You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : November 2001

Re: Shri Panchayudha Mahastotram

From: Srivatsa Kadambi (athreya9375_at_yahoo.com)
Date: Fri Nov 16 2001 - 02:47:48 PST

Dear Sri Krishna Murthy
Here is the pancAyudha mahAsthOthram in english. Also
attached a html file in devanagari as well
dAsan
Srivatsa Kadambi

       -----
sphurathsahasrAraSiKA&thithIvram
suDharshaNam BAskarakOtithulya^m
suradhviShAm prAnAVINaSi viShNOh
cakram sadhA&ham SaraNam prapadhyE 

viShNOrmuKOthThAnilapUrithasya
yasyaDhvanirdhAnvadhrpahamthA
tham pAncayanyam SaSikOtiSuBram
SamKam sadhA&ham SaraNam prapadhyE

hiraNmayIm mErusamAnasAram
kaumOdhakim dhaithyakulaikahamthrI^m
gadhAm sadhAham SaraNam prapadhyE

rakShOsurANAm kaTinOgrakamTa-
cCEdhakShara cCONithadhigDhaDhAra^m |
tam namdhakam nAma harEh pradhIptham
Kadgam sadhAham SaraNam prapadhyE

yaj~JAninAdhaSravaNAthsurANAm
cEthAmsi nirmukthaBayAni saDhyah
Bavamthi dhaithyA SanibANavarShi
SAr~Ggam sadhAham SaraNam prapadhYE

imam harEh pamcamahAyuDhAnAm
sthavam paTEdhyOnudhinam praBAthe
samasthadhuhKAni BayAni sadhyah
pApAni naSyamthi suKAni samthi

vanE raNe SathrujAlAgnimaDhyE
yadhRucCayApathyu mahAbAYeShu
idham paTan sthOthramanAkulAthmA
suKIBavEththathkRuthasarvarakShah

--- Chivukula NSK Murthy
<chivukula_nskmurthy@yahoo.com> wrote:
> Dear All,
> Can someone please give me a link where I can find
> the
> Panchayudha Stotram? Or can someone kindly write
> the Stotram (and preferably with its meaning) so
> that
> it can be learnt without mistakes?
> Many thanks in advance.
> Warm Regards
> Krishna Murthy
> 
> 
> 
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Find the one for you at Yahoo! Personals
> http://personals.yahoo.com
> 
> 
>
--------------------------------------------------------------
>      - SrImate rAmAnujAya namaH -
> To Post a message, send it to: 
> bhakti-list@yahoogroups.com
> Archives: http://ramanuja.org/sv/bhakti/archives/
> 
> 
> Your use of Yahoo! Groups is subject to
> http://docs.yahoo.com/info/terms/ 
> 
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Find the one for you at Yahoo! Personals
http://personals.yahoo.com

[Non-text portions of this message have been removed]--------------------------------------------------------------
      - SrImate rAmAnujAya namaH -
To Post a message, send it to:  bhakti-list@yahoogroups.com
Archives: http://ramanuja.org/sv/bhakti/archives/
 

Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/