You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : August 1998

Yajur UpAkarma

Vijay_Srinivasan_at_PRAXAIR.COM
Date: Thu Aug 06 1998 - 07:14:17 PDT

Dear Bhaghavata UttamAs:


The Yajur UpAkarma for this year falls on this Friday - 7th August. Most of
us use this occassion to at least change the Yagnyopaveetham and do
KAndarishi tarpanam on this sacred day.  Kindly note that the Hayagreeva
Jayanthy is also celebrated on the same day.  For those who do not have an
access to Panchangam,  please mention the following in the samkalpam: (If
you do not have the copy of UpAkarma procedure, please send me your fax
number or you can access from the archives of the bhakti digest?)

(1) KAmokArsheeth Japam:

"TaishyAm PournamAsyam AdhyAya Utsarjana Akarana PrayashchithtArtham
Ashtottara Sahasra SamkyayA, "KAmOkArsheenmanyurakArshheth" iti mahA mantra
japam karishyE.

(2) Upakarmam

Shriman VEnkata...  Shri Shailesha ... ityAdi
Govinda Govinda Govinda...
Bahu DAnya nAma samvatsarE, DakshinAyanE, Greeshma ruthau, Kataka mAsE,
shukla pakshE, PaurnamAsyAm shubha tithau, Bhrigu vasara, Shravana nakshtra
yuktAyAm, Shri Vishnu yoga Vishnu karana shubha yoga shubha karana Evam
guna vishEshana vishishtAyAm, asyAm shubha tithau Shri Bhaghavat AgnyayA
Bhaghavat Preethyartham, ShrAvanyAm PournamAsyAm AdhyAya UpAkarma karishyE,
Tad angam kAndarishi tarpanam karishyE, tad angam yagnyOpaveetha dhAranam
karishyE, tad angam snAnam karishyE....

SAtveeka tyAgam

(3) GAyatri japam

"MithyAdheeta PrAyashchittArtham Ashtottara sahasra samkyayA GAyatri mahA
mantra japam karishyE"
(tithi: PrathamA,  Nakshatram: shravishtA, paksham: krishna)

Pranavasya.. to ..Yo deva savitAsmakam : like in regular sandhyA and then
1008 gAyatri japam.

Vijayaraghavan