You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : May 1998

manobodhaH - 33

From: Shree (shree_at_usa.net)
Date: Wed May 20 1998 - 10:59:21 PDT

:
:%shloka
:manashcha.ndra\-suuryarkshamervaadika.n tu
:vasatyaJNjasaa yatsvaruupe samastam.h |
:chira.njiivataa.n yena niitau svadaasau
:sa nopekshate raamachandraH svabhaktam.h || 33||
:
:%verse 
:vase merumaa.ndaara he sR^ishhTiliilaa .  
:shashii suurya taaraa.ngaNe meghamaaLaa ..  
:chira.njiiva kele janii.n daasa donhii .  
:nupekshii kadaa raama daasaabhimaanii .. 33..  
:
:%meaning
:vase = lives
:merumaa.ndaara = mountains named Meru & Mandara
:sR^ishhTiliilaa = drama of the universe
:shashii = moon
:suurya = sun
:taaraa.ngaNe = galaxies of stars
:meghamaaLaa = cloud formations
:chira.njiiva = deathless
:kele = made
:janii.n = among humanity
:daasa = servants/devotees
:donhii = both twosome(Hanuman & Vibhishana)
:nupekshii = not neglect
:kadaa = ever
:raama = Rama
:daasaabhimaanii = proud of devotees
:
:%versemeaning
:
:Behold the miracle of creation! meru and mandara mountains,
:The moon, the sun, the galaxies, and clouds;
:Blessed He with immortality His two devotees,
:Such is Rama, ever ready in His devotees' cause.. 33..
:
:------------
:...