You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : July 1998

A Special Krithi For BhagavAn Narasimhan

From: Sadagopan (sgopan_at_computer.net)
Date: Tue Jul 28 1998 - 15:21:01 PDT

Dear Sri Lakshmi Narasimha BhakthAs :

As the days for the celebration of the 600th 
anniversary of the founding of Ahobila Matam
by Adhi VaNN SatakOpa Jeeyar approaches ,
my mind is full of thoughts about the Singap Piraan .
This Krithi was composed for this auspicious occasion 
with BhagavAn's blessings . This krithi can be sung 
in Sri Raagam or MadhyamAvathi or MaNi Rangu or 
Aheer Bhairavi Raagams and Aadhi TaaLam or Roopakam . 


>( Pallavi ) :  Bhagavantham Tamm Narasimham AasrayE 
         Tamm LakshmI Narasimham aasrayE 
>
>(Anupallavi ) : Rajatha Mantapa madhyastham , MaalOlam 
>        DayA Saagaram , SaraNAgatha Vathsalam 
>        ( Tamm Bhagavantham AasrayE )
> 
>( CharaNam ) 1 : YathiraajAdhi pUjitham , MahA YogEsvaram 
>         PrahlAdha Varadham , Aparaajitham ugram
>         adhisaya Veeram MahA VishNum Jvalantham 
>         SarvasmAth param Sath Pakshapaatham 
>         ( Tam Bhagavantham AasrayE )
>
>(Charanam 2)  :aasritha jana vathsalam karuNA PoorNam
>         Parama NaarAyaNam panchAyuthEna sevitham 
>         akunta mahimaanam Vaikunta Kanteeravam
>         Parama pavithram VedAntha Vedhyam anagam 
>         ( Tamm Bhagavantham aasrayE )
>
>(CharaNam 3)  : Maara kOti laavaNyam SarvathO mukham
>         Bhavantham Bhagavantham Narasimham 
>         Sarva rOga BheeshaNam Bhadram PoorNam 
>         amrutha nayanam Mruthyu Mruthyum Mudham 
>         ( Tamm Bhagavantham aasrayE )
>
>(CharaNam 4)  : Bhavantham Srimantham sarva theerthAthmakam
>         SuparNa anantha nithya sUri parivaara sametham
>         Aravindha Lochanam asesha aasA purthikaram 
>         Natha Jana rakshakam Achyutha naamakam Prabhum
>         ( Tamm Bhagavantham AasrayE )
>
>( CharaNam 5)  : PanchAmurutha SthOthra Priyam sthambhOthbhavam
>         anushtup manthra svarUpam vividha pala dhAyakam
>         Subha Tanum SanAthanam Sarvaj~nam VashatkAram
>         apramEyam SarvEsvaram JaghdhAdharam Maadhavam
>         ( Tamm Bhagavantham AasrayE )

(CharaNam 6)   : AhObhilE nava Narasimha rUpEna Sobhitham Tamm
          Saasvatham Sathya sankalpam adhbhutha Kesarim
          aasritha tArakam dayAmbhudhim BhimBAdharam 
          Taapaneeya rahasya Saaram Ramaa Dayitham Tamm
          ( Bhagavantham Narasimham AasrayE ) 
>         
>NamO NaarAyaNaya ,NamO NarasimhAya ,
>Daasan Oppiliappan Koil VaradachAri Sadagopan 
>          
>          
>           
>          
>