You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : April 1997

Shrii Ram AshhTottaranaam Stotram

From: shree (shree_at_usa.net)
Date: Wed Apr 09 1997 - 13:46:32 PDT

namaskaar,

April 16th is Shrii Raama Navamii, can I request the learned scholars on
this list to give us the meaning for the 108 names for Lord RAm for that
occassion. 

I am enclosing a copy of shriirAmAshhTottarashatanAmastotram.h encoded
using the ITRANS transliteration scheme by Sowmya Ramkumar. Please refer
to the end of the post if you need details.

If there are any errors, please let me know.

dhanyavaad

Shree

--------------------------------------------------------------------
ShrI rAmAshhTottarashatanAmastotram.h 

shriiraaghavaM dasharathaatmajamaprameyaM 
siitaapatiM raghukulaanvayaratnadiipam.h | 
aajaanubaahumaravindadalaayataaxaM
raamaM nishaacharavinaashakaraM namaami || 

vaidehiisahitaM suradrumatale haime mahaamaNDape 
madhye pushhpakamaasane maNimaye viiraasane susthitam.h | 
agre vaachayati prabhaJNjanasute tattvaM munibhyaH paraM
vyaakhyaantaM bharataadibhiH parivR^itaM raamaM bhaje shyaamalam.h || 

shriiraamo raamabhadrashcha raamachandrashcha shaashvataH |
raajiivalochanaH shriimaan.h raajendro raghupuN^gavaH || 1|| 

jaanakiivallabho jaitro jitaamitro janaardanaH |
vishvaamitrapriyo daantaH shatrujichchhatrutaapanaH || 2|| 

vaalipramathano vaagmii satyavaak.h satyavikramaH |
satyavrato vratadharaH sadaa hanumadaashritaH || 3|| 
 
kausaleyaH kharadhvaMsii viraadhavadhapaNDitaH |
vibhiishhaNaparitraataa harakodaNDakhaNDanaH || 4|| 

saptataalaprabhettaa cha dashagriivashiroharaH |
jaamadagnyamahaadarpadalanastaaTakaantakaH || 5|| 

vedaantasaaro vedaatmaa bhavarogasya bheshhajam.h |
duushhaNatrishiro hantaa trimuurtistriguNaatmakaH || 6|| 

trivikramastrilokaatmaa puNyachaaritrakiirtanaH |
trilokaraxako dhanvii daNDakaaraNyapaavanaH || 7|| 

ahalyaashaapashamanaH pitR^ibhakto varapradaH |
jitendriyo jitakrodho jitaamitro jagadguruH || 8|| 

R^ixavaanarasaMghaatii chitrakuuTasamaashrayaH |
jayantatraaNavaradaH sumitraaputrasevitaH || 9|| 

sarvadevaadidevashcha mR^itavaanarajiivanaH |
maayaamaariichahantaa cha mahaadevo mahaabhujaH || 10|| 
\newpage

sarvadevastutaH saumyo brahmaNyo munisaMstutaH |
mahaayogii mahodaaraH sugriivepsitaraajyadaH || 11|| 

sarvapuNyaadhikaphalaH smR^itasarvaaghanaashanaH |
aadidevo mahaadevo mahaapuurushha eva cha || 12|| 

puNyodayo dayaasaaraH puraaNapurushhottamaH |
smitavaktro mitaabhaashhii puurvabhaashhii cha raaghavaH || 13|| 

anantaguNagambhiiro dhiirodaattaguNottamaH |
maayaamaanushhachaaritro mahaadevaadipuujitaH || 14|| 

setukR^ijjitavaariishaH sarvatiirthamayo hariH |
shyaamaaN^gaH sundaraH shuuraH piitavaasaa dhanurdharaH || 15|| 

sarvayaGYaadhipo yajvaa jaraamaraNavarjitaH |
shivaliN^gapratishhThaataa sarvaavaguNavarjitaH || 16|| 

paramaatmaa paraM brahma sachchidaanandavigrahaH |
paraM jyotiH paraMdhaama paraakaashaH paraatparaH || 17|| 

pareshaH paaragaH paaraH sarvadevaatmakaH paraH ||

.. iti shriiraamaashhTottarashatanaamastotraM sampuurNam.h..
----------------------------------------------------------------

Vowels:
-------
a   aa or A  i   ii or I  u    uu or U
R^i  R^I    L^i  L^I
e   ai     o   au     aM    aH

Consonants:
-----------
k   kh   g   gh   N^
ch  chh  j   jh   JN
T   Th   D   Dh   N
t   th   d   dh   n
p   ph   b   bh   m
y   r   l   v
sh  shh  s   h
L   x (or ksh)  GY   shr

Specials/Accents:
-----------------
Anusvara:    .n, M  (dot on top of previous akshar)
Avagraha:    .a  (S like symbol basically to replace a after o)
Ardhachandra:  .c  (for vowel sound as in cat or talk)
Chandra-Bindu: .N  (chandra-bindu on top of previous akshar)
Halant:     .h  (half-form of the consonant - no vowel - virama)
Ra ligature:  .r  (half-ra: top curve as in ii to get r sound)
           (example:g udhva.r)
Visarga:    H   (visarga - looks like a colon character)
Om:       OM, AUM (Om symbol)