You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : May 1999

Sri AparyApthAmrutha AshtOtthra satha NaamAvaLi (Contd) : Part 2

From: Sadagopan (sgopan_at_computer.net)
Date: Sun May 09 1999 - 06:14:55 PDT

55. (PraNavam ) Sundara VakthrAyA nama:
56. (  "   ) shObana gAthrAya nama:
57. (  "   ) janghA jaanu pravara yugaLAya nama:
58. (  "   ) aapeetAn mouLi paryantha subhAsrayAya nama:
59. (  "   ) Lakshmi Vasumatheem sva dhrugbhyAm veekshamANAya nama:
60. (  "   ) Sri Naabhi Padhma prabhava Vidhi mukAth
        utthitha Veda ghOsha sruNvanE nama:

61. (  "   ) Sri RanganAtha abhinnAya nama:
62. (  "   ) Sri VenkatEsa abhinnAya nama:
63. (  "   ) Sri Hema rishi JaamAthrE nama:
64. (  "   ) Sva kaimkarya siddhi dhAyinE nama:
65. (  "   ) vEdhAntha yugma vivachA dhrutha vandhi rUpAya nama:
66. (  "   ) Srimath ChatAri SoorinA samsthuthAya nama:
67. (  "   ) Sri Kalimardhana divya sookthi priyAya nama:
68. (  "   ) Sri Bhakthi Saara samsEvithAya nama:
69. (  "   ) Sri Naatha muni Yaamuna hrudh AnandhAya nama:
70. (  "   ) Sri BhAashyakAra VedhAntha Desika anugrahathAya nama:

71. (  "   ) VeeNaa vinOdha Naaradha Thumbhru sevithAya nama:
72. (  "   ) Sri VaishNava paramahamsa YathIndhrEna archithAya nama :
73. (  "   ) Sri PaancharAthra aagama vidhinA AarAdhithAya nama:
74. (  "   ) Suprasanna prabhavE nama:
75. (  "   ) UttarAyaNa mukhE dEvEna sthutha Paadha padmAya nama:
76. (  "   ) DakshiNAyana mukhE thithijEna architha charaNAya nama:
77. (  "   ) sarva vasIkarAya nama:
78. (  "   ) Sarva AabharaNa bhUshithAya nama:
79. (  "   ) nithya mangalAya nama:
80. (  "   ) NaarAyaNAya nama:

81. (  "   ) Dharma svarUpAya nama:
82. (  "   ) dhaNDakAraNya sanchAra vaibhavAya nama:
83. (  "   ) DhAnava sikshithAya nama:
84. (  "   ) Jn~Ana vigrahAya nama:
85. (  "   ) Jn~AninA Jn~Ana yaj~Ena aarAdhithAya nama:
86. (  "   ) sarva Vedhamaya IsvarAyaa nama:
87. (  "   ) dhayA sindhavE nama:
88. (  "   ) satthva raja: tamAdhi prakruthi guNa roopaaya nama:
89. (  "   ) visva saakshiNe nama:
90. (  "   ) avyaya AthmanE nama:
91. (  "   ) Madhu KaiDapa mruthyavE nama:
92. (  "   ) praLayAbdhi chara KaaraNa matsyAya nama ;
93. (  "   ) PrahlAdhAdhi Saadhu lOka bhaya apahAya nama:
94. (  "   ) RaavaNanthaka RaghuvarAya nama:
95. (  "   ) Adhubhutha Nrusimha roopAya nama:
96. (  "   ) SaathvathAm pathayE nama:
97. (  "   ) Kalki rUpiNe nama:
98. (  "   ) VaasudEva SankharshaNa Pradhyumna Aniruddha svarUpAya nama:
99. (  "   ) Vij~nAna MaathrAya nama:
100.(  "   ) akhila lOka naathAya nama:

101.(  "   ) janathApavarga angri yugaLAya nama:
102.(  "   ) Kaala chakraayudha dhariNE nama:
103.(  "   ) Susmitha mukha soundharyAya nama:
104.(  "   ) vrajapura vanithA kaama VardhanAya nama: 
105.(  "   ) sumahAthmanAya nama :
106.(  "   ) akhila hEthu hEthavE nama:
107.(  "   ) Saasthra PaaNinE nama:
108.(  "   ) anaavrutthi vara dhAyinE nama:

Sri KomaLavalli SamEtha Sri SaarngarAjAya Nama:

Oppiliappan Koil VaradAchAri Sadagopan