You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : January 2000

important dates for Sri Vaishnavas in 2000

From: Veknkatesh Elayavalli (vke_at_cypress.com)
Date: Thu Jan 20 2000 - 19:57:48 PST

Dear Members

Following is a preliminary list of important dates for Sri Vaishnavas in
2000

Jan

04 - thondaripodiyar TN
14 - Bhogi (Andal) Tirukkalyaanam
15 - Pongal
16 - Kanu
    Parvettai
20 - Embar TN
21 - Thai poosam
    Kanchi Thaayaar Theppam 1
22 - Kanchi Thaayaar Theppam 2
23 - Kanchi Thaayaar Theppam 3
26 - Koorathazhvan TN

Feb

05 - Kanchi: VanayOjanam
12 - Rathasapthi
14 - Kanchi: thenneri theppam
17 - Kulasekara Azhvar TN
    TVKeni: Ranganathar Thaayaar Tirukkalyanam
19 - Maasi mkham, Kanchi RajakuLam theppam

March

03 - Manavaala maamunigal tiruvayathyayanam
05 - TVKeni: Sri parthasarathy theppam 1
06 - TVKeni: Sri parthasarathy theppam 2
07 - TVKeni: Sri parthasarathy theppam 3
08 - TVKeni: Sri Azhakhiya singartheppam
09 - TVKeni: Sri Ranganathar theppam
10 - TVKeni: Sri Ramar theppam
11 - TVKeni: Sri Varadar theppam
12 - TVKeni: Sri parthasarathy thavanOthsavam
13 - Tirukkacchi nambigal TN
14 - Srirangam: Jiyar puram
15 - Srirangam: Garuda Sevai
16 - TVKeni: pallava utsavam
    Melkote: Vairamudi Sevai
20 - Pangui Uththiram
21 - TVKeni: Varathar thavana utsavam
22 - Sriranga: ALum pallakku
23 - TVKeni: Azhakiya singar thavan utsavam
27 - TVKeni: Thaayaar thavana utsavam

April

04 - Kanchi: Udaiyar paLaiyam
05 - Ugathi
    Srirangam: Periya perumal TN
07 - TVKeni: Sri ramar Garuda Sevai
12 - Sriperumpudur: Sri Sampath kumarar Vaibhavam
13 - Srirama Navami
17 - Kanchi thiruvavatharam
18 - Madurakavigal TN
    Ananthaazhvaan TN
19 - TVKeni: Sri parthasarathy BrahmOthsavam
21 - TVKeni: Sri parhasarathy Garuda Sevai
24 - Srirangam: Viruppan thirunaaL
25 - TVKeni: Sri parthasarathy thiruththEr
27 - TVKeni: Sri parthasarathy theertha vaari
28 - TVKeni: Sri parthasarathy thvaathasa aaraathanam
29 - TVKeni: Udayavar Utsavam
    TVKeni: Sri parthasarathy vidaayaRRi

May

01 - Varaha jayanthi
02 - Srirangam: ThEr
04 - Udaiyavar VeLLai saaththuppadi
08 - Udayavar TN
09 - Mudali aandaan TN
12 - KOyil Srirama navami
15 - Kanchi: Azhvaar thirunaaL
16 - Kanchi: BrahmOthsavam
18 - Kanchi: Varadar Garuda Sevai
22 - Kanchi: Varadar thiruth thEr
24 - Kanchi: theerththavaari
25 - Kanchi: thvaathasa aaraathanam
28 - Kanchi: pushpapallakku

June

04 - TVKeni: sri parthasarathy vasanthOthsavam
10 - TVKeni: Sri parthasarathy vasantha saaRRu
11 - TVKeni: Azhakiyasingar brahmOthsavam
14 - TVKeni: Azhakiyasingar garuda sevai
18 - TVKeni: Azhakiyasingar thiruththEr
20 - TVKeni: Azhakiyasingar theerththavaari
21 - TVKeni: Azhakiyasingar thvaathasa aaraathanam
24 - TVKeni: Azhakiyasingar vidayaRRi saRRu
26 - TVKeni: thaayaar vasantha uthsavam 1
27 - TVKeni: thaayaar vasantha uthsavam 2
28 - TVKeni: thaayaar vasantha uthsavam 3

July

02 - TVKeni: Sri Parthasarathy KOdai utsavam
08 - TVKeni: Sri parthasarathy kOdai utsavam SaRRu
09 - Tiruvazhi aazhvaan TN
10 - Periya aazhvaar TN
    Vadakku thiruveedip pillai TN
12 - NaathamunigaL TN
13 - Srirangam: jYeshtaabishEkam
14 - Srirangam: thirup paavaadai
24 - thiruvaadi pooram utsavam
31 - Prathivaathi Bhayangaram Annan TN

August

02 - Andaal TN (thiruvaadip pooram)
13 - Alavandaar TN
14 - Gajendira mOksham
    Rig Veda Upaakarma
15 - Yajur Veda Upaakarma
    gaayathri japam
16 - TVKeni: thirup paavaadai uthsavam
19 - Sri Ranganathar jyEshtaabishEkam
23 - Sri Jayanthi
    Periya vaachchaan pillai
26 - Sri ramar jyEshtaabishEkam

September

02 - Sama Veda Upaakarma
03 - Azhakiyasingar jyEshtaabishEkam
07 - TVKeni: pavithrOthsavam
14 - TVKeni: pavithrOthsavam SaRRu
22 - Vanamamalai Jeeyar TN
29 - Navarathri
30 - Thirumalai: BrahmOthsavam

October

04 - Thirumalai: Garuda sevai
06 - Thirumalai: Thiruth thEr
07 - Sarasvathipooja
08 - Vijayadasami
    Swami Desikar TN
23 - TVKeni: Manavaala maamuni Utsavam (start)
26 - Deepaavali
28 - TVKeni: Annakooda utsavam

November

01 - Manavaala maamunigal saaRRumaRai (TN)
02 - Senai mudaliyaar TN
04 - Poykai aazhvaar TN
    Pillai Lokacharyar TN
05 - Boothath aazhvaar TN
06 - Pey aazhvaar TN

December

09 - Arulaalap perumaal emberumaanar TN
10 - Thirumangai aazhvaar TN
    Nampillai TN
11 - thirup paan aazhvaar TN
    thirukkaarthikai
24 - thondaradip podi aazhvaar
27 - pakal paththu utsavam (start)


Adien

Venkatesh Elayavalli