sree:
sreemathE raamaanujaaya nama:

iraamaanucha nooRRanthaathi


iraamaanucha nooRRanthaathith thaniyan_gaL

vEthappiraanpattar aruLichcheythavai

nErichai veNpaa

munnai vinaiyakala moonkiR kutiyamuthan
ponnaNG kazaRkamalap pOthiraNtum ennutaiya
chennik kaNiyaakach chErththinEn thenpulaththaark
kennuk katavutaiyEn yaan?

kattaLaik kaliththuRai

nayantharu pErinpa mellaam pazuthenRu naNNinar_paal
chayantharu keerththi iraamaa Nnuchamuni thaaLiNaimEl
uyarntha kuNaththuth thiruvaraNG kaththamuthu Ongum_anpaal
iyampum kaliththuRai anthaathi Otha ichain^enchamE!

(chOmaachiyaaNtaan aruLiyathenpar)

chollin thokaikoN tunathatip pOthukkuth thoNtucheyyum
nallanpar Eththumun naamamel laamenRan naavinuLLE
allum pakalum amarum patinNalku aRuchamayam
vellum parama iraamaa Nnucha!ithen viNNappamE.

(vEthappiraanpattar aruLiyathenpar)

iniyen kuRainNamak kemperu maanaar thirun^aamaththaal
munithantha nooRRettuch chaavith thiriyennum nuNporuLai
kanithantha chenchol kaliththuRai yanthaathi paatiththanthaan
punithan thiruvaraNG kaththamu thaakiya puNNiyanE.


kattaLaik kaliththuRai

3893:
poomannu maathu porunthiya maar_pan pukazmalintha
paamannu maaRan adipaNin^ thuynthavan palkalaiyOr
thaammanna vantha iraama Nnuchan_chara Naaravindham
nNaammanni vaazan^eNY chE!chollu vOmavan naamangaLE. (2) 1

3894:
kaLLaar pozilthen Nnarangan kamalap pathangaLn^enchiR
koLLaa manicharai neengik kuRaiyal piraanatikkeez
viLLaatha anpan iraamaa Nnuchanmikka cheelamallaal
uLLaathen Nnenchu on RaRiyEn enakkuRRa pEriyalvE. (2) 2

3895:
pEriyaln^enchE! atipaNinN thEnunnaip pEyppiRavip
pooriya rOtuLLa chuRRam pulaththip poruvaruncheer
aariyan chemmai iraamaa Nnuchamunik kanpucheyyum
cheeriya pERutai yaar adik keezennaich chErththathaRkE. 3

3896:
ennaip puviyil oruporu Laakki maruLchurantha
munnaip pazavinai vEraRuththu oozi muthalvanaiyE
pannap paNiththa iraamaa Nnuchanparan paathamumen
chennith tharikkavaith thaan_enak kEthum chithaivillaiyE. 4

3897:
enakkuRRa chelvam iraamaa NnuchanenRu ichaiyakillaa
manakkuRRa maanthar pazikkil pukaz avan manniyacheer
thanakkuRRa anpar avanthiru naamangaL chaaRRumenpaa
inakkuRRam kaaNakil laar,paththi Eyntha iyalvithenRE. 5

3898:
iyalum poruLum ichaiyath thotuththu,een kavikaLanpaal
mayalkoNtu vaazththum iraamaa Nnuchanai,mathiyinmaiyaal
payilum kavikaLil paththiyil laathaven paavin^enchaal
muyalkin Ranan avan RanperuNG keerththi mozinthitavE. 6

3899:
moziyaik katakkum perumpuka zaan,vancha mukkuRumpaam
kuziyaik katakkumn^am kooraththaaz vaan_charaN kootiyapin
paziyaik kataththum iraamaa Nnuchanpukaz paatiyallaa
vaziyaik kataththal enakkini yaathum varuththamanRE. (2) 7

3900:
varuththum puRaviruL maaRRa,em poykaippi raanmaRaiyin
kuruththin poruLaiyum chenthamiz thannaiyum kootti onRath
thiriththan Reriththa thiruviLak kaiththan thiruvuLLaththE
iruththum paraman iraamaa Nnuchanem iRaiyavanE. 8

3901:
iRaivanaik kaaNum ithayath thiruLketa NYaanamennum
niRaiviLak kERRiya poothath thiruvati thaaLkaL,nenchath
thuRaiyavaith thaaLum iraamaa Nnuchanpukaz OthumnNallOr
maRaiyinaik kaathth_intha maNNakath thEmanna vaippavarE. 9

3902:
manniya pEriruL maaNtapin kOvaluL maamalaraaL
thannotu maayanaik kaNtamai kaattum thamizththalaivan
ponnadi pORRum iraamaa NnuchaRkanpu pooNtavar_thaaL
chenniyiR chootum thiruvutai yaarenRum cheeriyarE. 10

3903:
cheeriya naanmaRaich chemporuL chenthami zaalaLiththa
paariya lumpukazp paaNperu maaL,chara Naampathumath
thaariyal chenni iraamaa NnuchanRanaich chaarnthavar_tham
kaariya vaNmai,en Nnaalchollo Naathik katalitaththE. 11

3904:
itangoNta keerththi mazichaik kiRaivan iNaiyatippO
thatangum ithayath thiraamaa Nnusan,ampoR paathamenRum
katangoN tiRainchum thirumuni varkkanRik kaathalcheyyaath
thitangoNta NYaaniyark kE_adi yEnanpu cheyvathuvE. 12

3905:
cheyyum pachunthuLa paththozil maalaiyum chenthamizil
peyyum maRaiththamiz maalaiyum pEraatha seerarangath
thaiyan kazaRkaNi yamparan thaaLanRi aathariyaa
meyyan iraamaa Nnusan_chara NEkathi vERenakkE. 13

3906:
kathikkup pathaRiveNG kaanamum kallum katalumellaam
kothikkath thavamcheyyum koLkaiyaR REn,kolli kaavalan chol
pathikkum kalaikkavi paatum periyavar paathangaLE
thuthikkum paraman iraamaa Nnuchanennaich chOrvilanE. 14

3907:
chOraatha kaathal perunchuzip paal,chollai maalaiyonRum
paaraa thavanaippal laaNtenRu kaappitum paanmaiyan_thaaL
pEraatha vuLLath thiraamaa NnuchanRan piRangiyacheer
chaaraa manicharaich chErEn enakkenna thaazviniyE? 15

3908:
thaazvonRil laamaRai thaaznthu thalamuzu thumkaliyE
aaLkinRa naaLvanN thaLiththavan kaaNmin arangarmauli
choozkinRa maalaiyaich chootik kotuththavaL thollaruLaal
vaazkinRa vaLLal iraamaa Nnuchanennum maamuniyE. (2) 16

3909:
muniyaar thuyarangaL munthilum inpangaL moyththitilum
kaniyaar manamkaNNa mangain^in Raanaik kalaiparavum
thaniyaa NnaiyaiththaN tamizcheytha neelan Ranakkulakil
iniyaanai engaL iraamaa NnuchanaivanN theythinarE. 17

3910:
eythaR kariya maRaikaLai aayiram in_thamizaal
cheythaR kulathil varumchata kOpanaich chinthaiyuLLE
peythaR kichaiyum periyavar cheerai uyir_kaLellaam
uythaR kuthavum iraamaa Nnuchanem uRuthuNaiyE. 18

3911:
uRuperuNY chelvamum thanthaiyum thaayum uyar_kuruvum
veRitharu poomakaL naathanum maaRan viLangiyacheer
nNeRitharum chenthamiz aaraNa meyenRin^ neeNilaththOr
aRithara ninRa,iraamaa Nnuchanenak kaaramuthE. 19

3912:
aarap pozilthen kurukaip piraan,amu thaththiruvaay
eerath thamizin ichaiyuNarnN thOr_katku iniyavar_tham
cheeraip payinRuyyum cheelangoL naatha muniyain^enchaal
vaarip parukum iraamaa NnuchanenRan maan^ithiyE. 20

3913:
nithiyaip poziyum mukil_enRu neesar_tham vaachalpaRRith
thuthikaR Rulakil thuvaLkinRi lEn inith thooyn^eRichEr
ethikat kiRaivan yamunaith thuRaivan iNaiyatiyaam
kathipeR Rutaiya iraamaa Nnuchanennaik kaaththananE. 21

3914:
kaartthikai yaanum karimukath thaanum kanalummukkaN
moorththiyum mOtiyum veppum muthukittu moovulakum
pooththava NnE!enRu pORRita vaaNan pizaipoRuththa
theerththanai yEththum iraamaa NnuchanenRan chEmavaippE. 22

3915:
vaippaaya vaanporuL enRu,nal lanpar manaththakaththE
eppOthum vaikkum iraamaa Nnuchanai irunNilaththil
oppaar ilaatha uRuvinai yEnvancha nenchilvaiththu
muppOthum vaazththuvan ennaam ithu_avan moypukazkkE! 23

3916:
moyththavenN theevinai yaalpal lutalthoRum mooththu,athanaal
eyththozinN thEnmuna naaLkaLel laam,inRu kaNtuyarnthEn
poyththavam pORRum pulaichchama yangaLn^ilaththaviyak
kaiththameyNY NYaanaththu iraamaa Nnuchanennum kaar_thannaiyE. 24

3917:
kaarEy karuNai iraamaa Nnucha,ik katalitaththil
aarE yaRipavar ninnaru Lin_thanmai allalukku
nNErE yuRaivitam naanvanthu neeyennai uyththapinun
cheerE yuyirkkuyi raay,adi yERkinRu thiththikkumE. 25

3918:
thikkuRRa keerththi iraamaa Nnuchanai,en cheyvinaiyaam
meykkuRRam neekki viLangiya mEkaththai mEvumn^allOr
ekkuRRa vaaLar ethupiRap pEthiyal vaakan^inROr
akkuRRam appiRappu avviyal vEn^ammai yaatkoLLumE. 26

3919:
koLLak kuRaivaR Rilangik kozunthuvit tOngiyavun
vaLLal thanaththinaal valvinai yEnmanam neepukunthaay
veLLaich chutarvitum unperu mEnmaik kizukkithenRu
thaLLuR Rirangum iraamaa Nnucha!en thanin^enchamE! 27

3920:
nNenchil kaRaikoNta kanchanaik kaayntha nimalan nangaL
panchith thiruvatip pinnaithan kaathalan paathamnNaNNaa
vanchark kariya iraamaa Nnuchanpukaz anRiyenvaay
konchip paravakil laathu enna vaazvinRu kootiyathE! 28

3921:
koottum vithiyenRu kootungo lO,then kurukaippiraan
paattennum vEthap pachunthamiz thannaith,than paththiyennum
veettin_gaN vaiththa iraamaa Nnuchanpukaz meyyuNarnthOr
eettangaL thannai,en naattangaL kaNdinapa meythitavE? 29

3922:
inpanN tharuperu veetuvanN theythilen? eNNiRantha
thunpanN tharunNira yampala choozilen? thollulakil
manpal luyir_kat kiRaiyavan maayan enamozintha
anpan anakan iraamaa Nnuchanennai aaNtananE. 30

3923:
aaNtikaL naaLthinga LaaynNikaz kaalamel laammanamE!
eeNtupal yOnikaL thORuzal vOm inRO reNNinRiyE
kaaNtaku thOLaNNal thennaththi yoorar kazaliNaikkeezp
pooNtavan paaLan iraamaa Nnuchanaip porunthinamE. (2) 31

3924:
porunthiya thEchum poRaiyum thiRalum pukazum,nalla
thirunthiya NYaanamum chelvamum chErum cheRukaliyaal
varunthiya NYaalaththai vaNmaiyi NnaalvanN thetuththaLiththa
arunthavan engaL iraamaa Nnuchanai ataipavarkkE. 32

3925:
ataiyaar kamalath thalarmakaL kELvan kai yaaziyennum
pataiyotu naanthaka mumpatar thaNdum,oN chaarngavillum
putaiyaar purichaNG kamuminthap poothalam kaappathaRkenRu
itaiyE iraamaa Nnuchamuni yaayina in^n^ilaththE. 33

3926:
nilaththaich cheRuththuNNum neechak kaliyai, ninaippariya
palaththaich cheRuththum piRangiya thillai,en peyvinaithen
pulaththil poRiththavap puththakach chummai poRukkiyapin
nNalaththaip poRuththathu iraamaa NnuchanRan nayappukazE. 34

3927:
nNayavEn orutheyvam naanilath thEchila maanitaththaip
puyalE enakkavi pORRichey yEn pon Nnarangamennil
mayalE perukum iraama Nnuchanmannu maamalarththaaL
ayarEn aruvinai ennaiyev vaaRin RatarppathuvE? 35

3928:
atalkoNta nEmiyan aaruyir naathan an RaaraNachchol
katalkoNta oNporuL kaNtaLip pap,pinnum kaachiniyOr
itarin_gaN veeznthitath thaanumav voNporuL koNtavar_pin
patarum kuNan,em iraamaa NnuchanRan patiyithuvE. 36

3929:
patikoNta keerththi iraamaa yaNamennum paththiveLLam
kutikoNta kOyil iraamaa Nnuchan_guNaNG kooRum,anpar
katikoNta maamaalarth thaaLkalan^ thuLLaNG kaniyumn^allOr
atikaNtu koNtukanthu ennaiyum aaLavark kaakkinarE. 37

3930:
aakki yatimai nilaippith thanaiyennai inRu,avamE
pOkkip puRaththitta thenporu Laamunpu puNNiyar_tham
vaakkiR piriyaa iraamaa Nnucha!nin aruLinvaNNam
nNOkkil theriviri thaal,urai yaayintha nuNporuLE. 38

3931:
poruLum puthalvarum poomiyum poonguza laarumenRE
maruLkoN tiLaikkumnamakku neNY chE!maRRu LaartharamO
iruLkONta venthuyar maaRRiththan eeRil perumpukazE
theruLum theruLthanthu iraamaa Nnuchancheyyum chEmangaLE. 39

3932:
chEmanNal veetum poruLum tharumamum cheeriyan^aR
kaamamum enRivai naan_genpar; naan_ginum kaNNanukkE
aamathu kaamam aRamporuL veetuthaR kenRuraiththaan
vaamanan cheelan iraamaa Nnuchanintha maNmichaiyE. 40

3933:
maNmichai yOnikaL thORum piRanthu engaL maathavanE
kaNNuRa niRkilum kaaNakil laa,ula kOr_kaLellaam
aNNal iraamaa Nnuchanvanthu thOnRiya appozuthE
nNaNNaru NYaanam thalaikkoNdu, naaraNaR kaayinarE. 41

3934:
aayizai yaar_kongai thangum_ak kaathal aLaRRazunthi
maayumen aaviyai vanthetuth thaaninRu maamalaraaL
nNaayakan ellaa vuyir_katkum naathan aranganennum
thooyavan theethil iraamaa Nnuchan_thol laruLchuranthE. 42

3935:
churakkum thiruvum uNarvum cholappukil vaayamutham
parakkum iruvinai paRRaRa vOtum patiyiluLLeer
uraikkin Rananumak kiyaanaRaNY cheeRum uRukaliyaith
thurakkum perumai iraamaa NnuchanenRu cholluminE. 43

3936:
chollaar thamizoru moonRum churuthikaL naan_gumellai
illaa aRan^eRi yaavum therinthavan eNNaruncheer
nNallaar paravum iraamaa Nnuchan_thiru naamam nambik
kallaar akalitath thOr,ethu pERenRu kaamipparE. 44

3937:
pERonRu maRRillai nin_charaN anRi,ap pERaLiththaR
kaaRonRu millaimaR RachcharaN anRi,en RipporuLaith
thERum avarkkum enakkum unaiththantha chemmaichollaal
kooRum paramanRu iraamaa Nnuchameymmai kooRitilE. 45

3938:
kooRum chamayangaL aaRum kulaiyak kuvalayaththE
maaRan paNiththa maraiyuNarn^ thOnai mathiyiliyEn
thERum patiyen manamputhun^ thaanaith thichaiyanaiththum
ERum kuNanai iraamaa Nnuchanai iRainchinamE. 46

3939:
iRainchap patumparan eechan aranganenRu ivvulakath
thaRamcheppum aNNal iraamaa Nnuchan,en aruvinaiyin
thiRamcheR Riravum pakalum vitaathenRan chinthaiyuLLE
nNiRainthop paRavirunN thaan,enak kaarum nikarillaiyE! 47

3940:
nNikarinRi ninRaven neechathaikku ninnaru Lin_gaNanRip
pukalonRu millai arutkumaq thEpukal punmaiyilOr
pakarum perumai iraamaa Nnucha!ini naampazuthE
akalum poruLen payaniru vOmukku maanapinnE? 48

3941:
aanathu chemmai aRanNeRi poymmai aRuchamayam
pOnathu ponRi yiRanthathu vengali poongamalath
thEnathi paayvayal thennaraNG kan_gazal chennivaiththuth
thaanathil mannum iraamaa Nnuchanith thalaththuthiththE. 49

3942:
uthippana vuththamar chinthaiyuL onnalar nenchamanchik
kothiththita maaRi nadappana koLLaivan kuRRamellaam
pathiththaven pun_kavip paavinam pooNtana paavutholcheer
ethiththalai naathan iraamaa NnuchanRan iNaiyatiyE. 50

3943:
atiyaith thotarnthezum aivar_kat kaay_anRu baarathappOr
mutiyap parin^etunN thErvituNG kOnai muzuthuNarntha
atiyark kamutham iraamaa Nnuchanennai aaLavanthip
patiyiR piRanthathu maRRillai kaaraNam paarththitilE. 51

3944:
paarththaan aRuchama yangaL pathaippa,ip paarmuzuthum
pOrththaan pugazkoNtu punmaiyi NnEnitaith thaanpukunthu
theerththaan iruvinai theerththaraNG gan_cheyya thaaLiNaiyO
taarththaan ivaiyem iraamaa Nnuchan_cheyyum aRputhamE. 52

3945:
aRputhan chemmai iraamaa Nnuchan,ennai aaLavantha
kaRpakam kaRRavar kaamuRu cheelan karuthariya
paRpal luyir_kaLum pallula kiyaavum paranathennum
nNaRporuL thannai,in^ naanilath thEvanthu naattinanE. 53

3946:
nNaattiya neechach chamayangaL maaNdana, naaraNanaik
kaattiya vEtham kaLippuR Rathu,then kurukaivaLLal
vaattami laavaN tamizmaRai vaaznthathu maNNulakil
eettiya cheelaththu iraamaa NnuchanRan iyalvukaNtE. 54

3947:
kaNtavar chinthai kavarum katipozil thennarangan
thoNtar kulaavum iraamaa Nnuchanaith, thokaiyiRantha
paNtaru vEthangaL paarmEl nilavitap paarththaruLum
koNtalai mEvith thozum,kuti yaamengaL kOkkutiyE. 55

3948:
kOkkula mannarai moovezu kaal,oru koormazuvaal
pOkkiya thEvanaip pORRum punithan puvanamengum
aakkiya keerththi iraamaa Nnuchanai atainthapin_en
vaakkurai yaathu,en manamnNinai yaathini maRRonRaiyE. 56

3949:
maRRoru pERu mathiyaathu, arangan malaratikkaaL
uRRava rEthanak kuRRava raaykkoLLum uththamanai
nNaRRavar pORRum iraamaa Nnuchanaiyin^ naanilaththE
peRRanan peRRapin maRRaRi yEnoru pEthaimaiyE. 57

3950:
pEthaiyar vEthap poruLithen Nnunnip piramamn^anRen
ROthimaR Rellaa uyirum aqthenRu uyir_kaLmeyvit
taathip paranoton RaamenRu chollumav vallalellaam
vaathilven Raan,em iraamaa Nnuchanmeym mathikkatalE. 58

3951:
katalaLa vaaya thichaiyetti NnuLLum kaliyiruLE
mitaitharu kaalath thiraamaa Nnuchan,mikka naanmaRaiyin
chutaroLi yaalav viruLaith thuraththila NnEl_uyirai
utaiyavan, naaraNan enRaRi vaarillai uRRuNarnthE. 59

3952:
uNarnthameyNY NYaaniyar yOkan^ thoRum,thiru vaaymoziyin
maNantharum innichai mannum itanthoRum maamalaraaL
puNarnthapon maar_pan porunthum pathithoRum pukkunNiRkum
kuNanthikaz koNtal iraamaanuchaneNG kulakkozunthE. 60

3953:
kozunthuvit tOtip patarumveNG kOLvinai yaal,nNirayath
thazunthiyit tEnaivanN thaatkoNta pinnum, arumunivar
thozunthavath thOnem iraamaa Nnuchan_thol pukazchutarmik
kezunthathu,ath thaalnNal lathichayaNG kaNta thirunNilamE. 61

3954:
irunthEn iruvinaip paacham kazaRR_in Riyaan_iRaiyum
varunthEn iniyem iraamaa Nnuchan,mannu maamalarththaaL
porunthaa nilaiyutaip punmaiyi NnOrkkonRum nanmaicheyyaap
porunthE varaippara vum,peri yOr_tham kazalpitiththE. 62

3955:
pidiyaith thotarum kaLiRenna yaanun piRangiyacheer
adiyaith thotarum patin^alka vENtum aRuchamayach
sediyaith thotarum maruLcheRin^ thOrsithain^ thOtavanthip
padiyaith thotarum iraamaa Nnucha!mikka paNdithanE! 63

3956:
paNdaru maaRan pachunthamiz aanantham paaymathamaay
viNtita engaL iraamaa Nnuchamuni vEzam meymmai
koNtanNal vEthak kozunthaNta mEnthik kuvalayaththE
maNtivanN thEnRathu vaathiyar kaaL!ungaL vaazvaRRathE. 64

3957:
vaazvaR Rathuthollai vaathiyarkku enRum maRaiyavar_tham
thaazvaR Rathuthavam thaaraNi peRRathu thaththuvan^ool
koozaR RathukuRRa mellaam pathiththa kuNaththinarkkan^
nNaazaR Rathu,nam iraamaa Nnuchanthantha NYaanaththilE. 65

3958:
NYaanam kanintha nalangoNdu naatorum naipavarkku
vaanam kotuppathu maathavan valvinai yEnmanaththil
eenam katintha iraamaa Nnuchan thannai eythinarkkath
thaanam kotuppathu than_thaka vennum charaNkotuththE. 66

3959:
charaNam ataintha tharumanuk kaap,paNdu nooRRuarai
maraNam ataiviththa maayavan thannai vaNangavaiththa
karaNam ivaiyumak kanRenRi raamaa Nnuchanuyir_kat
karaNaNG kamaiththila NnEl,ara NaarmaRRiv vaaruyirkkE? 67

3960:
aarenak kinRu nikarchollin maayanan Raivartheyvath
thEriniR cheppiya keethaiyin chemmaip poruLtheriyap
paariniR chonna iraamaa Nnuchanaip paNiyumnNallOr
cheeriniR chenRu paNinthathu,en Nnaaviyum chinthaiyumE. 68

3961:
chinthaiyi NnOtu karaNangaL yaavum chithainthu,munnaaL
anthamuR Raaznthathu kaNtu,ivai enRanak kanRaruLaal
thantha aranganum than_charaN thanthilan thaanathuthanthu
enthai iraamaa Nnuchanvan^ thetuththanan inRennaiyE. 69

3962:
ennaiyum paarththen iyalvaiyum paarththu,eNNil palkuNaththa
unnaiyum paarkkil aruLcheyva thEn^alam anRiyenpaal
pinnaiyum paarkkil nalamuLa thE?un perungaruNai
thannaiyen paarppar iraamaa Nnucha!unnaich chaarnthavarE? 70

3963:
chaarnthathen chinthaiyun thaaLiNaik keez,anpu thaanmikavum
koornthathath thaamaraith thaaLkaLukku unRan kuNangaLukkE
theernthathen cheykaimun cheyvinai neechey vinaiyathanaal
pErnthathu vaNmai iraamaa Nnucha!em perunthakaiyE. 71

3964:
kaiththanan theeya chamayak kalakaraik kaachinikkE
uyththanan thooya maRainNeRi thannai,en RunniyuLLam
nNeyththavan pOtirunN thEththum niRaipuka zOrutanE
vaiththanan ennai iraamaa Nnuchanmikka vaNmaicheythE. 72

3965:
vaNmaiyi Nnaalunthan maathaka vaalum mathipuraiyum
thaNmaiyi Nnaalumith thaaraNi yOr_katkuth thaan_charaNaay
uNmain^an NYaanam uraiththa iraamaa Nnuchanaiyunnum
thiNmaiyal laalenak killai,maR ROrnNilai thErnthitilE. 73

3966:
thEraar maRaiyin thiRamenRu maayavan theeyavaraik
kooraazi koNtu kuRaippathu koNtal anaiyavaNmai
Eraar kuNaththem iraamaa Nnuchanav vezilmaRaiyil
chEraa thavaraich chithaippathu,ap pOthoru chinthaicheythE. 74

3967:
cheyththalaich changam chezumuththam eenum thiruvarangar
kaiththalath thaaziyum changamu mEnthi,naNG kaNmukappE
meyththalaith thunnai vitEnen Rirukkilum ninpugazE
moyththalaik kumvanthu iraamaa Nnucha!ennai muRRunNinRE. 75

3968:
nNinRavaN keerththiyum neeLpunalum,nNiRai vEngatappoR
kunRamum vaikuntha naatum kulaviya paaRkatalum
unRanak keththanai inpan^ tharum_un iNaimalarththaaL
enRanak kum_athu,iraamaa Nnucha!ivai yeentharuLE. (2) 76

3969:
eenthanan eeyaatha innaruL eNNil maRaikkuRumpaip
paaynthanan ammaRaip palporu Laal,ip patiyanaiththum
Eynthanan keerththiyi Nnaalen vinaikaLai vEr_paRiyak
kaaynthanan vaNmai iraamaa NnuchaRken karuththiniyE? 77

3970:
karuththiR pukunthuLLiR kaLLam kazaRRik karuthariya
varuththaththi Nnaalmika vanchiththu neeyintha maNNakaththE
thiruththith thirumakaL kELvanuk kaakkiya pinnennenchil
poruththap pataathu,em iraamaa Nnucha!maRROr poyp poruLE. 78

3971:
poyyaich churakkum poruLaith thuRanthu,inthap poothalaththE
meymaip purakkum iraamaa NnuchannNiRka, vERun^ammai
uyyak koLavalla theyvamiNG kiyaathen RularnthavamE
aiyap pataanNiRpar vaiyaththuL LOrn^al laRivizanthE. 79

3972:
nNallaar paravum iraamaa Nnuchan,thiru naamamn^amba
vallaar thiRaththai maRavaa thavar_kaL evar,,avarkkE
ellaa vitaththilum enRumep pOthilum eththozumpum
chollaal manaththaal karumaththi Nnaalcheyvan chOrvinRiyE. 80

3973:
chOrvinRi unRan thuNaiyatik keezth,thoNtu pattavar_paal
chaarvinRi ninRa enakku,araNG kan_cheyya thaaLiNaikaL
pErvinRi yinRu peRuththum iraamaa Nnucha!iniyun
cheeron Riyakaru Naikku,illai maaRu therivuRilE. 81

3974:
therivuRRa NYaalam cheRiyap peRaathu,ven^ theevinaiyaal
uruvaRRa NYaanath thuzalkinRa ennai, orupozuthil
poruvaRRa kELviya Nnaakkin^in Raanenna puNNeeyanO!
therivuRRa keerththi,iraamaa Nnuchanennum cheermukilE. 82

3975:
cheer_koNtu pEraRam cheythu,nNalveetu cheRithum ennum
paar_koNta mEnmaiyar koottanal lEn,un pathayukamaam
er_koNta veettai eLithinil eythuvan unnutaiya
kaar_koNta vaNmai iraamaa Nnucha!ithu kaNtukoLLE. 83

3976:
kaNtukoN tEnem iraamaa NnuchanRannai kaaNtalumE
thoNtukoN tEn_avan thoNtar_poR RaaLil_en thollai ven^n^Oy
viNtukoN tEn_avan cheerveLLa vaariyai vaaymatuththin
RuNtukoN tEn,innam uRRana Othil uvappillaiyE. 84

3977:
Othiya vEthaththin utporu Lay,athan uchchimikka
chOthiyai naathan enaveRi yaathuzal kinRathoNtar
pEthaimai theerththa iraamaa Nnuchanaith thozumperiyOr
paathamal laalenRan aaruyirkku yaathonRum paRRillaiyai. 85

3978:
paRRaa manicharaip paRRi,ap paRRu vitaathavarE
uRRaa renavuzan ROtinNai yEnini, oLLiyanNool
kaRRaar paravum iraamaa Nnuchanaik karuthumuLLam
peRRaar evar,ava remmain^in RaaLum periyavarE. 86

3979:
periyavar pEchilum pEthaiyar pEchilum than_guNangat
kuriyachol enRum utaiyavan enRenRu uNarvilmikkOr
theriyumvaN keerththi iraamaa NnuchanmaRai thErnthulakil
puriyun^an NYaanam porunthaa thavaraip porumkaliyE. 87

3980:
kalimikka chen^n^el kazanik kuRaiyal kalaipperumaan
olimikka paatalai uNtuthan NnuLLam thatiththu,athanaal
valimikka cheeyam iraamaa NnuchanmaRai vaathiyaraam
pulimikka thenRu,ip puvanaththil vanthamai pORRuvanE. (2) 88

3981:
pORRaruNY cheelath thiraamaa Nnucha,nin pukaztherinthu
chaaRRuva NnElathu thaazvathu theeril,un cheer_thanakkOr
ERRamen REkoN tirukkilu menmanam EththiyanRi
aaRRakil laathu,ithaR kenninai vaayenRit tanchuvanE. 89

3982:
nNinaiyaar piRaviyai neekkum piraanai,in^ neeNilaththE
enaiyaaLa vantha iraamaa Nnuchanai irungavikaL
punaiyaar punaiyum periyavar thaaLkaLil poonthotaiyal
vanaiyaar piRappil varunthuvar maanthar maruLchuranthE. 90

3983:
maruLchuran^ thaakama vaathiyar kooRum,avapporuLaam
iruLchuran^ theyththa ulakiruL neengath,than eeNtiyacheer
aruLchuran^ thellaa vuyir_katkum naathan aranganennum
poruLchuran^ thaan,em iraamaa Nnuchanmikka puNNiyanE. 91

3984:
puNNiya nOnpu purinthumi lEn,adi pORRicheyyum
nuNNaruNG kELvi nuvanRumi lEn,chemmai nooRpulavark
keNNaruNG keerththi iraamaa Nnucha!inRu neepukunthen
kaNNuLLum nenchuLLum ninRavik kaaraNam katturaiyE. 92

3985:
kattap poruLai maRaipporu LenRu kayavarsollum
pettaik ketukkum piranalla NnE,en peruvinaiyaik
kittik kizangotu thannaruL ennumoL vaaLuruvi
vettik kiLaintha iraamaa Nnuchanennum meyththavanE. 93

3986:
thavantharum chelvam thakavum tharum,chali yaappiRavip
pavantharum theevinai paaRRith tharum,paran^ thaamamennum
thivantharum theethil iraamaa Nnuchan_thannaich chaarnthavar_kat
kuvantharunN thEn,avan cheeranRi yaanenRum uLmakiznthE. 94

3987:
uNNin Ruyir_kaLuk kuRRana vEcheythu avarkkuyavE
paNNum paranum parivila Nnaampati palluyirkkum
viNNin thalainNinRu vitaLip paanem iraamaanuchan
maNNin thalaththuthiththu uymaRai naalum vaLarththananE. 95

3988:
vaLarum piNikoNta valvinai yaal,mikka nalvinaiyil
kiLarum thuNivu kitaiththaRi yaathu mutaiththalaiyoon
thaLarum aLavum thariththum vizunthum thanithirivER
kuLarem iRaivar iraamaa NnuchanRannai uRRavarE. 96

3989:
thannaiyuR Raatcheyyum thanmaiyi NnOr,mannu thaamaraiththaaL
thannaiyuR Raatcheyya ennaiyuR RaaninRu than_thakavaal
thannaiyuR RaaranRith thanmaiyuR Raarillai enRaRinthu
thannaiyuR Raarai iraamaa Nnuchan_guNam chaaRRitumE. 97

3990:
itumE iniya chuvarkkaththil innam narakilittuch
chutumE yavaRRaith thotar_tharu thollaich chuzalpiRappil
nNatumE yininNam iraamaa Nnuchann^ammai namvachaththE
vitumE charaNamen Raal,mana mE!nNaiyal mEvuthaRkE? (2) 98

3991:
thaRkach chamaNarum chaakkiyap pEykaLum thaazchataiyOn
choRkaRRa chOmparum chooniya vaatharum naanmaRaiyum
nNiRkak kuRumpuchey neecharum maaNtanar neeNilaththE
poRkaR pakam,em iraamaa Nnuchamuni pOnthapinnE. 99

3992:
pOnthathen Nnenchennum ponvaNtu unathatip pOthil oNcheer
aamtheLi thEnuN tamarnthita vENti,nNin paalathuvE
eenthita vENtum iraamaa Nnucha!ithu anRiyonRum
maanthakil laathu,ini maRRonRu kaatti mayakkitalE. 100

3993:
mayakkum iruvinai valliyiR pooNtu mathimayangith
thuyakkum piRaviyil thOnRiya ennaith thuyarakaRRi
uyakkoNtu nalkum iraamaa Nnucha!enRa thunnaiyunni
nNayakkum avarkki thizukkenpar, nallavar enRumnNainthE. 101

3994:
nNaiyum manamum kuNangaLai unni,en naavirunthem
aiyan iraamaa Nnuchanen Razaikkum aruvinaiyEn
kaiyum thozumkaN karuthituNG kaaNak katalputaichooz
vaiyam ithanil,un vaNmaiyen paalen vaLarnthathuvE? 102

3995:
vaLarnthaveNG kOta matangalon Raay,anRu vaaLavuNan
kiLarnthapon Nnaakam kiziththavan keerththip payirezunthu
viLainthitum chinthai iraamaa NnuchanenRan meyvinainNOy
kaLainthun^an NYaanam aLiththanan kaiyiR kaniyennavE. 103

3996:
kaiyiR kaniyennak kaNNanaik kaattith tharilum,unRan
meyyiR piRangiya cheeranRi vENtilan yaan,nirayath
thoyyil kitakkilum chOthiviN chErilum ivvaruLn^ee
cheyyil tharippan iraamaa Nnucha!en chezungoNtalE! 104

3997:
chezunthiraip paaRkatal kaNtuyil maayan thiruvatikkeez
vizunthirup paarn^enchil mEvun^an NYaani,nal vEthiyar_kaL
thozunthirup paathan iraamaa Nnuchanaith thozumperiyOr
ezunthiraith thaatum itamati yEnuk kiruppitamE. (2) 105

3998:
iruppitam vaikuntham vEngatam maaliruNY chOlaiyennum
poruppitam maayanuk kenparn^al lOr,avai thannotuvan^
thiruppitam maayan iraamaa Nnuchanmanath thinRavanvan^
thiruppitam enRan ithayaththuL LEthanak kinpuRavE. (2) 106

3999:
inpuRRa cheelath thiraamaa Nnucha,enRum evvitaththum
enpuRRa nOyutal thORum piRanthiRanthu eNNariya
thunpuRRu veeyinum cholluva thonRuNtun thoNtar_katkE
anpuR Rirukkum pati,ennai yaakkiyaNG kaatpatuththE. (2) 107

4000:
angayal paayvayal thennaraNG kan,aNi aakamannum
pangaya maamalarp paavaiyaip pORRuthum paththiyellaam
thangiya thennath thazaiththun^eNY chE!n^an^ thalaimichaiyE
pongiya keerththi iraamaa Nnuchanatip poomannavE. (2) 108thiruvarangaththamuthanaar thiruvatikaLE charaNam emperumaanaar thiruvadigaLE saraNam

Back to the Prabandham page.