You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : August 1998

kaNNan piRandhAn!

From: V. Chandrasekaran (vcs_at_wipinfo.soft.net)
Date: Sat Aug 15 1998 - 00:46:44 PDT

Dear Bhagavathas,               Date: 08/15/98
  My namaskArams.

  paramAtmA took avathAram to save the jIvans. abhayam enRa 
alaRalaik kEttu maNNuyir kAkkap piRandhAn; 

    Om srIkrishNa parabrahmanE nama:

dEvargaL magizhndhanar, mahEsvaran pUritthAn,
pUvulagam sezhikkak kaNNan avadharitthAn!  (1)

sarvalOka rakshakan, dharmatthin kAvalan,
asurar kulam kedukkap puviyiR thOndRinAn!  (2) 

satthiyamE nitthiyam enRa punidha vidhiyai
edutthuNarttha vandhanan para vAsudEvan!   (3)

nAnmaRai thORRinan, maRaiyadhu kAtthida
vAnOr nilaipeRa innaruL pozhindhanan!    (4)

nallOr, punidhar, yOgiyar sindaiyil 
oLirbavan in~gE nEril vandhanan!       (5)

dharma sindhanai yAn~n~anum thazhaitthidap
poimaRai azhitthidap pAril udhitthanan!   (6)

gIdhai ennum thonmaRai mozhindhu
abhayam aLitthida vandhanan mannavan!    (7)

piRappenum punmai mAitthida vandhAn!
karmak kayiRRai aRutthida vandhAn!      (8)

vAnam avanadhu vaNNam pUNdadhu;
"aiyanE! aNdatthin mUlamE!" enRu thozhudhadhu; (9)

kARRu kuLirndhadhu! pAdith thirindhadhu!
parandhAman varavai eNNi ugandhadhu;    (10)

agniyO yagn~a mayamAna hariyin pErai
saRRi sARRip pudhu oLi kaNdadhu;      (11)

aNdamE magizhchchik kOlam pUNdirukkaiyil
mAri pozhindhu "hari! hari!" enRadhu;    (12)

n~yalatthai anRu aLandhavan inRu
kuzhandhaip pAdhangaL koNdu piRandhAn!   (13)

"andhach chinnanchiRu padhangaL enmEl
padumE AhA!" enRu nilam thannilai maRandhadhu; (14)

"bhavappiNi ozhindhadhu, pudhunilai piRandhadhu"
enRE munivOr agam magizhndhanar;      (15)

avanE endhan uLLathu iRaivan
"achyuthA! ananthA! gOvindhA!" ennum,

  adiyArkku adiyavan,
  chandrasekaran.