You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : January 1999

Re: need info about 3 generations : Pravarams for ThirukkalyANam

From: Ramagopal V. Mudumbi (rmudumbi_at_micron.net)
Date: Fri Jan 15 1999 - 08:08:31 PST

Dear Bhagavatas,

Wish you all Happy NewYear, Pongal and Sankranthi.

Sriman Sadagopan's has provided an excellent information regarding
Pravarams and Pravarams of Sri VenkatEsa PerumAL and Sri Padmaavathi ThAyAr. 
I have found following Sri Ranganatha and Goda Devi Pravarams in the
"Dhanurmasa Vrata Kalpamu" Telugu book published by Jeeyar Education Trust
with the blessings of Sri Sri Sri Tridandi SrimanaraYaNa Ramanuja Jeeyar
Swami:

Sri Ranganatha Pravara
**********************

Para, VyUha, ViBhava, AntaryAmi, ArcHyAvatAra 
PanCharshEya, pravarAnvitha ParbraHma gOthrOthbhavAya
AdinArAyaNa sarMaNO naphthrE, 

Para, VyUha, ViBhava, AntaryAmi, ArcHyAvatAra 
PanCharshEya, pravarAnvitha ParbraHma gOthrOthbhavAya
VaikunThanAtha sarMaNa: PouthrAya, 

Para, VyUha, ViBhava, AntaryAmi, ArcHyAvatAra 
PanCharshEya, pravarAnvitha ParbraHma gOthrOthbhavAya
VyuhavAsudEva sarMaNa: PuthrAya,   

Para, VyUha, ViBhava, AntaryAmi, ArcHyAvatAra 
PanCharshEya, pravarAnvitha ParbraHma gOthrOthbhavAya
SriranganAtha sarMaNE Varaaya,  

Sri Goda Devi Pravara
**********************

SalAmruta, SoUparNa, AmrTAharaNa thrayArshEya, 
pravarAnvitha SalAmruta gothrOthbhavAm,
Kasyapa sarMaNO napthrIm,

SalAmruta, SoUparNa, AmrTAharaNa thrayArshEya, 
pravarAnvitha SalAmruta gothrOthbhavAm,
VedAtmNa: sarMaNa: PouthrIm, 

SalAmruta, SoUparNa, AmrTAharaNa thrayArshEya, 
pravarAnvitha SalAmruta gothrOthbhavAm,
VishnuChitta sarMaNa: PuthrIm, 

SalAmruta, SoUparNa, AmrTAharaNa thrayArshEya, 
pravarAnvitha SalAmruta gothrOthbhavAm,
SriGOdA naamnIm kanyAm

adiyEn

rAmAnuja dAsan,

Ramagopal