You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : December 1995

Text: OraaNvazhi aachaariyargaL vaazhi thirun^aamam

From: Venkatesh Elayavalli/DCOM (vke_at_cypress.com)
Date: Mon Dec 18 1995 - 17:52:23 PST

Dear Prapatti Members,

The following the complete text of the aachaariyargaL
vaazhi thirun^aamam. Please discard my earlier post on the
same subject due to some errors in Tamil to English
compilation.

Many thanks to Dileepan for his help in proofreading the
text.

-Venkatesh Elayavallisri:
OraaNvazhi aachaariyargaL vaazhi thirun^aamam

    sri periyaperumaaL
thirumagaLum maNmagaLum siRakkavanthOn vaazhiyE
    seyyavidaiththaaymagaLaar sEvippOn vaazhiyE
iruvisumpilveeRRirukku mimaiyavar_kOn vaazhiyE
    idar_kadiyap paaRkadalai yeythinaan vazhiyE
ariyathayarathanmaganaa yavathariththaan vaazhiyE
    anthariyaa miththuvamu maayinaan vaazhiyE
perukivarum ponnin^adup pin_thuinRaan vaazhiyE
    periyaperumaa LengaLpiraa NnadigaL vaazhiyE.


    sri periyapiraattiyar
pangayappU viRpiRantha paavai nallaaL vaazhiyE
    panguniyil uththaran^aaL paaruthiththaaL vaazhiyE
mangaiyar_kaL thilagamena vantha selvi vaazhiyE
    maalarangar maNimaarbai mannumavaL vaazhiyE
EngaLezhiRchEnaimannark kithamuraiththaaL vaazhiyE
    irupaththaNY sutporuLmaa liyampumavaL vaazhiyE
sengamalach seyyarangam sezhikkavanthaaL vaazhiyE
    sEEraranga naayakiyaar thiruvadigaL vaazhiyE.

    sri sEnai mudhaliyar
OnguthulaappUraadath thuthiththaselvan vaazhiyE
    ondodiyaaL suuthravathiuRai maar_pan vaazhiyE
eengulagil sadagOpaR kithamuraiththaan vaazhiyE
    ezhiRpirambinsengOlai yEnthumavan vaazhiyE
paangudanmuppaththumuuvar paNiyumavan vaazhiyE
    pangayaththaaL thiruvadiyaip paRRinaan vaazhiyE
thEngupugazhararangaraiyE sinthai seyvOn vaazhiyE
    sEnaiyarkOn sengamalath thiruvadigaL vaazhiyE.

    sri nammaazhvaar
mEthiniyil vaigaasi visaagaththOn vaazhiyE
    vEthaththai senthamizhaal viriththuraiththaan vaazhiyE
aathiguruvaayp puviyilavathariththOn vaazhiyE
    anavarathaNY sEnaiyarkO NnadithOzhuvOn vaazhiyE
naathanukku naalaayiram uraiththaan vaazhiyE
    nan madhurakavivaNangum naaveeRan vaazhiyE
maathavanpoR paadhugaiyaay vaLarntharuLvOn vaazhiyE
    migazhmaaRan satakOpan vaiyagaththil vaazhiyE.

    sriman nathamunigaL
aanithani lanudaththi lavathariththaan vaazhiyE
    aaLavanthaark kupadhEsamaruLivaiththaan vaazhiyE
paanutheRkiRkaNdavan soRpalavuraiththaan vaazhiyE
    paraangusanaar soRpirabandham parinthukaRRaan vaaziyE
gaanamuRath thaaLaththiR kandisaiththaan vaazhiyE
    karunaiyinaal upadhEsak kathiyaLiththaan vaazhiyE
naanilaththiR guruvaraiyai naattinaan vaazhiyE
    nalanthigazhum nathamuni naRpathangaL vaazhiyE.

    sri uyyak koNdaar
vaalaveyyOn thanaivenRa vadivazhagan vaazhiyE
    maalmaNakkaalnambithozhum malappathaththOn vaazhiyE
seelamigun^aathamuni seeruraippOn vaazhiyE
    siththiraiyil kaarththigain^aaL siRakkavanthOn vaazhiyE
naaliraNdu maiyaindhum namakkuraiththaan vaazhiyE
    naalettinutporuLai nadaththinaan vaazhiyE
maalaranga maNavaaLar vaLamuraippOn vazhiyE
    vaiyamuyyak koNdavar_thaaL vaiyagaththil vaazhiyE.

    sri maNakkaal nambi
dhEsamuyyak koNdavar_thaaL sennivaippOn vaazhiyE
    thennarangar seeraruLaich chErnthiruppOn vaazhiyE
thaasarathi thirun^aamam thazhaikkavanthOn vaazhiyE
    thamizhn^aatha muniyukappaith thaabiththaan vaazhiyE
nEsamudanaariyanai niyamiththaan vaazhiyE
    neeNilaththil pathinmargalai niRuththinaan vaazhiyE
maasimagan^ thanilviLanga vanthuthiththaan vaazhiyE
    maalmaNakkal nambi padham vaiyagaththil vaazhiyE.

    sri aaLavandhaar
machchaNiyum mathiLarangam vaazhviththaan vaazhiyE
    maRain^aan_gu mOruruvil makizhnthukaRRaan vaazhiyE
pachchaiyitta raamarpadham pagarumavan vaazhiyE
    paadiyaththO NneedERap paarvaicheydhOn vaazhiyE
kachchin^agar maayaniru kazhalpaNinthOn vaazhiyE
    kadaga vuththaraadaththuk kaaluthiththaan vaazhiyE
achchamaRa manamagizhchchi yaNainthittaan vaazhiyE
    aaLavandhaar thaaLiNaika Lanavaratham vaazhiyE.

    sri periya nambigaL
ambuviyil pathinmargalai yaaynthuraippOn vaazhiyE
    aaLavandhaar thaaLiNaiyai yadainthuynthOn vaazhiyE
umbar_thozhu marangkEsark kugappudaiyOn vaazhiyE
    Onguthanuk kEttaithanil uthiththa piraan vaazhiyE
vambavazhthaar varatharurai vaazhiseythaan vaazhiyE
    maaRanErn^ambikku vaazhvaLiththaan vaazhiyE
emperumaanaarmunivark kithamuraiththaan vaazhiyE
    Ezhil periyan^ambi saraNinithoozhi vaazhiyE.

    sri thirukkachchi nambigaL
maruvaaru thirumalli vaazhavanthOn vaazhiyE
    maasi mirugaseeridaththil vanthuthiththaan vaazhiyE
aruLaaLarudan mozhisol lathisayaththOn vaazhiyE
    aaRumozhi poothoorark kaLiththapiraan vaazhiyE
thiruvaalavattamseythu sEvippOn vaazhiyE
    dhEvaraasaattagaththaich chembumavan vaazhiyE
theruLaaru maaLavanthaar thiruvadiyOn vaazhiyE
    thirukkachchi nambiyiru thiruvadigaL vaazhiyE.

    sri emperumaanar
aththigiri yaruLaaLa radipaNinthOn vaazhiyE
    arutkachchi nambiyurai yaaRupeRROn vaazhiyE
paththiyudan padiyaththaip pagarnthittaan vaazhiyE
    pathinmargalai yutporuLaip parinthukaRRaan vaazhiyE
suththamagizhmaaRanadi thozhudhuynthOn vaazhiyE
    tholperiyan^ambicharaN thOnRinaan vaazhiyE
siththirayi laathirain^aaL siRakkavanthOn vaazhiyE
    seer perumbuuthuur munivan thiruvadigaL vaazhiyE.

endisaiyeN NiLaiyaazhvaar rethiraasan vaazhiyE
    ezhubaththu naalvarukku meNNaan_guraiththaan vaazhiyE
paNdaimaRaiyaith therintha paadiyaththOn vaazhiyE
    parakaalanadiyiNaiyaip paravumavan vaazhiyE
thaNdamizhnool nammaazhvaar saraNaanaan vaazhiyE
    tharaNiyum viNNulagum thanudaiyOn vaazhiyE
thoNdiraisoozhpoothoo remperumaanaar vaazhiyE
    siththiraiyiR seyyathiruvaathiraiyOn vaazhiyE.

    sri vERu
seeraarumethiraasar thiruvadigaL vaazhi
    thiruvaraiyiRsaaththiya senthuvaraadai vaazhi
Eraarum seyyavadi veppozhuthum vaazhi
    ilangiya mun^n^oolvaazhiyiNaith thOLgaL vaazhi
sOraatha thuyyaseyya mugachchOthi vaazhi
    thuumuRuvalvaazhi thuNaimalarkkaNgaL vaazhi
eeraaRu thirun^aamamaNinthavezhil vaazhi
    inithiruppOdezhil NYaanamuththirai vaazhiyE.

aRusamayach chediyathanai yadiyaRuththaan vaazhiyE
    adarnthu varum kuthittigaLai yaRaththuRanthaan vaazhiyE
seRugaliyaich siRithumaRath theerthuvittaan vaazhiyE
    thennarangar selvam muRRum thiruththivaiththaan vaazhiyE
maRaiyathanil poruLanaiththum vaaymozhinthaan vaazhiyE
    maaRanuraiseytha thamizhmaRai vaLarththOn vaazhiyE
aRamigu naRperumbuuthuu ravathariththaan vaazhiyE
    azhagaarumethiraasar adiyiNaigaL vaazhiyE.

sankarapaaRkara yaadhavabaattap pirabaakarar thangaLmadham
    saayvuRavaathiyar maaykuvarenRu sathumaRai vaazhnthidun^aaL
venkaliyinkini veeRun^amakkilaiyenRu migaththaLarn^aaL
    mEthinin^ancumai yaaRumenaththuyarvittu viLangiyan^aaL
mangaiyaraaLi paraankusamunnavar vaazhvumuLaiththidun^aaL
    manniyathennarangaapurimaamalai maRRumuvanthidun^aaL
sengayalvaavigaL suuzhvayalnaaLum siRntha perumpuuthuurch
    seemaaniLaiyaazhvaar vantharuLiyan^aaL thiruvathirain^aaLE.

    sri kooraththaazhvar
seeraarun^ thiruppathigaL siRakkavanthOn vaazhiyE
    thennarangar seeraruLaich chErumavan vaazhiyE
paaraaru methiraasar padhampaNinthOn vaazhiyE
    paadiyaththinutporuLaip pagarumavan vaazhiyE
naaraayaNansamayam naattinaan vaazhiyE
    naalooraan_thanakku muththin^alkinaan vaazhiyE
Eraarun^ thaiyilaththath thinguvanthaan vaazhiyE
    Ezhilkooraththaazhvaan_than NniNaiyadigaL vaazhiyE.

    sri muthaliyaaNdaan
aththigiri yaruLaaLa radipa NinthOn vaazhiyE
    arutpachchaivaaraNaththi lavathariththaan vaazhiyE
chiththiraiyiR punar_poosam siRakkavanthOn vaazhiyE
    seepaadiya meedumuthal seerpeRuvOn vaazhiyE
uththamamaam vaathuula muyaravanthOn vaazhiyE
    oorthirunthach seer_patha moonRinaan vaazhiyE
muththiraiyum sengOlum mudipeRuvOn vaazhiyE
    muthaliyaaNdaanpoRpathangaLuzhithoRum vaazhiyE.

    sri thiruvarangaththamudhanaar
EnthaathaikoorEsa riNayadiyOn vaazhiyE
    EzhilmoongiRkudi viLanga vinguvanthOn vaazhiyE
nanthaamalethiraasar nalambugazhvOn vaazhiyE
    nammathurakavin^ilaiyai naNNinaan vaazhiyE
painthaama varangar_patham paRRinaan vaazhiyE
    panguniyi laththan^aaL paaruthiththOn vaazhiyE
anthaathi nooRRettu maruLinaan vaazhiyE
    aNiyarangath thamuthanaa radiyiNaigaL vaazhiyE.

    sri Embaar
poovaLarumthirumagaLaar polivuRROn vaazhiyE
    poyigaimuthalpathinmargalaip poruLuraippOn vaazhiyE
maavaLarum poothooraan malarpoosam vanthuthiththOn vaazhiyE
    magaraththiR punarpoosam vinthuthiththOn vaazhiyE
thEvumepporuLai padaikkath thirunthinaan vaazhiyE
    thirumalain^ambik kadimai seyyumavan vaazhiyE
paavaiyargaLkalaviyiruL pakalenRaan vaazhiyE
    pattarthozhu membaar poRpadhamiraNdum vaazhiyE.

    sri battar
thennarangarmainthanenach chiRakkavanthOn vaazhiyE
    thirun^edunthaaNdagapporuLaich cheppumavan vaazhiyE
annavayalpoothuura NnadipaNinthOn vaazhiyE
    anavaratha membaaruk kaatcheyvOn vaazhiyE
mannuthirukkooranaar vaLamuraippOn vaazhiyE
    vaigaasiyanudaththil vanthuthiththOn vaazhiyE
pannugalai naalvEthap payan_therivOn vaazhiyE
    paraasaranaam seerbattar paarulagil vaazhiyE.

    sri nanceeyar
theNdiraisoozh thiruvarangam sezhikkavanthOn vaazhiyE
    seemaathavanennum selvanaar vaazhiyE
paNdaimaRaith thamizhpporuLaip pagaravanthOn vaazhiyE
    panguniyi luththaran^aaL paaruthiththaan vaazhiyE
oNdodiyaaL kalavithannai yozhiththittaan vaazhiyE
    onpathinaayirapporuLai yOthumavan vaazhiyE
eNdisaiyum seer_patta riNaiyadiyOn vaazhiyE
    ezhilperugum nanceeya rinithoozhi vaazhiyE.

    sri nampiLLai
thEmaruvum sengamalath thiruththaaLgaL vaazhiyE
    thiruvaraiyil pattaadai sErmarungum vaazhiyE
thaamamaNi vadamaarvum purin^oolum vaazhiyE
    thaamaraikkai yiNaiyazhagum thadampuyamum vaazhiyE
paamaruvun^ thamizhvEtham payilpavaLam vaazhiyE
    paadiyaththin poruLthannaip pagarn^aavum vaazhiyE
naaman^uthal mathimugamum thirumudiyum vaazhiyE
    nampiLLai vadivazhakum naadORum vaazhiyE.

kaathaludan nanceeyar kazhalthozhuvOn vaazhiyE
    kaarththigaik kaarththigai yuthiththa kaliganRi vaazhiyE
pOthamuda Nnaazhvaar soRporuLuraippOn vaazhiyE
    poothooraan paadiyaththaip pugazhumavan vaazhiyE
maathakavaa levvuyirkkum vaazhvaLiththaan vaazhiyE
    mathiLarangarOlakkam vaLarththittaan vaazhiyE
naathamuni yaaLavanthaar nalampugazhvOn vaazhiyE
    nampiLLai thiruvadigaL naadORum vaazhiyE.

    sri vadakkuththiruveethippiLLai
aanithaniR sOthin^annaa Lavathariththaan vaazhiyE
    aazhvaargaL kalaipporuLai yaaynthuraippOn vaazhiyE
thaanugantha nampiLLai thaaLthozhuvOn vaazhiyE
    satakOpan thamizhkkeedu saaRRinaan vaazhiyE
naanilaththil paadiyaththai nadaththinaan vaazhiyE
    nallavulakaariyanai namakkaLiththaan vaazhiyE
eenamaRa vemaiyaaLu miRaivanaar vaazhiyE
    engaLvadaveethippiLLai yiNaiyadigaL vaazhiyE.

    sri piLLailOkachaaryaar
aththigiri yaruLaaLa ranumathiyOn vaazhiyE
    aippasiyil thiruvONath thavathariththaan vaazhiyE
muththin^eRi maRaiththamizhaal mozhintharuLvOn vaazhiyE
    moothariya maNavaaLan munputhiththaan vaazhiyE
niththiyam nampiLLaipatham nencilvaippOn vaazhiyE
    neeLvasanapoodaNaththaal niyamiththaan vaazhiyE
uththamamaam mudimbain^aga ruthiththavaLLal vaazhiyE
    ulagaariyanpathanga LoozhithoRum vaazhiyE.

    sri koorakulOththamathaasar
santhathamu maazhvaargaL thamizh vaLarththOn vaazhiyE
    thaaraNiyiR siRun^alloor thaanoodaiyOn vaazhiyE
enthaiyulagaariyanai yiRaincumavan vaazhiyE
    ilaguthulaa vaathiraiyi linguthiththOn vaazhiyE
inthavulagaththOrk kithamuraiththOn vaazhiyE
    ezhilvasanapoodaNaththuk kinimaiseythaan vaazhiyE
kunthin^agar sinthaikoNda selvanaar vaazhiyE
    koorakulOththamathaasar kuraikuzhalgaL vaazhiyE.

    sri thiruvaaymozhippiLLai
vaiyagameN satakOpan maRaivaLarththOn vaazhiyE
    vaigaasivisaagaththil vanthuthiththaan vaazhiyE
aiyanaruNmaarigalai yaaynthuraippOn vaazhiyE
    azhagaaru methiraasa radipaNivOn vaazhiyE
thuyyavulagaariyan_than thuNaippathaththOn vaazhiyE
    tholkurukaapuriyathanaith thulakkinaan vaazhiyE
theyvan^agar kunthithannilsiRakkavanthOn vaazhiyE
    thiruvaaymozhippiLLai thiruvadigaL vaazhiyE.

    sri maNavaaLamaamunigaL
ippuviyi larangEsark keedaLiththaan vaazhiyE
    ezhilthiruvaaymozhippiLLai yiNaiyadiyOn vaazhiyE
aippasiyil thirumoolath thavathariththaan vaazhiyE
    aravarachapperuncOthi yananthanenRum vaazhiyE
eppuviyum sreesaila mEththavanthOn vaazhiyE
    Eraaru methiraasa renavuthiththaan vaazhiyE
muppurinool maNivadamum mukkOlthariththaan vaazhiyE
    moothariya maNavaaLamaamunivan vaazhiyE.

    thirun^aaLpaattu
senthamizhvEthiyar sinthaitheLinthu siRnthu magizhnthidun^aaL
    seerulagaariyar seytharuL naRkalai thEsupolinthidun^aaL
manthamathippuvimaanidar_thangaLai vaaniluyarththidun^aaL
    maasaRuNYaaniyarsErethiraasar_tham vaazhvu muLaiththidun^aaL
kanthamalarppozhilsoozh gurukaathipan kalaigaL viLangidun^aaL
    kaaramarmEniyarangan^agarkiRai kaNgaL kaLiththidun^aaL
anthamilseermaNavaaLamunippara Nnavathaaramseythidun^aaL
    azhaguthigazhnthidu maippasiyil thirumoolamathenun^aaLE.


vaazhithirun^aamam sampoorNam