You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : July 1997

Introduction

From: Ram Gopalaswamy (tg_at_etsd.ml.com)
Date: Thu Jul 24 1997 - 15:30:36 PDT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aum SrIdharAya namah      
SrimathE rAmAnujAya namah 
sarva gurubhyO namah
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


Hello Everyone,

This is another Hari bhakta listening in,

- Ram (adiyEn-wanna-be) Gopalaswamy
             
           ... nArAyaNah param brahma tatvam nArAyaNah parah ...
           ... antar bahiSca tat sarvam vyApya nArAyaNa stithah ...