhiththAy maRRu    25

2407:
maRRuth thozhuvA roruvaraiyum yAninmai,
kaRRaich chadaiyAn karikaNdAy, eRRaikkum
kaNdukoL kaNdAy kadalvaNNA, yAnunnaik
kaNdukoL kiRkumA Ru      26

2408:
mAlthAn pukuntha madan^encan maRRathuvum
pERAkak koLvanO pEthaikAL, nIRAdi
thAn_kANa mAttAtha thArakalach chEvadiyai
yAn_kANa vallER kithu      27

2409:
ithuvilankai yIdazhiyak kattiya sEthu,
ithuvilanku vAliyai vIzhththathu, - ithuvilankai
thAnodunka viln^udankath thaNthA rirAvaNanai,
Unodunka eythAn ukappu.   28

2410:
ukappuruvan thAnE oLiyuruvan thAnE,
makappuruvan thAnE mathikkil, - mikappuruvam
onRukkon ROcanaiyAn vIzha, orukaNaiyAl
anRikkoN deythAn avan.     29

2411:
avanennai yALi arankaththu, arankil
avanennai eythAmal kAppAn, avanenna
thuLLaththu ninRA NnirunthAn kidakkumE,
veLLath tharavaNaiyin mEl.   30

2412:
mElnNAn mukanaranai yittavidu cApam
thAnnNA raNanozhiththAn thArakaiyuL, vAnOr
perumAnai yEththAtha pEykAL, piRakkum
karumAyam pEcil kathai     31

2413:
kathaipporuLthAn kaNNan thiruvayiRRi NnuLLa
uthaippaLavu pOthupOk kinRi, - vathaip poruLthAn
vAyntha kuNaththup padAtha thadaiminO
Ayntha kuNaththAn adi     32

2414:
adichchagadam chaadi yaravaatti, aanai
pidiththosiththup pEymulain^aNY chuNdu, - vadippavaLa
vaayppinnai thOLukkaa vallER ReruththiRuththu,
kOppinnu maanaan kuRippu.                 33

2415:
kuRippenakkuk kOttiyoor mEyaanai yEththa,
kuRippenakku nanmai payakka, - veRuppanO
vEngadaththu mEyaanai meyvinainNO yeythaamal,
thaan_kadaththum thanmaiyaan thaaL

2416:
thaaLaal ulagam aLandha asaivEkol,
vaaLaa kidandharuLum vaaythiRavaan, - nILOdham
vandhalaikkum maamayilai maavallik kENiyaan,
aindhalaivaay naagath thaNai?      35

2417:
nNaagath thaNaikkudandhai veqkaa thiruvevvuL,
nNaagath thaNaiyarangam pEranbil, - naagath
thaNaippaaR kadalkidakku maadhi nedumaal,
aNaippaar karuththanaa vaan.               36

2418:
vaanulavu thIvaLi maagadal maaporuppu,
thaanulavu vengathirum thaNmadhiyum, - mEnilavu
koNdal peyarum thisaiyettum soozhchchiyum,
aNdanN thirumaal agaippu.                37

2419:
agaippil manisarai yaaRu samayam
pugaiththaan, porukadaln^Ir vaNNan, - ugaikkumEl
eththEvar vaalaattu mevvaaRu seygaiyum,
appO thozhiyum azhaippu.                38

2420:
azhaippan thiruvENG kadaththaanaik kaaNa,
izhaippan thirukkoodal kooda, - mazhaippE
raruvi maNivaranRi vandhizhiya, yaanai
veruvi yaravodungum veRpu.              39

2421:
veRpenRu vEngadam paadinEn, vIdaakki
nNiRkinREn ninRu ninaikkinREn, - kaRkinRa
nNUlvalaiyil pattirundha nUlaatti kELvanaar,
kaalvalaiyil pattirundhEn kaaN.           40

2422:
kaaNa luRukinREn kallaruvi muththudhira,
ONa vizhavil oliyadhira, pENi
varuvENG kadavaa!en NnuLLam pugundhaay,
thiruvENG kadamadhanaich chenRu.           41

2423:
senRu vaNanguminO sENuyar vEngadaththai,
ninRu vinaikedukkum nIrmaiyaal, enRum
kadikkamala naanmuganum kaNmoonRath thaanum,
adikkamalam ittEththu mangu.            42

2424:
mangulthOy senni vadavENG kadaththaanai
kangul pugundhaargaL kaappaNivaan, - thingaL
sadaiyERa vaiththaanum thaamaraimE laanum
kudaiyERath thaamkuviththuk koNdu.         43

2425:
koNdu kudangaalmEl vaiththa kuzhaviyaay,
thaNda arakkan thalaithaLaal- paNdeNNi,
pOmkumaran niRkum pozhilvENG kadamalaikkE,
pOmkumara ruLLIr purindhu.            44

2426:
purindhu malarittup puNdarigap paatham,
parindhu padukaadu niRpa, - therindhengum
thaanOngi niRkinRaan thaNNaruvi vEngadamE
vaanOrkkum maNNOrkkum vaippu.           45

2427:
vaippan maNiviLakkaa maamadhiyai, maalukken
Reppozhudhum kainNIttum yaanaiyai, - eppaadum
vEduvaLaik kakkuRavar villedukkum vEngadamE,
naaduvaLaith thaadumEl nanRu.         46

2428:
nanmaNi vaNNanoor aaLiyum kOLariyum,
ponmaNiyum muththamum poomaramum, - panmaNinNI
rOdu porudhuruLum kaanamum vaanaramum
vEdu mudaivENG kadam.

2429:
vEngadamE viNNOr thozhuvadhuvum meymmaiyaal
vEngadamE meyvinainNOy thIrppadhuvum, - vEngadamE
thaanavarai vIzhaththan Nnaazhip padaithottu
vaanavaraik kaappaan malai.           48

2430:
malaiyaamai mElvaiththu vaasugiyaich chuRRi,
thalaiyaamai thaanorugai paRRi, - alaiyaamal
pIRak kadaindha perumaan thirunNaamam,
kooRuvathE yaavarkkum kooRRu.          49

2431:
kooRamum saaraa koduvinaiyum saaraa,thI
maaRRamum saaraa vagaiyaRindhEn, - aaRRaNG
karaikkidakkum kaNNan kadalkidakkum, maayan
uraikkidakku muLLath thenakku.         50

2432:
enakkaavaa raaroruva rE,em perumaan
thanakkaavaan thaanEmaR Rallaal, punakkaayaa
vaNNanE! unnaip piRaraRiyaar, enmadhikku
viNNellaa muNdO vilai?            51

2433:
vilaikkaat paduvar visaadhiyER RuNbar,
thalaikkaat palithirivar thakkOr - mulaikkaal
vidamuNda vEndhanaiyE vERaa_Eth thaathaar,
kadamuNdaar kallaa dhavar.           52

2434:
kallaa thavarilangai kattazhiththa, kaaguththan
allaa lorutheyvam yaanilEn, - pollaadha
thEvarai thEvaral laarai, thiruvillaath
thEvaraith thERalmin thEvu.          53

2435:
thEvaraay niRkumath thEvum,ath thEvaril
moovaraay niRkum mudhupuNarppum, - yaavaraay
niRkinRa thellaam nedumaalen ROraadhaar,
kaRkinRa thellaam kadai.           54

2436:
kadainNin Ramarar kazhalthozhudhu naaLum
idainNinRa inbaththa raavar, - pudainNinRa
nirOdha mEni nedumaalE, ninnadiyai
yaarOdha vallaa ravar?            55

2437:
avarivaren Rillai anangavEL thaadhaikku,
evaru medhirillai kaNdIr, - uvarik
kadaln^ancha muNdaan kadanenRu, vaaNaR
kudaninRu thORRaa Nnorungu.         56

2438:
orungirundha nalvinaiyum thIvinaiyu maavaan,
perungurundham saayththavanE pEsil, - marungirundha
vaanavar_thaam thaanavar_thaam thaaragaithaan, ennencham
aanavar_thaa mallaaga dhen?          57

2439:
ennencha mEyaan iruLnNIkki yempiraan,
mannancha munnorunNaaL maNNaLandhaan, - ennencha
mEyaanai yillaa vidaiyERRaan, vevvinaithIrth
thaayanuk kaakkinEn anbu.           58

2440:
anbaavaay aaramudham aavaay, adiyEnuk
kinbaavaay ellaamum nIyaavaay, - ponpaavai
kELvaa kiLaroLiyena kEsavanE, kEdinRi
aaLvaayk kadiyEnn^aan aaL.          59

2441:
aatpaarth thuzhitharuvaay kaNdukoL enRu,nNin
thaatpaarth thuzhitharuvEn thanmaiyai, kEtpaark
karumporuLaay ninRa aranganE, unnai
virumbuvathE viLLEn manam           60

2442:
manakkEtham saaraa madhusUdhan Rannai,
thanakkEthaan thanchamaak koLLil,- enakkEthaan
inRonRi ninRulagai yEzhaaNai yOttinaan,
senRonRi ninRa thiru.           61

2443:
thirunNinRa pakkam thiRavithen ROraar,
karunNinRa kallaark kuraippar,- thiruvirundha
maarban sirItharanRan vaNdulavu thaNduzhaay,
thaar_thannaich sUdith thariththu.      62

2444:
thariththirundhE NnaagavE thaaraa kaNappOr,
viriththuraiththa ven^n^aagath thunnai,- theriththezhudhi
vaasiththum kEttum vaNaNGghi vazhipattum,
pUsiththum pOkkinEn pOthu.         63

2445:
pOthaana ittiRainchi EththuminO, ponmagarak
kaathaanai yaathip perumaanai,- naathaanai
nNallaanai naaraNanai nammEzh piRappaRukkum
sollaanai, solluvathE sUthu.        64

2446:
sUthaava thennenchath theNNinEn, sonmaalai
maathaaya maalavanai maathavanai, - yaathaanum
vallavaa sinthith thiruppERkku, vaigunthath
thillaiyO sollI ridam?           65

2447:
idamaava thennencham inRellaam, paNdu
padan^aa kaNain^ediya maaRkku,- thidamaaga
vaiyyEn mathisUdi thannOdu, ayanain^aan
vaiyEnaat cheyyEn valam.         66

2448:
valamaaga maattaamai thaanaaga, vaigal
kulamaaga kuRRamthaa Nnaaga,- nalamaaga
naaraNanai nambathiyai NYaanap perumaanai,
seeraNanai yEththum thiRam.         67

2449:
`thiRambEnmin kaNdIr thiruvadithan naamam
maRanthum puRanthozhaa maandhar,- iRainchiyum
saathuvaraayp pOthumin_gaL,' enRaan, namanumthan
thUthuvaraik kUvich chevikku.       68

2450:
sevikkinbam aavathuvum seNGgaNmaal naamam,
puvikkum puviyathuvE kaNdIr,- kavikku
niRaiporuLaay ninRaanai nEr_pattEn, paarkkil
maRaipporuLum aththanaiyE thaan.      69

2451:
thaanoruva naagith tharaNi yidantheduththu,
Enoruva NnaayeyiRRil thaangiyathum,- yaanoruvan
inRaa vaRiginRE NnallEn, irun^ilaththaich
senRaaNG gadippaduththa sEy.        70

2452:
sEyan aNiyan siRiyan migapperiyan,
aayan thuvaraikkO NnaaynNinRa- maayan,an
ROthiya vaakkathanaik kallaar, ulagaththil
Ethilaraay meyNYNYaana mil.        71

2453:
`illaRam illEl thuRavaRamil' ennum,
sollaRa mallanavum sollalla,- nallaRam
aavanavum naalvEtha maaththavamum, naaraNanE
yaavathI thanRenbaa raar?         72

2454:
aarE yaRivaar anaiththulagu muNdumizhndha,
pEraazhi yaanRan perumaiyai,- kaar_ceRintha
kaNdaththaan eNkaNNaan kaaNaan, avan vaiththa
pandaiththaa Nnaththin pathi.        73

2455:
pathippagaiNYark kaaRRaathu paythirain^Irp paazhi,
mathiththadaindha vaaLaravan^ thannai,- maththivanRan
vallaagath thERRiya maamEni maayavanai,
allathon REththaathen naa.        74

2456:
naakkoNdu maanidam paadEn, nalamaagath
theekkoNda senchadaiyaan senRu,enRum - pUkkoNdu
vallavaa REththa magizhaatha, vaigundhach
chelvanaar sEvadimEl paattu.        75

2457:
paattum muRaiyum padukathaiyum palporuLum
Ittiya thIyum iruvisumbum,- kEtta
manuvum suruthi maRain^aan_gum maayan
Ranamaayai yiRpatta thaRpu.        76

2458:
thaRpennaith thaanaRiyaa NnElum, thadangadalaik
kaRkoNdu thUrththa kadalvaNNan, - eRkoNda
vevvinaiyum nInga vilaNGgaa manamvaiththaan,
evvinaiyum maayumaal kaNdu.        77

2459:
kaNdu vaNaNGginaark kennaaNGgol, kaamanudal
koNda thavaththaaRkku umaiyuNarththa, - vaNdalambum
thaaralaNGgal nINmudiyaan RanpeyarE kEttirunthu, aNG
gaaralaNGga laanamaiyaa laayndhu.     78

2460:
aayndhukoNda daathip perumaanai, anbinaal
vaayndha manathiruththa vallaargaL, - Eyndhadham
meykundha maaga virumbuvarE, thaamumtham
vaigundham kaaNbaar viraindhu.      79

2461:
virainthadaimin mElorun^aaL veLLam parakka,
karandhulagam kaaththaLiththa kaNNan, - parandhulagam
paadina aadina kEttu, padun^aragam
vIdina vaasaR kathavu.           80

2462:
kathavu manamenRum kaaNalaa menRum,
kuthaiyum vinaiyaavi thIrndhEn, - vithaiyaaga
naRRamizhai viththiyen uLLaththai nIviLaiththaay,
kaRRamozhi yaagik kalandhu.        81

2463:
kalandhaanen NnuLLaththuk kaamavEL thaathai
nNalandhaanu mIthoppa thuNdE?, - alarndhalargaL
ittEththu mIsanum naanmuganum, enRivargaL
vittEththa maattaatha vEnthu.      82

2464:
vEndharaay viNNavaraay viNNaagith thaNNaLiyaay'
maandharaay maathaaymaR Rellaamaay, - saarndhavarkkuth
thannaaRRaan nEmiyaan maalvaNNan thaan_kodukkum,
pinnaalthaan seyyum pithir.        83

2465:
pithirum manamilEn piNYNYagan RannOdu,
ethirvan avanenakku nEraan, - athirum
kazhaRkaala mannanaiyE kaNNanaiyE, naaLum
thozhakkaathal pUNdEn thozhil.       84

2466:
thozhilenakkuth thollaimaal thannaama mEththa,
pozhuthenakku maRRathuvE pOthum, - kazhisinaththa
vallaaLan vaanarakkOn vaali mathanazhiththa,
villaaLan nenchath thuLan.        85

2467:
uLan_kaNdaay nann^enchE! uththama NnenRum
uLan_kaNdaay, uLLuvaa ruLLath, - thuLan_kaNdaay
thannoppaan thaanaa yuLan_kaaN thamiyERkum,
ennoppaark kIsa Nnimai.           86

2468:
imaiyap perumalaipO lindhiranaark kitta,
samaya virundhuNdaar kaappaar, samayangaL
kaNdaan avaikaappaan kaarkkaNdan naanmuganOdu
uNdaa NnulagO duyir.            87

2469:
uyir_koN dudalozhiya OdumpO thOdi,
ayarvenRa thIrppaanpEr paadi, - seyalthIrach
chindhiththu vaazhvaarE vaazhvaar, siRusamayap
pandhanaiyaar vaazhvEl pazhudhu.     88

2470:
pazhudhaagaa thonRaRindhEn paaRkadalaan paatham,
vazhuvaa vagain^inaindhu vaigal - thozhuvaarai,
kaNdiRainchi vaazhvaar kalandha vinaikeduththu
viNthiRandhu vIRRiruppaar mikku.      89

2471:
vIRRirundhu viNNaaLa vENduvaar, vEngadaththaan
paalthirundha vaiththaarE panmalargaL, - mElthirundha
vaazhvaar varumadhipaarth thanbinaraay, maRRavarkkE
thaazhaa yiruppaar thamar         90

2472:
thamaraavar yaavarukkum thaamaraimE laaRkum
amararkkum aadaravaarth thaaRkum - amarargaL
thaaLthaa maraimalarga LittiRainchi, maalvaNNan
thaaLthaa maraiyadaivO menRu        91

2473:
enRum maRandhaRiyEn ennenchath thEvaiththu
ninRu mirundhum nedumaalai - enRum
thiruvirundha maarban sirIdharanuk kaaLaay,
karuvirundha naaLmudhalaak kaappu.    92

2474:
kaappu maRandhaRiyEn kaNNanE yenRiruppan
aappaNG kozhiyavum palluyirkkum, - aakkai
koduththaLiththa kOnE kuNapparanE, unnai
vidaththuNiyaar meytheLindhaar thaam.   93

2475:
meytheLindhaa renseyyaar? vERAnaar nIRaaga
kaitheLindhu kaattik kaLappaduththu, paitheLindha
paambin Anaiyaay! aruLaay adiyERku
vEmbum kaRiyaagum EnRu.          94

2476:
EnREn adimai izindhEn piRappidumbai
aanREn amarark kamaraamai, - aanREn
kadann^aadum maNNaadum kaivittu, mElai
idanNaadu kaaNa ini. (2)            95

2477:
iniyaRindhE NnIsaRkum naanmugaRkum theyvam
iniyaRindhEn emperumaan! unnai, - iniyaRindhEn
kaaraNann^I kaRRavain^I kaRpavain^I, naRkirisai
naaraNann^I nan_gaRindhEn naan. (2)     96

thirumazhisaiyaazhvaar thiruvadigaLE saraNam.

Back to the Prabandham page.