You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : December 2001

UpanyAsam Invitation

From: Anand K Karalapakkam (kgk_at_md2.vsnl.net.in)
Date: Tue Dec 25 2001 - 04:04:41 PST

SrI:
SrI LakshmI nRsimha ParabramhaNE namaH
SrImatE rAmAnujAya namaH
SrImatE nigamAnta mahAdESikAya namaH
SrI utthamUr vAtsya vIrarAghavArya mahAdESikAya namaH
SrI nArAyaNa yatIndra mahAdESikAya namaH

 namO nArAyaNa!

 Dear devotees,

 aDiyEn would like to inform you on the upanyAsams
 scheduled for me this month {mArgazhi}. Kindly treat this as an
 invitation {esp. for those at Chennai} and grace the upanyAsam.
 Thanks.

 1. "AzhwArgaLin Bhakti-Rasa Tatvam" : Hosted by
   SrI ViSishTAdvaita PrachArani Sabha, at SrI VEdAnta DESika
   Bhavanam, 27 Venkatesa Agraharam, Mylapore; Sun 30th Dec 2001,
   3:30 pm to 5:00 pm, in the august presence of
   SrI U.Ve. PerukkAraNai ChakravarthAchArya SwAmi.

 2. "ThiruppAvai - PAsurams 25,26,27" : At SrI UtthamUr SwAmi
   ThirumALigai, 7,Nathamuni St {Off North Usman Rd connecting
   GN Chetty Rd}, T.Nagar; Sun 6th Jan 2002, 3:15 pm to 4:45 pm.

 3. "ThirumAlai" : At UtthamUr SwAmi ThirumALigai, Tue 8th Jan 2002,
   5 pm to 6 pm, on the eve of "SwAti" thirunakshatram - the birth
   star of SrI UtthamUr SwAmi.

 aDiyEn rAmAnuja dAsan,
 KOmANDUr ELayavilli KaralapAkkam anantapadmanAbhan (Anand).


--------------------------------------------------------------
      - SrImate rAmAnujAya namaH -
To Post a message, send it to:  bhakti-list@yahoogroups.com
Archives: http://ramanuja.org/sv/bhakti/archives/
 

Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/