You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : Rituals: March 2002

[sv-rituals] dvayamantrajapavidhi, caramaZlokAnusandhAna

From: Ute Huesken (ute.huesken_at_gmx.de)
Date: Wed Mar 20 2002 - 02:00:33 PST

Dear list members,

I have the following two doubts:

(1) according to the text vadhUdharmacandrikA a woman in the morning has to do the aSTAkSaramantra-japa, and then has to do the Japa of the Dvayam.
According to the text this is preceded by contemplation on the Dvayam, which is expressed in the following verses:

dvayamantrajapavidhiH
dhyAnam
indIvaradaLaZyAmaM koTisUryAgnivarcanam
caturbhujaM sundarANgaM sarvAbharaNabhUSitam
padmAsanasthaM deveSaM puNDarIkanibhekSaNam
raktAravindasadRZadivyahastapadAnvitam
mANikyamakuTopeTaM nIlaku€citaZIrSajaM
ZrIvatsakaustubho raskaM vanamAlAvirAtitam
divyacandanaliptANgam divyapuSpAvataM sakam
hArakuNDalakeyUranUpurAdivirAjitam
kaTakair aNguLÅyaiZ ca pItavastreNa Zobhitam
ZaNkhacakragadApadmapANinaM puruSottamaM
vAmANke vinyaset tasya devIM kamalalocanAM
tariNIM sukumArANgIM sarvalakSaNaZobhitAm
dukUlavastrasaMvItAM sarvAbharaNabhUSitAM
taptakA€ ca na saNjAZAM pInonnatapayodharAm
ratnakuNDalasaMyuktAm nIlaku€citamUrdhajAm
divyacandanaliptANgIM divyapuSpAvataMsakAm
mAtuluMgaM ca raktAbjaM darpaNaM caradaM tathA
devIM ca bibhratIMdorbhiZ cintayed iSTadAm sadA.

After that she has to do paNcapUjA
and should do Japa of the Dvayam (with "am" instead of "om").

Does one of the learned members of the list know the source of this instruction?

(2) Then follows in the text the
CaramaZlokAnusandhAnam:

karakamalanidarZitAtmamudraH parikalitonnatabarhacUDaH
itarakaragRhItavetratotro mama hRdi sannidhimAtanotuZauriH
yat prapattiM vinA sarvair yasya mAyA duratyayA
dhana€ jayarathasthaM taM prapadye paramaM guruM.
yati paribhRDho yad gItAnAm adarZayad aj€asA
nigamapariSannedIyAMsaM sudhAmayam AZayam
jananapadavIyAtAyAtaZramApaharAM dhiyam
janayatu sa me devaZ ZrImAn dhana€ jayasArathiH

What does this mean - in theory and practice? And what is the textual source of it?

Thank you very much in advance for your help

Sincerely, Ute


*******************************

Dr. Ute Huesken
Lehmkuhle 31
37130 Gleichen
Germany

phone +49-5508-923686