You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : December 1997

thiruppaan aazhvaar

From: Thirumalai Anandanpillai (tananda_at_uswest.com)
Date: Tue Dec 16 1997 - 22:32:36 PST

dear bhaagavathaas,
    As I saw Sri. Bhuvarahachaariaar;s posting on thiruppaan aazvaar,
I thought I will post the relevant paasuram from upadEsa rattinamaalai
of maNavaaLA maamunigaL.

kaarththikaiyu rOhiNi naaL kaaNmininRu kaasiniyeer
vaauththa pugazhp paaNar vandhudhippaal - aaththiyarkaL
anbudanEthaan amalanaadhipiraan kaRRathaRpin
nankudanE koNdaadum naaL.


Aazhvaar emperumaanaar jeeyar thiruvadigaLE saRanam,
Thirumalai Anandanpillai Varadhan