You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : December 1996

Vadavarayai ...

From: kannan (kannan_at_earthlink.net)
Date: Sun Dec 22 1996 - 00:41:20 PST

As far as I know I have presented the song according to the request of
Mr.Sriram.
Please forgive me for any mistakes if present.

Geetha Kannan.


Vadavaraiai matththakki vasugiyai naaNaakki
KadalvaNNan pandorunaaL kadalvayiru kalakkinayee
Kalakkiyakai Yasodayar thadakkayirral kattundu
Malarkkamala thumbiyaai mayamo marukkaithe

Thirandamarar thoZuthetrum Thirumalin senkamala
Erandadiyal mooulagum irultheera nadanthanaye
Nadandha adi panjavarkku thoothaaga nadantha adi
Madangalai maarattaai maayamoo  marukkaithe

Mooulagum eeradiyal murainiramba vagai mudiya 
Thaviya sevadi serppa thambiyodum kaan pontha
Sorvalarum pormudiya thollilangai kettazhitha
Sevagan seer kelatha seviyenna seviye
Thirumaalseer kelatha seviyenna seviye

Periyavanai Maayavanai perulagammellam
Virikamala thumbiyudai viNNavanaikkandu 
Thiruvadiyum kaiyum kanivaayum seiyya
Kariyavanaik kaNNatha kaNNenna kaNNee

KaNNimaithu kaNNbaartham kaNNenna kaNNee

Madanthaalum nenjathu thanjanar vanjam
Nadanthanai ethuvarpal natrisaiyum potra
ThodarntharaNam muzhanga panjavarkku thoothu
Nadanthanai ethatha naavenna naavee
NarayaNaa enna naavenna naave
NarayaNaa enna naavenna naave