You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : December 1997

need meaning : maanasika aaraadhanam

From: Ram Gopalaswamy (tg_at_etsd.ml.com)
Date: Mon Dec 15 1997 - 07:08:23 PST

Could scholarly members kindly help parse & understand word-by-word
meaning of the following maanasika aaraadhana shlokas ?kuurmaadiin divya lokam tadanu maNimayam maNTapam tatra sheshham
 tasmin dharmaadi piiTham tadupari kamalam caamaragraahiNiishca |
vishhNum devii: vibhuushhaayudhagaNamuragam paaduke vainateyam
 senesham dvaarapaalaan kumuda mukha gaNaan vishhNu bhaktaan prapadye||


aaraadhayaami hrdi keshavamaatmagehe 
   maayaapure hrdaya pankaja sannivishhTam |
shraddhaanadiivimalacittajalaabhishhekai: 
 nityam samaadhikusumai: apunarbhavaaya ||


sauvarNe sthaalivarye maNigaNakhacite goghrtaaktaan supakvaan
  bhakshhyaan bhojyaan ca lehyaan paramamatha 
   havi: coshhyamannam nidhaaya |
naanaashaakairupetam sadadhi madhughrtam kshhiirapaaniiya yuktam 
 taambuulam caatmanEsmai  pratidivasam aham maanasam kalpayaami ||


bhagavaan puNDariikaakshha hrdyaagam tu mayaa krtam |
 aatmsaat kuru devesha baahyaistvaam samyagarcaye ||source
------

vaishhNava dinacarya, 
compiler : shhrii ra~ngam M.S. Raaja Gopaalaacaarya
publisher : vishishhTaadvaita pracaariNii sabhaa, 
      shrii deshika vidyaa bhavanam, Chennai.