You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : August 1997

Sankalpams

From: V. Sadagopan (75041.3037_at_compuserve.com)
Date: Fri Aug 15 1997 - 05:04:18 PDT

Dear VedAbhimAnis : 

There is a MahA sankalpam and a Laghu 
sankalpam for any Vaidhika karmA . without 
the Sankalpam , the observance is headless 
and is lost .

18.8.97 AvaNi avitta Sankalpam
***********************************

Guru Vandhanam : 

SrimAn VenkatanAtharya : kavithArkika Kesari I
VedAnthAchArya VaryOmE sannidhatthAm sadhA hrudhi II

gurubhaya: tadhgurubhayasccha namOvaakam adheemahE 
vruNeemahE cha tathAthyena dampathI jagadhAmpathI 
svasEsha bhUthEna mayA sveeyais sarva paricchadhai :
vidhAthum preethamAthmAnam Deva : prakramathE svayam 

suklAmbharadharam VishNum sasivarNam chathurbhujam I
prasanna vadhanam dhyAyeth sarva vignOpasanthayE II

yasya dviratha vakrAthyA : paarishathyA : parassatham I
vignam nignanthi sathatham VishvaksEnam tamAsrayE II

Hari : Om tath Sri GOvinda GOvinda GOvinda asya 
Sri Bhagavadha: MahA purushasya Sri VishNOrAgyayA 
pravarthamAnasya adhya BrahmaNa : Dvitheeya 
ParArthE Sri Svetha varAha KalpE vaivasvathamanvanthrE
Kali yugE prathamE paadhE JambhudhvipE Bharatha VarshE
Bharatha KanTE sakApthE merOr dakshiNE paarsvE asmin 
VyavahArikhE PrabhavAdhi samvathsarANAm madhyE 
Isvara Naama SamvathsarE 

DakshinAyanE Varsha ruthou simha maasE Sukhla PakshE
Indhu vaasara SravishtA nakshathra yukthAyAm 

Sri VishNuyOga Sri VishNu karaNa Subha YOga 
subha karaNA yEvam guNa vishENa visishtAyAm asyAm 

taishyAM pourNamAsyAm adhyAyAOthsarjana akaraNa 
prAyascchithArtham KamOkArsheeth manyurakAsheeth ithi 
manthra japam ashtOtthara sahasra sankhyA karishyE 

bhagavnEva kaamOkArsheen manyurakArsheethithi 
manthra japam svasmai svayamEva kaarayathi --

1008 times japam of " KaamOkaarsheeth ManyurakArsheeth "
It is to be performed . Namo nama : should not be added at 
the end of this manthram .

next , maadhyAnikham , achamanm , prANAyAmam , sankalpam.

Sri Bhagavdh Aj~nyayaa Bhagavadh Preethyartham SrAvaNyAm 
PowrNamAsyAm adhyAyaOpAkarmaa karishyE ,
tadhangam snAnamaham karishyE (snAnam )
Tadhangam YajnOpaveetha dharaNam karishyE ,( new PUNal)
ThirumaNN wearing , stay in knee high water(if possible ) and state 
tadhangam khAnda Rishi TarpaNam karishyE ( TarpaNam )
and perform the Rishi TarpaNam :

the tarpaNam water up to the 7th should be 
offered with lowered palms in front . PuNal
is to be worne as Niveetham ( as maalai ) :

prajApathim KhAnda rishim TarpayAmi
SOmam    KhAnda rishim TarpayAmi 
Agnim Khaanda rishim tarpayaami 
VisvAn dEvAn Khanda risheems tarpayAmi
Saamhitheer dEvathA upanishadas tarpayAmi
yAj~nikir dEvathA upanishads tarpayAmi
VaaruNeer dEvathA upanishads tarpayAmi 

then , at the edge of the inner palm , leave the tarpaNam 
water with the following manthram closer to the body : 

BrahmaNam svayambhuvam tarpayAmi 

the ninth tarpaNam is to be performed 
with nuni viral ( or the little finger and the water 
to be deposited away from the body with
the following manthram : 

Sathasaspathim tarpayAmi 

Next , get out of the water , perform aachamanam and do
saathvika Thyagam .

Next follows the Adhyayana Homam with dry clothes . 
Sri Vijay Srinivasan plans to write on this important homam .
VedhArambham begins here . Afterwards , offer salutations to
the elders and ppartake food .

Next day's Gayathri sankalpam
***********************************

SnAnam , SandhyA , washing of feet , aachamanam ,
PrANAyAmam and sankalpam ( starting with common portion )
and then customize for this day as follows :

DakshinAyanE Varsha ruthou simha MaasE KrishNa
pakshE bhouma vaasara sadhabhishang nakshathra 
yukthAyAm ,Sri VishNu yOga VishNu karaNa subha yOga
subha karaNa yEvam guNa visEshaNa visishTayAm asyAm 
prathamAyAm subha tithou , Sri Bhagavadh Aj~nyayA 
Bhagavadh preethyartham mithyAtheetha prAyascchitthArtham 
ashtOtthara sahasra sankhYa Gayathri MahA manthra japam
karishyE . BhagavAnEva Gayathri MahA manthra JapAkhyam 
karma svasmai SvapreethayE svayamEva Kaarayathi --
at the end say , KaarithavAn .

Please do the best you can , since it is not possible here 
to have the utmost saamagriyAs and procedures.

You can always acknowledge the deficiencies wiht the following
prayer :

Manthra heenam kriyA heenam Bhakthi heenam HuthAsana
yath huthamthu mayAdEva parpUrNam tadhasthutE I
PrAyascchitthAnyasEshANi tapa: karmAthkAni vai
yaani dhOsham asEshANAm KrishNAnusmaraNam param II

Wishing you all a good observance ,

V.Sadagopan