You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : September 1999

Dateline Nov-April 2000

Tatachar_at_aol.com
Date: Fri Sep 17 1999 - 21:04:00 PDT

Dear Bhagavathas,

You may find this date line useful.
Daasan,

K. Sreekrishna Tatachar

Nov 3 (Wed):   Ekadashi

Nov 6 (Sat):   Narakachaturdashi
Nov 7 (Sun):   Deepawali , Ammavasya
Nov 8 (Mon):  Annakut, Goverdhana Puja, Ammavasya
Nov 9 (Tue):   Bali Padyami

Nov 12 (Fri):   Manavaalamunigal Tirunakhatram
Nov 13 (Sat):  Vishvaksenar Tirunakshatram,

Nov 15 (Mon): Poygai Azhwaar Thirunakshatram, Yagnavalkya Jayanthi
Nov 16 (Tue):  Bhoothath Azhwaar & Pey Azhwaar Thirunakshatrams
Nov 19 (Fri):   Ekadashi
Nov 20 (Sat):   Uttana Dwadashi
Nov 22 (Mon): Abhinava Srinivasa Parakala Swamy TN

Nov 23 (Tue):  Poornima (Full Moon Day),
              Thirumangai Azhwaar Thirunakshatram  
Nov 24 (Wed):  Thirupann Azhwaar Thirunakshatram

Nov 25 (Thu):  Kanaka Dasa Jaynathi

Dec 3 (Fri):     Ekadashi


Dec 7 (Tue):    Ammavasya (New Moon Day)
Dec 16 (Thu):   Dhanur Maasa Puja begins
Dec 18 (Sat): Srinivasa Deshikendra Brahmatantra Parakalaswamy TN
Dec 19 (Sun):  Vaikunta (Mokshda) Ekadashi
Dec 20 (Mon):  Mukkoti Dwadashi, Hanumat Jayanthi
Dec 22 (Wed):  Poornima (Full Moon Day)
Dec 28 (Tue): Modaliandaan Swamy Tirunakshatr
Jan 2 (Sun):   Ekadshi

Jan 4 (Tue):   Thondar Adippodi Azhwaar Thirunakshatram

Jan 6 (Thu):   Ammavasya (New Moon Day)
Jan 10 (Fri): Ghantaavataara Parakalaswamy Tirunakshatram
Jan 11 (Tue):  Koodarai Vellum
Jan 14 (Fri):   Bhogi, Dhanur Maasa Puja concludes   
Jan 15 (Sat):   Makara Sankranti, Pongal, Uttarayan Punyakaal begins
            
Jan 17 (Mon): Ekadashi, Brahmatantra srinivasa Parakala Swamy TN.
Jan 20 (Tue): Embaar Swamy Tirunakshatram
Jan 21 (Fri):   Poornima (Full Moon Day)
Jan 23 (Sat):   Thirumalzhishai Azhwaar Thirunakshatram

Jan 25 (Tue):   Saint Thyagaraja Aradhana
Jan 26 (Wed):  Kooratta Azhwaar Tirunakshatram
Feb 1 (Tue):   Ekadashi

Feb 5 (Sat):    Ammavasya (New Moon Day), Purandara Dasara Punyatithi
Feb 10 (Thu): Vasanta Panchami
Feb 12 (Sat):  Rathasaptami
Feb 14 (Mon): Madhwanavami
Feb 15 (Tue):  Ekadashi
Feb 17 (Thu):  Kulashekara Azhwaar Tirunakshatram
Feb 18 (Fri): Peri Andavan Srinivasa Mahadeshikar tirunakshatram
Feb 19 (Sat):  Poornima (Full Moon Day)

Mar 1 (Wed):  Ekadashi

Mar 4 (Sat):  Maha Shivarathri
Mar 6 (Mon): Ammavasya (New Moon Day)
Mar 13 (Mon): Tirukacchinambi Thirunakshatram


Mar 19 (Sun):  Holika Dahan, Kama Dahan
Mar 20 (Mon): Holi Poornima (Full Moon Day)

Mar 31 (Fri): Ekadashi


Apr 5 (Wed):  Chandramana Ugadi, Gudi Padva, Cheti Chand
               (Telugu & Kannada New year's day, Vikrama    
      
               Samvatsar begins)