You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : June 1995

question on lakshmi...

From: Murali Karamchedu (karamche_at_scf.usc.edu)
Date: Wed Jun 21 1995 - 18:01:54 PDT

NAMASTHE.

Could someone explain why MahaLakshmi is called 'Bilva NilayAm' in 
Lakshmi-Ashtothram?(The verse is - BhaskarIm Bilva NilayAm.
				   VarArohAyashsvinIm.....)

Pranams.
Murali Manohar.