You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : March 1998

manobodhaH - 21, 22

From: Shree (shree_at_usa.net)
Date: Sat Mar 21 1998 - 10:54:04 PST

%shloka
mano janma\-mR^ityu\-pradaa.n duHkhadaatrii.n
dhanaa.a.apta\-priyaa\-kaamanaa.n sa.ntyajaashu |
yato yaatanaa garbhavaase.astyasahyaa
tato raaghave priitiyoga.n kurushhva || 21||

%verse 
manaa vaasanaa chuukavii yerajhaaraa . 
manaa kaamanaa soDi re dravyadaaraa .. 
manaa yaatanaa thora he garbhavaasii . 
manaa sajjanaa bheTavii raaghavaasii .. 21..

%meaning
manaa = oh, mind!
vaasanaa = desires
chuukavii = escape
yerajhaaraa = repeated cycles of birth-death
manaa = oh, mind!
kaamanaa = lust
soDi = give up
dravyadaaraa = others' wealth and wives
manaa = oh, mind! 
yaatanaa = pain
thora = great
garbhavaasii = life in the womb
manaa = oh, mind
sajjanaa = saints
bheTavii = bring to meet
raaghavaasii = to Rama

%verse meaning
Oh Mind! these wearisome journeys escape,
O dear Mind! let go the passions for lust and wealth;
Oh Mind! great is the torment of a life in the womb;
O Mind! make me embrace Rama and the saints!      .. 21..

%shloka
mano me hitaM kaaryametat.h tvayaa.adya
sadaa raamapaadau prayatnena sevyau |
prabhurvaayuputrasya yaH khyaatakiirtiH
janaanuddharet.h sa trilokaadhinaathaH || 22||

%verse 
manaa sajjanaa hiita maajhe karaave . 
raghuunaayakaa dR^iDha chittii dharaave .. 
mahaaraaja to svaami vaayusutaachaa . 
janaa uddharii naatha lokatrayaachaa .. 22..

%meaning
manaa = oh, mind
sajjanaa = saintly
hiita = welfare
maajhe = my
karaave = do
raghuunaayakaa = Rama(leader in Raghu's lineage)
dR^iDha = firm
chittii = in the mind and heart
dharaave = hold
mahaaraaja = emperor
svaami = master
vaayusutaachaa = of Hanuman(son of Wind God)
janaa = people
uddharii = uplift,liberate,save
naatha = lord
lokatrayaachaa = of the 3 worlds(waking, dream, deep sleep)
                or earth, heaven, nether world
%versemeanings
Oh, saintly Mind! grant me the true welfare;
Embrace Rama firmly in your heart,
The Emperor, master of Hanuman,
Lord of the three worlds, Savior of humanity .. 22..
-----------------------------------------------------------

jaya jaya raghuviira samartha

--------------------------------------------------------
Original Marathi manaache shloka by Samarth Ramadas. 
Translations by Sunder Hattangadi. 
Sanskrit verse by raamadaasaanudaasa (anonymous).
ITRANS 5.1 scheme: http://www.alkhemy.com/sanskrit/itrans_short.txt
--------------------------------------------------------
email:  shree@usa.net
satsangh: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/8891/
bhajans: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4637/