You are here: Sri Vaishnava Home Page : Bhakti List : Archives : April 1996

PANGUNI UTTARAM --SARANAAGATI,PART 2

From: V. Sadagopan (75041.3037_at_compuserve.com)
Date: Mon Apr 01 1996 - 18:07:10 PST

ANANTHAM , AVYAYAM, SANAATANAM, SARVA MANTRA 

MURTHIM, KSHEERA SAGARA TANAYAA: NAAYAKAM ,

GODHA DEVI VARAM , PURNENDHU SAMAANA MUKHA MANDALAM,

PUNDAREEKAKSHAM , SUNDARA DIVYA GAATRAM , NAAGA BHOGINAM ,

SRIDHARAM, SRI VAIKUNTA NAATHAM , SURYA KULA TILAKAM ,

DASARATHA NANDHANAM , KAAKUTSTHAM , RAVANAATHI DUSHTA--

HANTHAARAM , VASISHTAADHI MAHARSHEENAAM SUKAAVAHAM , 

VAIDEHI NAYANA SANTHUSHTAM , SARANAAGATHI DHARMA 

SAMRAKSHANAM , AANANDHAMAYA ADHBHUTA VIGRAHAM ,

MAHAA VEERAM , CHANDRA PUSHKARINI TATASTHAM ,

SRI RANGAPUREESAM , JAGADHEESAM ,

SARANAMAHAM PRAPATYEH .-------(3)
 

KSHEERASAAGARA TARANGASEEKARAASAARATAARAKITA 

CHARU MOORTHINAM , BHOGIBHOGASAYANEEYASAAYINAM ,

SANKHA RATHAANGA KALPA DHWAJAARAVINDHAANKUSA --

VAJRALAANCHANAM , ADISESHA VAINADHEYA  SENESAADHI 

NITYA SURYAADHI SAMASTHA PARIVAARA SAMANVITHAM ,

SURASUNDARI PRAANA NAATHAM , PRADHYUMNA  ANIRUDDHA--

SANKARSHANA PARAVASUDEVA RUPINAM , SRI VAIKUNTA 

DIVYA LOKEH RATNA MANDAPA MAHAA SOWARNA 

SIMHAASANEH STHITHAM , SRI RANGA NILAYAACHYUTHAM 

SARANAMAHAM PRAPATYEH. --------(4) 


NANDAKULA NANDANAM , NAVANEETHA PRIYAM ,

PAAYASAANA SANTHUSHTITHAM , GOKHULA 

RAJAPUTRAM , GOVINDHAM , DHANANJAYA  RATHASTHA 

PARAMAACHAARYAM , JAYANTHI SAMBHAVAM , 

JAGADDHAADHARA SAKTHIM , AKHILA JAGADHAADHAARAAYA

KURMA RUPAM VAHANTHAM , SARAMA SLOKA MAHAMANTRA 

RISHIM , ASMATH PARAMA GURUBHI: VANDHITA SARANA KAMALAM ,

RAMAA KAANTHAM , SATYAM , SUPRASAANNAM , SURYAMANDALA

MADHYASTHAM , BRAHMMANASPATHIM , YOGESWARAM ,

SIDDHI MOKSHAANURUPAM , DAIVATHAANAAM DAIVATHAM ,

CHINTAARATNAM , VELAADHITA SRUTHI PARIMALAM,

VEDASAAM MOWLI SEVYAM , LAKSHMI BHOOMYOH : 

KARA SARASIJAI : LAALITHA PAADHAMBHOJAM ,

SRI RANGANAATHAM MAMA NAATHAM 

SARANAMAHAM PRAPATYEH .--------(5)

VAACHAKA DHOSHAM KSHANTHAVYAM.

Oppiliappan Koil Varadachari Sadagopan .
Time : Panguni Uttaram day break at Sri Rangam, 1996.