You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : May 1999

NRUSIMHA PRANAAM

From: V.Srimahavishnu (vsri_at_iitk.ac.in)
Date: Mon May 10 1999 - 23:52:28 PDT

 
 SrI lakhmI nrusimha parabrahmaNE namah.
    
   Dear VaishNavas,
          
        anEkAnEka praNAmams. Please enjoy the following Telugu sIsa
padyam written by SrI SEshappa in his "narasimha Satakam" a few centuries 
ago in praise of our mAlOlan at Sri Dharmapuri kshEtram, Karimnagar Dist.,
A.P..
          
   lakshmISa! GOvinda! ravikOti sankASa!
   pakshi vAhana! bhakta pArijAta!
   ambhOja bhava rudra jambhAdi sannuta!
   sAma gAna vilOla! sArasAksha!
   Valadi gambhIra! SrIvatsa kaustubha vaksha!
   Sankha chakra gadA SArnga hasta!
   DIna rakshaka! VAsudEva! Daitya vinASaka!
   nAradArchita! Divya nAga Sayana!
   Patita pAvana! lakshmISa! Brahma janaka!
   Bhakta vatsala! sarvESa! Parama purusha!
   BhUshaNa vikAsa! SrI dharamapura nivAsa!
   Dushta samhAra! narasimha! Durita dUra!   
   
               lakshmI nrusimha charaNau SaraNam prapadyE
                    adiyEn
                  V.Srimahavishnu
----------------------------------------------------------------
		V. Srimahavishnu, M.Tech (Structures)
		 	C - 211 , Hall - IV
		    I.I.T. Kanpur - 208 016
     		   INDIA
            Email : vsri@iitk.ac.in
				s.vinjamuri@mailcity.com
----------------------------------------------------------------