WORKS OF VEDANTA DESIKA


[ Stotras with overviews ]

I. TAMIL POETIC WORKS

To download this collection of poems, click here for the DOS version (zipped) or here for the Unix version (tarred and gzipped).

 • Desika Prabandham

 • Amritaranjani
 • Adhikaara Sangraham
 • Amritasvaadini
 • Paramapada Sopanam
 • Meyviradanannilattu Maanmiyam
  (Tamil verses only)
 • Paramata Bhangam
  (Tamil verses only)
 • Adaikkalappattu
 • Artha Panchakam
 • Sri Vaishnava Dinachari
 • Tirucchinnamalai
 • Pannirunamam
 • Tirumantra Churukku
 • Dvaya Churukku
 • Charamasloka Churukku
 • Gitartha Sangraha
 • Mummanikkovai
 • Navamanimalai
 • Prabandha Saram
 • Miscellaneous

 • Ahara Niyamam
 • In Praise of Desikar

 • Pillai Andaadi, by his illustrious son, Kumara Varadacharya

 • II. SANSKRIT

  Philosophical Works

 • Nyaya Parisuddhi
 • Nyaya Siddhanjana
 • Tattva-mukta-kalapa
 • Sarvartha Siddhi
 • Satadushani
 • Adhikarana Saravali
 • Mimamsa Paduka

 • Nikshepa Raksha
 • Saccharitra Raksha
 • Pancharatra Raksha

 • Isavasyopanishad Bhashya
 • Tattva Tika
 • Tatparya Chandrika
 • Rahasya Raksha
 • Gitartha Sangraha Raksha
 • Poetic Works

 • Yadavabhyudaya
 • Hamsa Sandesa
 • Paduka Sahasra
 • Subhashita Nivi
 • Dramidopanishat Tatparya Ratnavali
 • Dramidopanishat Sara
 • Sankalpa Suryodaya

 • Stotras and Gadyas


 • III. PRAKRIT

 • Achyuta Sataka

 • IV. MANIPRAVALA WORKS

  Tani Rahasyas

 • Steyavirodham
 • Paramata Bhangam
 • Meyviradanannilattu Maanmiyam
 • Paramapada Sopanam
 • Munivahana Bhogam
 • Guruparampara Saaram
 • Rahasya Traya Saaram
 • Amritaranjani Rahasyas

 • Sampradaya Parisuddhi
 • Tattva Padavi
 • Rahasya Padavi
 • Tattva Navanitam
 • Rahasya Navanitam
 • Tattva Matrukai
 • Rahasya Matrukai
 • Tattva Sandesam
 • Rahasya Sandesam
 • Rahasya Sandesa Vivaranam
 • Tattva Ratnavali
 • Tattva Ratnavali Pratipadya Sangraham
 • Rahasya Ratnavali
 • Rahasya Ratnavali Hridayam
 • Tattvatraya Chulaka
 • Rahasyatraya Chulakam
 • Saradipa
 • Amritasvaadini Rahasyas

 • Saara Saaram
 • Abhaya Pradana Saaram
 • Tattva Sikhamani
 • Rahasya Sikhamani
 • Anjali Vaibhavam
 • Pradhaana Satakam
 • Upakaara Sangraham
 • Saara Sangraham
 • Madhurakavi Hridayam
 • Virodha Parihaaram
 • Back to the Srivaishnava Home Page