You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : January 2001

Re: asmadhAchArya paryanthAm vandhE GuruparamparAm-4

From: SUNDAR RANGANATHAN (vijranga_at_hotmail.com)
Date: Sat Jan 06 2001 - 09:57:50 PST

SrImathE GopAladEsika MahAdEsikAya Namah:
>
>Dearest Srivaishnvas,
Please accept adiyEn’s dhaNdavath praNAmams at your feet
`I am Ranganathan from BOMBAY with great Bhakti joined this group to learn 
lot on our Vaishnava sampradhayam. My father Shri Sundararaja IyEngar from 
Thirukannamangai is preparing Notes for Samskarams which is done in 
Manipravalam ( Sanskrit & Tamil).
He has indicated addl Guruparampara to what Shri Madhavakkanan has 
contributed in his article. I have great honour in intimating the same which 
could be confirmed by this bhakti group.
The lineage is:
>Sriman Narayanan.
>Sri Mahalakshmi(periyapratiyar)
>Sri VishvaksEnar (sEnai nAthan- commander in chief)
>Sri SaTakOpar (nammAzhwAr)
>Sri nAthamuni
>Sri puNdarIkAkshar (uyyakkoNdAr)
>Sri rAmamisrar (maNakkAl nambhi)
>Sri yAmunAchAryar (ALavandhAr)
>Sri mahApUrNar (Periya nambhi)
>Sri rAmAnujar (udayavar- EmperumAnAr- yathirAjar)
>Sri kidambi Achan (rahasyam),Sri Thirukuraiipiran, Sri Embar
          (Sri Bhashyam Bhaghavat vishayam)
Sri Engal Alwar
Sri Nadaadhur Ammal
Sri Appullar,Ganikasa Ammal
Sri Desikan
Sri Varadhavishnu
Sri Ahobila Vathsalyar,BrimhaTantraSwathantrar(parakalamadam),Adivan
        Sadakopa Yathindrar(Ahobila Madam- 45th pattam)
Sri Upanishad Bhshyakarar
sri Sakshad swami
Sri Thirukudandhai swami
Sri Vazhuthur Andavan
Sri Thiruthuraipundi Andavan, Andikattu Swami, Navalpakkam Swami
Sri Periya Andavan
Sri Chinna Andavan, Kedandapatti Swami, Velliyanallur Swami,
         Garudapuram Swami, Tiruvahindharapuram Swami
Sri Kaadamthethi Andavan, Tirupati Swami, Paundaripuram Swami
Sri Therezhundhur Andavan, Kozhiyalam Swami, Manargudi Swami
Sri Aakur Andavan, Uttamoor Swami, Venathankarai Swami
Sri Thenperai Andavan, Paravarakottai Swami
Sri Thirukudundai Andavan
Sri Mysore Andavan
Sri Mushnam Andavan

Please confirm that the above Guru Parampara is in order.

Ranganatha Daasan._________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.


--------------------------------------------------------------
      - SrImate rAmAnujAya namaH -
To Post a message, send it to:  bhakti-list@eGroups.com
Search archives at http://ramanuja.org/sv/bhakti/archives/index.html#SEARCH
Manage your subscription at http://www.egroups.com/mygroups