You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : May 1998

Bhagavad RAmAnuja Thirunakshatram

From: Anand K Karalapakkam (anand_at_engr.uconn.edu)
Date: Fri May 01 1998 - 15:30:17 PDT

                 Sri :
     
       Srimate Sri Lakshmi Nrusimha Para Brahmane Namaha

         Srimate Sri Kanakavalli nAyikA sametha Sri-
            VeerarAghava Para Brahmane Namaha

            Srimate ShatagopAya Namaha                  

         Srimate Bhagavad  RAmAnujAya Namaha   

         Srimate NigamAntha MahAdesikAya Namaha 

       Srimate Sri Lakshmi - Nrusimha Divya PAdukA Sevaka - 
     Srivan Shatagopa Sri NArAyana Yateendra MahAdesikAya Namaha   
       

   Dear bhaktAs of RAmAnujA,
  
   Namo NArAyanA . kindly accept adiyen's pranAmams. 

   Sorry for a typo in the earlier mail. The year should read as 1137
instead of 1037 . Thanks to Sri Muralidhar RangaswAmy .

  Namo NArAyanA

  Adiyen

  Anantha PadmanAbha dAsan 


           Sarvam Sri KrishnArpanamastu