You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : April 1998

manobodhaH - 27

From: Shree (shree_at_usa.net)
Date: Wed Apr 08 1998 - 14:53:06 PDT

%shloka
bhavasyaasya bhiityaa manaH kiM bibheshhi 
jahiimaa.n dhiya.n dhairyamevaavalaMbya |
prabhau rakshake raamachandre shiraHsthe
bhaya.n ki.n nu te daNDahastaat.h kR^itaantaat.h || 27||

%verse 
bhavaachyaa bhaye kaaya bhiitosa la.nDii . 
dharii re manaa dhiira dhaakaasi saa.nDii .. 
raghuunaayakaasaarikhaa svaami shiirii . 
nupekshii kadaa kopalyaa da.nDadhaarii .. 27.. 

%meaning
bhavaachyaa = cycles of birth & death
bhaye = fear
kaaya = what for
bhiitosa = afraid
la.nDii = coward
dharii = keep
manaa = oh, mind!
dhiira = courage
dhaakaasi = threat
saa.nDii = give up
raghuunaayakaasaarikhaa = the like of Rama
svaami = Lord
shiirii = forefront
nupekshii = not neglect
kadaa = ever
kopalyaa = angered
da.nDadhaarii = Yama, God of Death

%versemeaning

Why fear , you coward! these cycles deaths and births,
Courage, oh my dear Mind! let go your fright,
With Rama's lordship in your life,
For your sake will He angry death despise   .. 27..

-----------------------------------------------------------

jaya jaya raghuviira samartha

--------------------------------------------------------
Original Marathi manaache shloka by Samarth Ramadas. 
Translations by Sunder Hattangadi. 
Sanskrit verse by raamadaasaanudaasa (anonymous).
ITRANS scheme: ftp://jaguar.cs.utah.edu/private/sanskrit/itrans_short.txt
--------------------------------------------------------
email:  shree@usa.net
satsangh: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/8891/
bhajans: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4637/