You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : June 2001

Sathvika thyagam

From: S R Ramaraj (srramaraj_at_yahoo.com)
Date: Sat Jun 16 2001 - 10:41:19 PDT

Srimathe ramanujaya namah
Srimathe Nigamantha Mahadesikaya Namaha

One of the bhagavathas wanted the satvika thyaga mantra. The same i am
giving below

karmaaraMbaat saadvIka tyaagaM (At the start)

bhagavaaneva svaniyaamyasvaruupasthiti pravR^ittisvasheshhataikarasena anena
Atmanaa kartra svakIyaishcopakaraNaiaH svaaradhanaikaprayojanaaya
paramapurushhaH sarvasheshhI shriyaHpatiH svasheshabhUtaM idaM karma svasmai
svaprItyai svayameva kaarayati.

karmottaraat saadvIka tyaagaM (at the end)

bhagavaneva svaniyaamyasvaruupasthiti pravR^ittisvasheshhataikarasena anena
Atmanaa kartra svakIyaishcopakaraNaiaH svaaradhanaikaprayojanaaya
paramapurushhaH sarvasheshhI shriyaHpatiH svasheshabhUtaM idaM karma svasmai
svaprItyai svayameva kaaritavaan.

adiyen ramanuja dasan

ramaraj

--------------------------------------------------------------
           - SrImate rAmAnujAya namaH -
To Post a message, send it to:   bhakti-list@yahoogroups.com
Archives: http://ramanuja.org/sv/bhakti/archives/
 

Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/