You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : August 1997

ANANDA RAMAYANAM - IX

From: Kalyani Krishnamachari (kkrishnamachari_at_lucent.com)
Date: Tue Aug 05 1997 - 21:49:53 PDT

             SrI RAmajayam

            Stories from ANANDA RAMAYANAM - Continued

This is the ninth posting in Ananda RAmAyaNam series:


Excerpt from yAga kANdam:

[Sage Kumbhodara pays a visit to RAma while the asvamedha yAgam is being
done and offers his prayer in the form of RAma AshTottara satanAmAvali in
the presence of SrI RAma and SIta who are seated near the yAgakuNdam.]

I am not attempting to translate the meanings of the slokams because the
names that occur in the stotra are mostly in common use. The nAmAvali
derived from each slokam is given in square brackets. 

The phala sruti that follows the stotram states that reciting this nAmAvaLi 
will bestow the following benefits: it will destroy all sins, remove fear 
from death and bestow knowledge about SrI RAma's paramAtma svarUpam. One who 
says this prayer for a month will be relieved from the evil effects of wrong 
dhAnam, eating of wrong foods and wrong medicines. One who says or reads or 
thinks about or listens to this stotram, will be saved from grave sins and 
will ever start thinking about SrI RAma. Reciting this even once is more 
beneficial than one-sixteenth of the benefits received from reciting hundreds of
srutis, smrtis, puraNams and itihAsams. It gives children to the childless,
wealth to the poor, wife to the unmarried man etc.

        SrI RAma ashTottara satanAmAvaLi
 
asya srI rAmacandranAmAshTottara satamantrasya brahmA rshih |
anushtup chandah | jAnakI vallabhah srI rAmacandro devatA | om bIjam | 
namah saktih | srI rAmacandrah kIlakam | sri rAmacandraprItyarthe 
jape viniyogah | 

om namo bhagavate rAjAdhirAjAya paramAtmane hrdayAya namah|
om namo bhagavate vidhyAdhirAjAya hayagrIvAya sirase svAhA |
om namo bhagavate jAnakI vallabhAya namah sikhAyai vashatt |
om namo bhagavate raghunandAyAmitatejase kavacAya hum |
om namo bhagavate kshIrAbdhi madhyasthAya nArAyaNAya netratrayAya voushaT |
om namo bhagavate satprakAsAya rAmAya astrAya phaT |
iti shadanganyAsah |
evam angulinyAsah kAryah |

            atha dhyAnam

mandArakrti puNya dhAma vilasad vakshasthalam komalam
sAntam kantamahendra nIla rucirAbhAsam sahasrAnAmam
vande'ham raghunandanam surapatim kodaNda dIkshAgurum
rAmam sarva jagat susevita padam sItA manovallabham 


1. sahasrasIrshNe vai tubhyam sahasrAkshAya te namah |
  namah sahasrahastAya sahasra caraNAya ca    ||

  [ 1. sahasrasIrshNe namah 2. sahasrAkshAya namah 
   3. sahasrahastAya namah 4. sahasra caraNAya namah ]

2. namo jImUtavarNAya namaste visvatomukha |
  acyutAya namastubhyam namaste seshasAyine ||

  [ 5. jImUtavarNAya namah 6. visvatomukhAya namah
   7. acyutAya namah    8. seshasAyine namah ]

3. namo hiraNyagarbhAya pancabhUtAtmane namah |
  namo mUlaprakrtaye devAnAm hitakAriNe   ||

  [ 9. hiraNyagarbhAya namah 10. pancabhUtAtmane namah 
   11. mUlaprakrtaye namah  12. devAnAm hitakAriNe namah ]

4. namaste sarvalokesa sarva duhkha nishUdana |
  sankha cakra gadA padma jatAmukuta dhAriNe ||

  [ 13. sarvalokesAya namah 14. sarva duhkha nishUdanAya namah 
   15. sankha cakra gadA padma jatAmukuta dhAriNe namah ]

5. namo garbhAya tatvAya jyotishAm jyotishe namah |
  om namo vAsudevAya namo dasarathAtmaja     ||

  [ 16. garbhAya namah  17. tatvAya namah 18. jyotishAm jyotishe namah 
   19. vAsudevAya namah 20. dasarathAtmajAya namah ]

6. namo namaste rAjendra sarva sampat pradAya ca |
  namah kAruNya rUpAya kaikeyIpriyakAriNe    ||

  [ 21. rAjendrAya namah   22. sarva sampat pradAya namah 
   23. kAruNya rUpAya namah 24. kaikeyIpriyakAriNe namah ]

7. namo dAntAya sAntAya visvAmitra priyAya te |
  yajnesAya namastubhyam namaste kratupAlaka ||

  [ 25. dAntAya namah  26. sAntAya namah 27. visvAmitra priyAya namah 
   28. yajnesAya namah 29. kratupAlakAya namah ]

8. namo namah kesavAya namo nAthAya sArngiNe |
  namaste rAmacandrAya namo nArAyaNAya ca  ||

  [ 30. kesavAya namah   31. nAthAya namah 32. sArngiNe namah 
   33. rAmacandrAya namah 34. nArAyaNAya namah ]

9. namaste rAmacandrAya mAdhavAya namo namah |
  govindAya namastubhyam namaste paramAtmane ||

  [ 35. rAmacandrAya namah 36. mAdhavAya namah 
   37. govindAya namah   38. paramAtmane namah ]

10. namaste vishNurUpAya raghunAthAya te namah |
  namaste anAthanAthAya namaste madhusUdana  ||

  [ 39. vishNurUpAya namah  40. raghunAthAya namah 
   41. anAthanAthAya namah 42. madhusUdanAya namah ]

11. trivikrama namastestu sItAyAh pataye namah |
  vAmanAya namastubhyam namaste rAghavAya ca ||

  [ 43. trivikramAya namah   44. sItAyAh pataye namah 
   45. vAmanAya namah     46. rAghavAya namah ]

12. namo namah srIdharAya janakIvallabhAya ca |
  namastestu hrshIkesa kandarpAya namo namah ||

  [ 47. srIdharAya namah 48. janakIvallabhAya namah 
   49. hrshIkesAya namah 50. kandarpAya namah ]

13. namaste padmanAbhAya kausalyAharshakAriNe |
  namo rajIvanayana namaste lakshmaNAgraja ||

  [ 51. padmanAbhAya namah  52. kausalyAharshakAriNe namah
   53. rajIvanayanAya namah 54. lakshmaNAgrajaya namah ]

14. namo namaste kAkutstha namo dAmodarAya ca |
  vibhIshaNa paritrAtarnamah sankarshaNAya ca ||

  [ 55. kAkutsthaya namah      56. dAmodarAya namah 
   57. vibhIshaNa paritrAtre namah 58. sankarshaNAya namah ]

15. vAsudeva namastestu namaste sankarapriya |
  pradyumnAya namastubhyam aniruddhAya te namah ||

  [ 59. vAsudevaya namah  60. sankarapriyAya namah 
   61. pradyumnAya namah  62. aniruddhAya namah]

16. sadasat bhaktirUpAya namaste purushottama |
  adhokshaja namastestu saptatAla harAya ca ||

  [ 63. sadasat bhaktirUpAya namah 64. purushottamAya namah 
   65. adhokshajAya namah     66. saptatAla harAya namah ]

17. kharadUshaNa samhartre srI nrsimhAya te namah |
  acyutAya namastubhyam namaste setubandhaka  ||

  [ 67. kharadUshaNa samhartre namah 68. srInrsimhAya namah 
   69. acyutAya namah        70. setubandhakAya namah ]  

18. janArdana namastestu namo hanumadAsraya  |
  upendra candravandyAya mArIca-mathanAya ca ||

  [ 71. janArdanAya namah      72. hanumadAsrayAya namah  
   73. upendra candravandyAya namah 74. mArIca-mathanAya namah ]

19. namo vAli-praharaNa namah sugrIva-rAjyada |
  jAmadagnya mahAdarpa HarAya haraye namah ||

  [ 75. vAli-praharaNAya namah       76. sugrIva-rAjyadAya namah 
   77. jAmadagnya mahAdarpa harAya namah 78. haraye namah ]

20. namo namaste krshNAya namaste bharatAgraja |
  namaste pitr-bhaktAya namah satrughna pUrvaja ||

  [ 79. krshNAya namah   80. bharatAgrajAya namah 
   81. pitr-bhaktAya namah 82. satrughna pUrvajAya namah ]

21. ayodhyAdhipate tubhyam namah satrughna sevita |
  namo nityAya satyAya buddhyAdi-jnAnarUpiNe  ||

  [ 83. ayodhyAdhipataye namah      84. satrughna sevitAya namah 
   85. nityAya namah 86. satyAya namah 87. buddhyAdi-jnAnarUpiNe namah ]

22. advaita brahma-rUpAya jnAna-gamyAya te namah |
  namah pUrNAya ramyAya mAdhavAya cidAtmane ||

  [ 88. advaita brahma-rUpAya namah 89. jnAna-gamyAya namah 
   90. pUrNAya namah        91. ramyAya namah 
   92. mAdhavAya namah      93. cidAtmane namah ]

23. ayodhyesAya sreshThaya cin-mAtrAya parAtmane |
  namo'halyoddhAraNAya namaste cApa bhanjine ||

  [ 94. ayodhyesAya namah    95. sreshThaya namah 
   96. cin-mAtrAya namah    97. parAtmane namah 
   98. ahalyoddhAraNAya namah 99. cApa bhanjine namah ]

24. sItArAmAya sevyAya stutyAya parameshThine |
  namaste bANa-hastAya namah kodaNda-dhAriNe ||

  [100. sItArAmAya namah  101. sevyAya namah 
   102. stutyAya namah   103. parameshThine namah 
   104. bANa-hastAya namah 105. kodaNda-dhAriNe namah ]

25. namah kabhanda-hantre ca vAli-hantre namos'tu te |
  namastestu dasagrIva prANa samhAra kAriNe   ||

  [ 106. kabhanda-hantre namah  107. vAli-hantre namah 
   108. dasagrIva prANa samhAra kAriNe namah ]

        phala sruti

ashTottara satam nAmnAm rAmacandrasya pAvanam |
etatproktam mayA sreshTham sarva pAtaka nAsanam ||

pracarishyati talloke prANya drshTavasAddvija |
tasya kIrtana mAtreNa janAyAsyati sadgatim  ||

tAvadvijrmbhate pApam brahmahatyApurah saram |
yAvannAmAshTaka satam purusho na hi kIrtayet ||

tAvatkaler mahotsAho ni:sankam sapravartate |
yAvat srI rAmacandrasya sata-nAmnAm na kIrtanam ||

tAvad-yama-bhaTA: krUrah samcarishyanti nirbhayah |
yAvat sri RAmacandrasya satanAmnAm na kIrtanam ||

tAvat svarUpam rAmasya durbhodham prANiNAm sphuTam |
yAvanna nishTAya rAma nAma-mAhAtmyam uttamam     ||

kIrtitam paTitam citte drtam sasmAritam muda  |
anyatah srNuyAn martyah sopi mucyeta pAtakAt  ||

brahma-hatyAdi pApAnAm nishkrtim yadi vAnchati |
rAmastotram mAsamekam paTitva mucyate narah  ||

dushprati graha-durbhojya durAlApAdi-sambhavam  |
pApam sakrt-kIrtanena rAma-stotram vinAsayet ||

sruti smrti purANa itihAsa Agama satAni ca |
arhati nAlpAm srI rAma-nAma-kIrtikalAmapi ||

ashTottara satam nAmnAm sitA-rAmasya pAvanam |
asya samkIrtanAdeva sarvAn kAmAn lAbhennarah ||

putrArthI labhate putrAn dhanArthI dhanam-ApnuyAt |
sriyam prApnoti patnyarthI stotra-pATasravAdina ||

kumbhodareNa muninA yena stotreNa rAghavah |
stutah pUrvam yajnavATe tadetatvAm mayoditam ||
More to come,

Kalyani Krishnamachari