You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : February 1998

Request : mukundamAlA text/translation

From: Shree (shree_at_usa.net)
Date: Thu Feb 05 1998 - 06:52:27 PST

> From: Badari Devalla <badari@cs.tamu.edu>
> Subject: Request : mukundamAlA text/translation
> Date: Mon, 26 Jan 1998 13:22:05 -0600 (CST)
>
> Howdy !
> I am looking for the text and an english translation for kulasekara alwar's
> mukundamAlA. What a fantastic piece of work !
> 

namaskaar,

Here is the text as per ITRANS 5.1 Transliteration scheme - given at end of post
for reference. 
If you want to see the devanaagarii version and have a postscript viewer, I can
send the .ps file. 

vande mukundamaravindadalAyatAkshaM
    kundendushaN^khadashanaM shishugopaveSham .
indrAdidevagaNavanditapAdapIThaM
    vR^indAvanAlayamahaM vasudevasUnum .. 1..

shrIvallabheti varadeti dayApareti
    bhaktapriyeti bhavaluNThanakovideti
nAtheti nAgashayaneti jagannivAse
    tyAlApanaM pratipadaM kuru me mukunda .. 2..

jayatu jayatu devo devakInandano.ayaM
    jayatu jayatu kR^iShNo vR^iShNiva.nshapradIpaH .
jayatu jayatu meghashyAmalaH komalAN^go
    jayatu jayatu pR^ithvIbhAranAsho mukundaH .. 3..

mukunda mUrdhnA praNipatya yAche
    bhavantamekAntamiyantamartham .
avismR^itistvachcharaNAravinde
    bhave bhave me.astu bhavatprasAdAt .. 4..

nAhaM vande tava charaNayordvandvamadvandvahetoH .
    kumbhIpAkaM gurumapi hare nArakaM nApinetum
ramyAM rAmAM mR^idutanulatAM nandane nApi rantuM
    bhAve bhAve hR^idayabhavane bhAvayeyaM bhavantam .. 5..

nAsthA dharme na vasunichaye naiva kAmopabhoge
    yadyad.hbhavyaM bhavatu bhagavan pUrvakarmAnurUpam .
etatprArthyaM mama bahumataM janmajanmAntare.api
    tvatpAdAmbhoruhayugagatA nishchalA bhaktirastu .. 6..

divi vA bhuvi vA mamAstu vAso
    narake vA narakAntaka prakAmam .
avadhIritashAradAravindau
    charaNau te maraNe.api chintayAni .. 7..

kR^iShNa tvadIyapadapaN^kajapaJNjarAnta\-
    radyaiva me vishatu mAnasarAjaha.nsaH .
prANaprayANasamaye kaphavAtapittaiH
    kaNThavarodhanavidhau smaraNaM kutaste .. 8..

chintayAmi harimeva santataM
    mandamandahasitAnanAmbujam .
nandagopatanayaM parAtparaM
    nAradAdimunivR^indavanditam .. 9..

sarasijanayane sashaN^khachakre
    murabhidi mA viramasva chitta rantum .
sukhakaramaparaM na jAtu jAne
    haricharaNasmaraNAmR^itena tulyam .. 10..

mAbhIrmandamano vichintya bahudhA yAmIshchiraM yAtanAH
    nAmI naH prabhavanti pAparipavaH svAmI nanu shrIdharaH .
AlasyaM vyapanIya bhaktisulabhaM dhyAyasva nArAyaNaM
    lokasya vyasanApanodanakaro dAsasya kiM na kshamaH .. 11..

bhavajaladhigatAnAM dvandvavAtAhatAnAM
     sutaduhitR^ikalatratrANabhArArditAnAm .
viShamaviShayatoye majjatAmaplavAnAM
    bhavatu sharaNameko viShNupoto narANAm .. 12..

bhavajaladhimagAdhaM dustaraM nistareyaM
    kathamahamiti cheto mA sma gAH kAtaratvam .
sarasijadR^ishi deve tAvakI bhaktirekA
    narakabhidi niShaNNA tArayiShyatyavaShyam .. 13..

tR^iShNAtoye madanapavanod.hdhUtamohormimAle
    dArAvarte tanayasahajagrAhasaN^ghAkule cha .
sa.nsArAkhye mahati jaladhau majjatAM nastridhAman
    pAdAmbhoje varada bhavato bhaktinAvaM prayachCha .. 14..

mA drAkshaM kshINapuNyAn kshaNamapi bhavato bhaktihInAn padAbje
    mA shrauShaM shrAvyabandhaM tava charitamapAsyAnyadAkhyAnajAtam .
mA smArShaM mAdhava tvAmapi bhuvanapate chetasApahanuvAnAn
    mA bhUvaM tvatsaparyAvyatikararahito janmajanmAntare.api .. 15..

vAtsalyAdabhayapradAnasamayAdArtArtinirvApaNAt
    audAryAdaghashoShaNAdagaNita shreyaH padaprApaNAt .
sevyaH shrIpatireka eva satataM santyatra ShaTsAkShiNaH
    prahlAdashcha vibhIShaNashcha karirAT pAJNchAlyahalyA dhruvaH .. 16..

jihve kIrtaya keshavaM muraripuM cheto bhaja shrIdharaM
    pANidvandva samarchayAchyutakathAshshrotradvaya tvaM shruNu .
kR^iShNaM lokaya lochanadvaya harergachchhAN^ghri yugmAlayaM
    jighra ghrANa mukundapAdatulasIM mUrdhan namAdhokShajam .. 17..

he lokAshshrR^iNuta prasUtimaraNavyAdheshchvikitsAmimAM
    yogaGYAssamudAharanti munayo yAM yAGYavalkyAdayaH .
antarjyotirameyamekamamR^itaM kR^iShNAkhyamApIyatAM
    tatpItaM paramauShadhaM vitanute nirvANamaatyantikam .. 18..

he martyAH paramaM hitaM shrR^iNuta vo vakShyAmi sa.nkShepataH
    sa.nsArArNavamApadUrmibahulaM samyakpravishya sthitAH .
nAnAGYAnamapAsya chetasi namonArAyaNAyetyamuM
    mantraM sapraNavaM praNAmasahitaM prAvartayadhvaM muhuH .. 19..

pR^ithvI reNuraNuH payA.nsi kaNikA phalgusphuliN^golaghuH
    tejo nishvasanaM maruttanutaraM randhraM susUkShmaM nabhaH .
kShudrA rudrapitAmahaprabhR^itayaH kITAssamastAssurAH .
    dR^iShTe yatra sa tAvako vijayate bhUmAvadhUtAvadhiH .. 20..

baddhenAJNjalinA natena shirasA gAtraissaromodgamaiH
    kaNThena svaragad.hgadena nayanenod.hgIrNavAShpAmbunA .
nityaM tvachcharaNAravindayugaladhyAnAmrutAsvAdinAm
    asmAkaM sarasIruhAkSha satataM saMpadyatAM jIvitam .. 21..

he gopAlaka he kR^ipAjalanidhe he sindhukanyApate
    he ka.nsAntaka he gajendrakaruNApArINa he mAdhava .
he rAmAnuja he jagattrayaguro he puNDarIkAkSha mAM
    he gopIjananAtha pAlaya paraM jAnAmi na tvAM vinA .. 22..

bhaktApAyabhujaN^gagAruDamaNistrailokyarakShAmaNiH
    gopIlochanachAtakAmbudamaNissaundaryamudrAmaNiH .
yaH kAntAmaNirukmiNIghanakuchadva.ndvaikabhUShAmaNiH
    shreyo devashikhAmaNirdishatu no gopAlachUDAmaNiH .. 23..

shatruchChedaikamantraM sakalamupaniShad vAkyasampUjyamantraM
    sa.nsArottAramantraM samupachitatamassaN^ghaniryANamantraM .
sarvaishvaryaikamantraM vyasanabhujaga\-sa.ndaShThasantrANamantraM
    jihve shrIkR^iShNamantraM japa japa satataM janmasAphalyamantram ..
24..

vyAmohaprashamauShadhaM munimanovR^ittipravR^ittyauShadhaM
    daityendrArtikarauShadhaM tribhuvanIsajjIvanaikauShadham .
bhaktAtyantahitauShadhaM bhavabhayapradhva.nsanaikauShadhaM
    shreyaHprAptikarauShadhaM pibamanashshrIkR^iShNadivyauShadham .. 25..

AmnAyAbhsanAnyaraNyaruditaM vedavratAnyanvahaM
    medashChedaphalAni pUrtavidhayassarve hutaM bhasmani .
tIrthAnAmavagAhanAni cha gajasnAna.n vinA yatpada
    dvandvAmbhoruhasa.nsmR^itirvijayate devasya nArAyaNaH .. 26..

shrImannAma prochya nArAyaNAkhyaM
    ke na prApurvAJNchhitaM pApino.api .
hA naH pUrvaM vAkpravR^ittA na tasmin
    tena prAptaM garbhavAsAdiduHkham .. 27..

maJNjanmanaH phalamidaM madhukaiThabhAre
    matprArthanIya madanugraha eSha eva .
tvad.hbhR^ityabhR^ityaparichArakabhR^ityabhR^itya\-
    bhR^ityasyabhR^itya iti mAM smara lokanAtha .. 28..

nAthe naH puruShottame trijagatAmekAdhipe chetasA
    sevye svasya padasya dAtari sure nArAyaNe tiShThati .
yaM kaJNchitpuruShAdhamaM katipayagrAmeshamalpArthadaM
    sevAyai mR^igayAmahe naraM aho mUDhA varAkA vayam .. 29..

madana parihara sthitiM madIye
    manasi mukundapadAravindadhAmni .
haranayanakR^ishAnunA kR^isho.asi
    smarasi na chakraparAkramaM murAreH .. 30..

tattvaM bruvANAni paraM parasmAt
    madhu ksharantIva satAM phalAni .
prAvartaya prAJNjalirasmi jihve
    nAmAni nArAyaNagocharANi .. 31..

idaM sharIraM pariNAmapeshalaM
    patatyavashyaM shrlathasandhi jarjaram .
kimauShadhaiH klishyasi mUDha durmate
    nirAmayaM kR^iShNarasAyanaM piba .. 32..

dArA vArAkaravarasutA te tanUjo viriJNchiH
    stotA vedastava suragaNo bhR^ityavargaH prasAdaH .
muktirmAyA jagadavikalaM tAvakI devakI te
    mAtA mitraM balaripusutastvayyavo.anyanna jAne .. 33..

kR^iShNo rakshatu no jagattrayaguruH kR^iShNaM namasyAmyahaM
    kR^iShNenAmarashatravo vinihatAH kR^iShNAya tasmai namaH .
kR^iShNAdeva samutthitaM jagadidaM kR^iShNasya dAso.asmyahaM
    kR^iShNetiShThati sarvametadakhilaM he kR^iShNa rakshasva mAm .. 34..

tattvaM prasIda bhagavan kuru mayyanAthe
    viShNo kR^ipAM paramakAruNikaH kila tvam .
sa.nsArasAgaranimagnamananta dIna\-
    muddhartumarhasi hare puruShottamo.asi .. 35..

namAmi nArAyaNapAdapaN^kajaM
    karomi nArAyaNapUjanaM sadA .
vadAmi nArAyaNanAma nirmalaM
    smarAmi nArAyaNatattvamavyayam .. 36..


ananta vaikuNTha mukunda kR^iShNa
    govinda dAmodara mAdhaveti .
vaktuM samartho.api na vakti kashchit
    aho janAnAM vyasanAbhimukhyam .. 37..

kAyena vAchA manasendriyairvA
    buddhyAtmanA vA prakR^iteH svabhAvAt .
karomi yadyat sakalaM parasmai
    nArAyaNAyeti samarpayAmi .. 38..

kshIrasAgarataraN^gashIkarA\-
    sAratArakitachArumUrtaye .
bhogibhogashayanIyashAyine
    mAdhavAya madhuvidviShe namaH .. 39..

ayAchyamakreyamayAtayAma\-
    mapAchyamakshayyamadurbharaM me .
astyeva pAtheyamitaH prayANe 
    shrIkR^iShNanAmAmR^itabhAgadheyam .. 40..

yasya priyau shrutadharau kavilokavIrau
    mitredvijanmavarapArashavAvabhUtAm .
tenAmbujAksha charaNAmbujaShaTpadena
    rAGYA kR^itA kR^itiriyaM kulashekhareNa .. 41..

---------
Vowels (dependent and independent):
-------
a   aa / A  i   ii / I   u    uu / U 
R^i  R^I    L^i  L^I
e   ai    o   au     aM   aH

Consonants:
----------- 
k   kh   g   gh   ~N
ch  Ch   j   jh   ~n
T   Th   D   Dh   N
t   th   d   dh   n
p   ph   b   bh   m

y   r   l   v / w
sh  Sh   s   h   L
x / kSh   GY / j~n / dny   shr

-- 
Regards,
Shree
-----------------------------------------------------------
email:  shree@usa.net
satsangh: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/8891/
bhajans: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4637/