You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : February 1998

manobodha - 4

From: Shree (shree_at_USA.NET)
Date: Thu Feb 26 1998 - 18:55:19 PST

%shloka
##
mano vaasanaa.n duHkhadaa.n sa.ntyajaashu
manaH sarvadaa paapabuddhi.n jahiihi |
mano maa tyajaa.aGYaanato dharmamaargaM 
manastishhTha satsaarabhuute vichaare || 4||
##
%verse
##
manaa vaasanaa dushhTa kaamaa na ye re .
manaa sarvathaa paapabuddhii nako re ..
manaa sarvathaa niiti soDuu.n nako ho .
manaa a.ntarii.n saara viichaara raaho .. 4..
##
%meaning
##manaa...re ## = Oh, my Mind!; 
##vaasanaa ## = desires; 
##dushhTa ## = evil; 
##kaamaa ## = benefit; 
##na ## = not; 
##ye ## = come to be.
##sarvathaa ## = wholly; 
##paapabuddhii ## = sinful thoughts; 
##nako ## = want not.
##niiti ## = moral conduct; 
##soDuu.n ## = abandon
##a.ntarii.n ## = in the heart; 
##saara ## = truth-essence;
##viichaara ## = thoughts; 
##raaho ## = abide.

%versemeanings
Oh, my Mind! evil desires will yield you no benefit;
Oh, my Mind! sinful thoughts wholly abandon;
Oh, my Mind! moral character never cast aside;
Oh, my Mind! may in your innermost heart abide thoughts of the essence of
Existence! .. 4..


-- 
Regards,
Shree
-----------------------------------------------------------
email:    shree@usa.net
satsangh: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/8891/
bhajans:  http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4637/